Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-13

Extra bolagsstämma i Haldex senareläggs

Extra bolagsstämma i Haldex Aktiebolag ("Haldex") kommer inte att genomföras den 14 september 2022. Kallelse till en ny extra bolagsstämma kommer att utfärdas så snart SAF-HOLLAND SE ("SAF-HOLLAND") erhållit konkurrensrättsligt tillstånd i Polen.

SAF-HOLLAND, som efter sitt offentliga uppköpserbjudande innehar mer än nio tiondelar av aktierna i Haldex, har meddelat Haldex att man har beslutat att dra tillbaka sina förslag till den extra bolagsstämman den 14 september 2022. Förslagen avsåg val av nya styrelseledamöter och ny styrelseordförande samt de därmed sammanhängande ärendena fastställande av antal styrelseledamöter och arvode till styrelsen.

Skälet till att förslagen dragits tillbaka är att SAF-HOLLAND ännu inte erhållit konkurrensrättsligt tillstånd i Polen. Så länge SAF-HOLLAND inte erhållit tillstånd i Polen får SAF-HOLLAND inte utöva rösträtten för de aktier SAF-HOLLAND förvärvat och tillträtt i det offentliga uppköpserbjudandet. Liksom i många andra länder tillåter polsk lagstiftning att ett offentligt uppköpserbjudande genomförs i avvaktan på konkurrensrättsligt tillstånd, förutsatt att budgivaren inte utövar rösträtten för de aktier som förvärvats i erbjudandet. Det genomförda offentliga uppköpserbjudandet, och de överlåtelser av Haldex-aktier som ägt rum i enlighet med erbjudandet, påverkas inte av att tillstånd i Polen ännu inte har erhållits.

På grund av att SAF-HOLLAND dragit tillbaka sina förslag saknas förutsättningar att genomföra den extra bolagsstämman som skulle ha hållits genom enbart förhandsröstning (poströstning) med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Haldex kommer att kalla till en ny extra bolagsstämma så snart SAF-HOLLAND erhållit konkurrensrättsligt tillstånd i Polen.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2022 kl. 20:00.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Linda Carlsson, Head of Legal

Telefon: +46 768 85 1507

E-post: ir@haldex.com

Författare Cision