Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-02-14

Eyeonid Group AB: EYEONID GROUP AB (publ): VD-uppdatering

EyeonID Group AB under stor förändring med fler starka tillgångar

Under våren 2021 förvärvade Eyeonid Group AB ("Eyeonid") Bolder Sweden AB, i syfte att komplettera Eyeonids säkerhetsdel. Vid förvärvstillfället var Boldergruppen ("Bolder"), med sina sex bolag, finansierad för hela 2021.

Under hösten 2021 omstrukturerade Eyeonid sin verksamhet för att anpassa den till intjäningsförmågan som låg till grund för densamma. Det resulterade i att bolagets operativa kostnader reducerades från ca 3,3 MSEK till ca 1,8 MSEK på månadsbasis, efter rekonstruktionskostnader där ca 5 MSEK reserverades för avveckling och anpassning. Kostnadsreduktionen avser leda till en besparing om knappt 20 MSEK årligen.

Eyeonid fick, i samband med extrastämman under hösten, genomföra en företrädesemission om 26 MSEK med garantister, för att säkra bolagets verksamhet. Den garanterades dessutom av bolagets största ägare genom teckningsförbindelser samt förskott i syfte att brygga perioden fram till dess att företrädesemissionen materialiserades.

Bolaget genomförde vidare under hösten en ledarförändring, och per den 1 december tillträdde Georg Tsaros som ny VD, med uppdrag att skapa en fungerande verksamhet. 

Under Q4 2021 påbörjades en genomlysning av Bolders verksamhet med ambitionen att anpassa verksamheten, liknande det arbete som genomfördes på Eyeonid tidigare under hösten.

Under samma period började partnern i AIR By Bolder, ett av Bolderbolagen, som varit med och byggt upp verksamheten med lån och andra stöd, att föra en diskussion om ersättning, samt att de lån de bidragit med om ca 20 MSEK för uppbyggnaden av verksamheten ansågs riskfyllda. Krav på garantier från Eyeonid samt partiell återbetalning av lånen fördes fram.

Samtidigt efterfrågade ledningen och styrelsen i Eyeonid såväl en tydlig fokusering av Bolder, som en kostnadsanpassning då tidigare intäktsestimat inte ansågs vara realistiska. Vidare var ledningens och styrelsens bedömning att, utan ekonomiskt Covid 19-stöd i Norge, skulle Bolders verksamhet utanför AIR By Bolders aktivitetshus i princip stå utan intäkter under en period om uppåt 24 månader, innan produkter skulle nå marknaden. Ledningen och styrelsen bedömde att det fanns en risk för att det skulle krävas mellan 20 och 30 MSEK i ytterligare finansiering inom en relativt kort tidsperiod.

Den 17 januari 2022, beslutade styrelsen i Eyeonid att upphöra med fortsatt finansiering av Bolder, samtidigt som det öppnades upp för Bolder Sweden ABs styrelse att värdera alternativa vägar framåt. Kort efter beslutet sa AIR By Bolders partner upp samtliga avtal och krävde återbetalning av lån.

Ett förslag om överlåtelse av Bolders verksamhet till grundaren, genom ett skuldebrev som initialt var överenskommet, nekades av grundaren innan transaktionen genomfördes. Den 24 januari 2022 beslöt styrelsen i Bolder Sweden AB att begära bolaget i frivillig konkurs.

För Eyeonid innebar detta en nedskrivning i moderbolaget om ca 53 MSEK mot eget kapital samt nedskrivning av lån till Bolder Sweden AB om 3 MSEK. Eyeonid har inga andra utestående åtaganden mot Bolder. För Eyeonids ledning och styrelse var detta ett proaktivt beslut i syfte att försvara ägarvärde och undvika att riskerna spreds till moderbolaget. Detta svåra men nödvändiga beslut var det enda försvarbara för bolagets framtid.

Vägen framåt

Utifrån en svår utgångspunkt samlar sig nu bolaget och fokuserar på att säkra en stark utveckling framåt, inte minst gällande kärnverksamheten.

Kärnverkamheten består av tre delar;

i. Intelligenceplattformen, som i dagsläget ligger till grund för ID-säkerhetstjänsterna, men likväl kan utvecklas inom helt andra områden i en uppsjö av branscher

ii. ID-säkerhetstjänsterna, som delvis verkar inom en plattform som är såväl GDPR compliant som PCI/DSS certifierad, och står för Eyeonids omsättning i dagsläget, samt

iii. NLP-plattformen under EyeonTEXT, som både används internt inom Intelligenceplattformen, men som också kan stå på egna ben i olika former av AI-projekt och andra sammanhang där strukturering av ostrukturerad data och analys är essentiell.

Under januari och februari 2022 har stort fokus legat på att:

  • färdigställa och lansera Dynamic Matches, ett utvecklingsprojekt inom Intelligenceplattformen som kvalificerar den till att kunna erbjuda tjänster som ytterst få aktörer internationellt kan erbjuda i dagsläget,

  • genomföra flertalet möten med strategiska kunder för att se över möjligheterna att utöka dessa samarbeten. Det är bolagets uppfattning att det finns stora möjligheter att accelerera volymen och antalet affärer med dessa kunder,

  • utöka antalet erbjudanden inom B2B och B2B2B, som i dagsläget testas och itereras, och avser såväl domänbevakningar som ren API-konsumtion,

  • finna fler sätt att via marknadsföring och försäljning öka antalet kvalificerade kunder som kan adderas framöver,

  • initiera dialoger med industriella partners för att utröna huruvida Eyeonid snabbare kan skapa värde för sina aktieägare, samt

  • påbörja ett strategiskt samarbete, baserat på success fees, för att finna nya affärer för NLP plattformen och EyeonTEXT i Europa, samt att färdigställa EyeonTEXT-portalen som riktas mot ett annat kundsegment och avses lanseras under slutet av Q2.

Eyeonids ID-säkerhetsverksamhet genererar i dagsläget ca 12 MSEK i årstakt och har en bruttomarginal om mer än 50%. Den marginalen kan öka signifikant med en ökad kundbas.

Styrelse och ledning ser stora möjligheter att accelerera ID-säkerhetsverksamheten, samtidigt som bolaget överväger fler applikationer av Intelligenceplattformen. Vidare ses stor potential i EyeonTEXT, som i dagsläget hanterar miljarder av datapunkter och verkar såväl storskaligt som driftssäkert. Arbetet kommer ske stegvis och strukturerat.

För att säkra bolagets fortsatta utveckling kommer styrelsen inom sitt mandat och ansvar, tillsammans med VD, arbeta mot att finna vägar för att säkra det rörelsekapital som kommer att krävas.

Bolagets förändringsresa har varit smärtsam och tagit stor kraft från verksamheten. När vi nu fokuserar på de vägar framåt som ovan redogjorts för så har en ny energi infunnit sig i hela bolaget, och vi ser med tillförsikt på bolagets framtid.

Georg Tsaros

VD, Eyeonid Group AB

För mer information, kontakta

Georg Tsaros, VD, Eyeonid Group AB (publ.)

Telefon: 070 882 68 28

E-post: georg.tsaros@eyeonid.com

www.eyeonid.com

Denna information är sådan information som EyeonID Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-14 kl. 09:30 CET.

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller i affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom, I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.

Författare Cision