Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-22

Eyeonid Group AB: EYEONID GROUP AB (publ) offentliggör utfall i fullt garanterad företrädesemission

Eyeonid Group AB:s (publ) ("EyeonID" eller "Bolaget") fullt garanterade nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") tecknades till 54,2 procent, och resterande upp till fulla emissionsvolymen tecknas av garantikonsortiet som syndikerats inför transaktionen. Genom Företrädesemissionen tillförs EyeonID cirka 26,1 MSEK före transaktionskostnader och kvittningar.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Storbritannien, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Resultatet av Företrädesemissionen om högst 104 339 608 aktier med teckningskurs 0,25 SEK visar att 48 634 100 aktier, motsvarande cirka 46,6 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 7 896 358 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 7,6 procent av Företrädesemissionen. Därutöver tecknas 47 809 150 aktier av investerare i enlighet med garantiåtaganden, motsvarande 45,8 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad och Bolaget tillförs cirka 26,1 MSEK före kontanta emissionskostnader om cirka 4,6 MSEK och kvittningar om cirka 6,9 MSEK.

Samtliga tecknare erhåller full tilldelning och meddelas genom översändande av avräkningsnota. Likvid skall erläggas enligt instruktioner på densamma. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Bolagets två största ägare, Åge Westbö och Filip Weintraub, har via bolag fullföljt sina teckningsförbindelser och sammanlagt tecknat cirka 7,5 MSEK där betalning för tecknade aktier i enlighet med dessa teckningsförbindelser erläggs delvis genom kvittning av fordringar på Bolaget. Garantiarvodet för övriga garanter uppgår till tio procent (10 %) av garanterat och tilldelat belopp i form av kontant ersättning, med möjlighet att kvitta garantiersättningen mot nyemitterade aktier till samma villkor som i Nyemissionen, vilket styrelsen bedömer vara marknadsmässigt. Styrelsen avser att fatta eventuellt beslut om emission av sådana aktier med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 26 november 2021. Det sammanlagda antalet aktier som högst kan emitteras som ersättning för lämnade garantier uppgår till 7 636 000 st.

Sammanlagt medför Företrädesemissionen exklusive eventuell emission för ersättning till garanter att EyeonID:s aktiekapital ökar med 2 608 490,2 SEK till 8 477 593,325 SEK och antalet aktier ökar med 104 339 608 aktier till 339 103 733 aktier. Smärre justeringar avseende ovan kan tillkomma i samband med den slutliga registreringen hos Bolagsverket.

"Vi är ytterst tacksamma för det intresse som visats av aktieägare, vilket ger oss utrymme och möjlighet att verkställa viktiga delmål för verksamheten", säger EyeonID:s VD Georg Tsaros

Handel med BTA (betalda tecknade aktier) kommer att ske på NGM Nordic SME tills Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Registrering av emissionen beräknas ske omkring vecka 2 2022 varefter leverans av nya aktier kommer att ske. De nyemitterade aktierna kommer därefter att tas upp till handel på NGM Nordic SME.

Rådgivare

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till EyeonID Group AB i samband med Nyemissionen. Aqurat Fondkommission AB är utsett emissionsinstitut i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Hallberg, styrelseordförande
Telefon: 070-658 16 16
E-post: erik.hallberg@eyeonid.com

Denna information är sådan information som EyeonID Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-22 kl. 16:45 CET.

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller i affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom, health-tech samt service och eventindustrin. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID, Bolder, Air By Bolder och EyeonTEXT. För ytterligare information, vänligen besök: www.eyeonid.com

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Storbritannien, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande av information skulle vara olaglig eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Varken Uniträtterna, betalade tecknade Units eller de nya aktierna och teckningsoptionerna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Författare Cision