Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-14

ExeoTech: MÅNADSBREV - MAJ

MÅNADSBREV - MAJ

Bäste aktieägare,

ExeoTech, moderbolaget, arbetar som tidigare kommunicerats kontinuerligt för att reglera äldre skulder så att all fokus framöver istället kan vara på att utveckla våra bolagsinnehav. Det är mot bakgrund av detta som ExeoTech Ventures med dess portfölj av finansiella fordringar avyttrats i början på juni. Styrelsen uppskattar att substansvärdet fortsatt uppgå till cirka 17 MSEK. Nedan följer en uppdatering för våra kärninnehav under maj, d v s de innehav där vi ser störst potential och dessutom har möjlighet att arbeta med bolagen.
+---------------------------+-----------+------------------------+
| Innehav | Ägarandel | Andel av substansvärde |
+---------------------------+-----------+------------------------+
| LPE International Pte Ltd | 40% | 32.2% |
+---------------------------+-----------+------------------------+

Försäljningsmässigt var maj månad något bättre än april. Fokus är dock fortsatt snarare på att förbättra lösamheten än att öka tillväxten då kapaciteten, särskilt med avseende på torkad frukt, fortsatt begränsar tillväxttakten, även om det aktivt pågar ett arbete med att utöka kapacitiet genom bl.a. förvärv.

Torkad frukt fortsätter att vara Bolagets viktigaste produkt och utgjorda cirka 70 % av försäljningen i maj. Av Bolagets försäljning går idag cirka 70 % till Retail och 30 % till Horeca. En viktigt parameter i att förbättra både lönsamhet och kassaflöde är att aktivt öka andelen försäljning som kommer från Horeca samtidigt som den totala försäljningen ökar. Mer än 90 % av Bolagets försäljning i maj har fortsatt gått till kunder i Vietnam och Kambodja.

Bolagets senast lanserade produkt jordnötssmör tillverkat på lokala Vietnamesiska jordnötter fortsätter att utvecklas positivt, både inom Horeca och Retail, och Bolaget har därför inlett en dialog med leverantören om ett ökat samarbete kring nötbaserade produkter.

Målsättning för helåret är fortsatt att nå en omsättning om cirka 15 MSEK, exkluderat trading verksamhet, upp cirka 150 % mot föregående år.
+------------------+-----------+------------------------+
| Innehav | Ägarandel | Andel av substansvärde |
+------------------+-----------+------------------------+
| ReCap Moduler AB | 10% | 6.0% |
+------------------+-----------+------------------------+

Ordern från Gotlandshem på två s.k. tvättmoduler till ett värde om cirka 2,4 MSEK levereras till kund nu under juni. Bolaget har inte erhållit några nya order under maj men Bolagets utestående offertstock har i maj ökat till ett värde av cirka 134 MSEK från tidigare cirka 130 MSEK. Bolaget har även inlett en dialog med ett tyskt fastighetsbolag som vill ha offert på ett kombinerat tvätt- och- badrum som de kommer att prefabproducera i uppskattningsvis 200 exemplar av en villa under 2020. Målsättning för helåret är fortsatt att nå en omsattning om minst cirka 15 MSEK.
+---------------------+-----------+------------------------+
| Innehav | Ägarandel | Andel av substansvärde |
+---------------------+-----------+------------------------+
| Österhagen Glass AB | 40% | 3.0% |
+---------------------+-----------+------------------------+

Samarbetet med Gården Direkt har gett goda resultat under maj månad och försäljningen i Stockholmsområdet har ökat med många nya butiker och en större efterfrågan. Efterfrågan har även ökat i Västra Sverige, framförallt i Göteborgsområdet, så distributionen har utökats för att bemöta detta. Ett samarbete med Falköpings saluhall har inletts som serverar Österhagen glass och sorbet i en Österhagen glassdisk.

Österhagen har utökat sitt sortiment med portionsförpackningar av både glass och sorbet. Detta ger verksamheten tillgång till nya kundsegment bland caféer, restauranger m fl vilket är positivt. Svårigheten har varit att hantera den stora efterfrågan kortsiktigt men det visar på att Österhagen har hittat ett bra segment för Bolaget framöver.

Målsättning för helåret om att nå en omsättning om cirka 2 MSEK och ett svagt postivt resultat kvarstar.

Övriga innehav, som tillsammans utgör cirka 30 % av det uppskattade substansvärdet, består av Bomars Brunn AB, 100 %, Facile & Co AB, cirka 26 %, samt IndoKina Ventures AB (publ), cirka 11 %. Vi arbeta nu aktivt med att avyttra både Bomars Brunn och Facile & Co men har till dags datum inte kunnat uppnå avslut. För IndoKina Ventures, med dessa exponering mot LPE International Pte Ltd, moderbolag till La Petite Epicerie Saigon, finns däremot inga planer på att avyttra.

Avslutningsvis, jag hade hoppats hinna presentera en transparant värderingsmodell för våra bolagsinnehav innan maj månads utgång vilket jag tyvärr inte hunnit med. Mitt mål ar att senast till bolagsstämman presentera utlovad värderingsmodell.

Med vänliga hälsningar

Olle Anderson

Verkställande Direktor

Stockholm den 14 juni 2019

KONTAKTINFORMATION
Olle Anderson, VD
073 - 745 07 27, olle.anderson@exeotech.se mailto:olle.anderson@exeotech.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ExeoTech Pressrelease 2019-06-14.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26444

ALLMÄN INFORMATION
ExeoTech Invest AB (publ), ("ExeoTech") 556536-0954, affärsidé är att bereda sina aktieägare en konkurrenskraftig avkastning genom att förvärva, utveckla, och avyttra andelar i rörelsedrivande bolag. ExeoTech skall skapa värdetillväxt för sina aktieägare genom att investera i en balanserad portfölj om 10 till 15 bolag. ExeoTech skall i första hand investera i rörelsedrivande bolag verksamma inom transport & logistik, livsmedel samt företa opportunistiska investeringar i bolag verksamma inom områden där kunskap, erfarenhet och nätverk inom ExeoTechs huvudverksamheter, bedöms kunna bidra positivt. ExeoTech är noterat på NGM-MTF (ETIN).

Denna information är sådan som ExeoTech Invest AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2019 kl. 17.15 CET.

Författare beQuoted