Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-14

ExeoTech: Bilaga till kallelsen till bolagsstämma den 28 juni 2019

BILAGA TILL KALLELSEN TILL BOLAGSSTÄMMA DEN 28 JUNI 2019

Fullständigt beslutsunderlag inför årsstämma i ExeoTech Invest AB (publ) fredagen den 28 juni 2019, kl. 10.00 på bolagets kontor, c/o Indokina Venture, Engelbrektsplan 2 0,5 tr 114 34 Stockholm.

Styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden (punkterna 12 - 14)
Styrelsen föreslår att styrelsen skall bestå av 3 (tre) ledamöter utan suppleanter samt att arvode skall utgå till styrelsen med sammanlagt 110 000 kronor att fördelas med 50 000 kronor till styrelsens ordförande och 30 000 kronor till envar övrig styrelseledamot. Vidare föreslås att utskottsarbete ej ska vara arvoderat samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

Styrelsen föreslår omval av Henrik von Essen, Fredrik Nygren och Olof Anderson. Som styrelsens ordförande föreslås Fredrik Nygren.

Val av revisor (punkten 15) Utgår

Förslag till beslut avseende ersättning till bolagsledningen (ny punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner följande riktlinjer för ersättning till bolagsledningen. ExeoTech-koncernen ska sträva efter att erbjuda bolagsledningen marknadsmässiga ersättningar. Den totala ersättningen ska baseras på faktorer som arbetsuppgifternas betydelse, kompetens, erfarenhet och prestation samt bestå av följande delar:
• Fast kontant grundlön
• Rörlig kontant lön
• Pension
• Deltagande i incitamentsprogram
• Övriga förmåner och anställningsvillkor

Styrelsens förslag till principer står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan bolagen och personer i bolagsledningen. Principerna omfattar verkställande direktör och övriga personer i bolagsledningen. Bolagsledningen består för närvarande endast av verkställande direktören.

Fast kontant grundlön
Den fasta grundlönen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och bestå av en kontant månadslön. Grundlönen baseras på ovanstående faktorer. Fördelning mellan fast grundlön och rörlig lön ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter.

Rörlig kontant lön.
Den rörliga lönen baseras dels på koncernens resultat dels på individuella kvalitativa parametrar och uppgår till högst fyra (4) månadslöner.

Deltagande i incitamentsprogram
Bolagsledningen äger rätt att teckna optioner enligt fastställda riktlinjer.

Pension
Pensionspremier utgår med ett belopp som baseras på ITP-planen. Pensionsgrundande lön utgörs av den fasta grundlönen. För anställda i utlandsverksamhet kan pensionsförmåner anpassas till lokal praxis.

Övriga förmåner och anställningsvillkor
Övriga förmåner ska vara marknadsmässige och bidra till att underlätta befattningshavarens möjlighet att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Uppsägningstid om sex (6) månader gäller mellan bolaget och verkställande direktören. För övriga personer i bolagsledningen gäller en uppsägningstid om tre (3) månader.

Avgångsvederlag vid uppsägning från bolagens sida kan uppgå till högst sex (6) månadslöner, med undantag för verkställande direktören där avgångsvederlag vid uppsägning på grund av ägarförändringar kan utgå med högst en (1) årslön.

Övrigt samtliga tidigare beslutade ersättningar som ännu inte utbetalts håller sig inom de ramar som angetts som ovan.

Styrelsen bemyndigas frångå dessa riktlinjer, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Förslag till bolagsordningsändring (Aktiekapital gränser och antal aktier) (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att det tillåtna aktiekapitalet kan uppgå till lägst 6 630 000 kronor och högst 26 520 000 kronor ( 4). Styrelsen föreslår att antalet aktier kan uppgå till lägst 3 400 000 och högst 13 600 000 ( 5).
Aktierna skall kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 13 600 000 och serie B till ett antal av 13 600 000: Aktie av serie A skall medföra 10 röster aktie av serie B en röst
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska alla aktieägare ha företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i förhållande till den andel av aktiekapitalet som deras aktie utgör, oberoende av aktieslag (lika företrädesrätt)
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antalet aktier av samma slag som finns redan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/ eller konvertibler. (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Beslut får innehålla bestämmelser om att nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska betalas, utöver kontant betalning, med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 första stycket 6, 14 kap. 5 första stycket 6 eller 15 kap. 5 första stycket 4 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas att i övrigt bestämma emissionsvillkoren. Emission ska kunna ske för genomförande av företagsförvärv, förvärv av rörelse eller tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet, strategiska samarbeten, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv eller samarbeten, och för att kunna stärka bolagets finansiella ställning vid behov samt för att möjliggöra finansiella omstruktureringar såsom återbetalning av lån

STOCKHOLM, SVERIGE, 14 juni 2019 - (NGM MTF, ETIN). ExeoTech Invest AB (publ).

För mer information kontakta:
Olle Anderson, Verkställande Direktör, olle.anderson@exeotech.se mailto:olle.anderson@exeotech.se
ExeoTech Invest AB (publ)
Tel 073-745 07 27

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Pressrelease 2019-06-14.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26445

Om ExeoTech Invest
ExeoTech Invest AB (publ), (ExeoTech) 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt.

14 juni 2019
(NGM MTF:ETIN)

ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN) Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2019 kl. 17.50 CET.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.