Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-02

Eyeonid Group AB: Kvartalsrapport 1 2022: Fortsatt tillväxt och förbättrat EBITDA

Sammanfattning januari - mars 2022 (jämförelse samma period föregående år):

 •    Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 3 076 (KSEK 2 438)
 •    EBITDA resultat före omstruktureringskostnader KSEK -1 745 (KSEK -5 825)
 •    EBITDA för perioden uppgick till KSEK -2 045 (KSEK -5 825)
 •    Periodens resultat uppgick till KSEK -8 346* (KSEK -8 939)
 •    Resultat per aktie: SEK -0,02 (SEK -0,07)
 •    Eget kapital per aktie: SEK 0,19 (SEK 0,49)

 

*Periodens resultat belastas med en nedskrivning av lånefordran om 3 MSEK på grund av dotterbolaget Bolder Sweden ABs konkurs.  

Året i sammanfattning Q1 2022
Nettoomsättning (KSEK) 3 076
Tillväxt nettoomsättning (%) 26%
Resultat före avskrivningar (EBITDA) -2 045
EBITDA exklusive omstruktureringskostnader -1 745

Väsentliga händelser under perioden (januari - mars)

 • Den 11 januari meddelades att Filip Weintraub lämnar Eyeonid Group ABs styrelse pga konfliktande intressen i hans investeringsportfölj.
 • Den 13 januari kallades till extra bolagsstämma den 1 februari 2022.
 • Den 17 januari meddelades att styrelsen i Eyeonid Group AB beslutat att upphöra med att finansiera Bolders verksamhet framåt. Anledningen var att Bolders verksamhet inte utvecklat sig i den takt som förväntat och att betydande risker identifierats kopplade till verksamheten.
 • Den 24 januari meddelades att Eyeonid Group ABs dotterbolag Bolder Sweden AB ansöker om konkurs. Skälet till beslutet var beskedet att moderbolaget Eyeonid Group AB skulle upphöra med vidare finansiering av Bolders verksamhet.
 • Den 1 februari hölls extra bolagsstämma. Samtliga beslut var i enlighet med kallelsen. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 19 april meddelades att Eyeonid Group AB ingått samarbete med den italienska internetleverantören Opiquad avseende API-konsumption för ID-säkerhetstjänster. Samarbetet innebär intäkter från start.
 • Den 25 april meddelades att Eyeonid Group AB och Qrawler Software Solutions AB ingått samarbetsavtal kring NLP-plattformen samt Intelligence datainsamling.
 • Den 25 april meddelades att Eyeonid Group AB initierat ett samarbete med Ingenio avseende strategiska partnerskskap och kommersialisering av NLP plattformen under EyeonTEXT.

VD-ord

Den kommersiella utvecklingen under kvartalet har inneburit en nettoomsättningstillväxt jämfört med motsvarande kvartal föregående år om 26%. Kvartalet karaktäriseras av fortsatta insatser kring de strategiska överväganden som tidigare gjorts, dock mer i form av konkretisering av strukturer och prioriteringsområden. EBITDA landade på KSEK -1 745 jämfört med KSEK -5825 föregående år, en förbättring med ca 70%.

Den nya kommersiella strukturen som introducerades under kvartalet innebar att tidigare erbjudande kring id-säkerhetstjänsten bröts ner och ett nytt erbjudande skapades. Tydligare, med enklare implementation och färre IT-beroenden från kundsidan, som dessutom möjliggör en betydligt snabbare kommersiell upptrappning. Erbjudandet avser appellera till större aktörer inom B2C där volymaffärer ligger i fokus, i synnerhet inom TMT sektorn. Parallellt öppnades ett flertal diskussioner kring API-konsumtionsaffären, som kan jämföras med en form av en wholesale-modell av datadistribution, lämplig för diverse B2B kontext.

Samtliga insatser löper jämsides, och evalueras och optimeras löpande. Initiala indikationer, även om tidigt skede, är tillfredställande.

Mycket av det kommersiella arbetets frammarsch skulle inte kunnat materialiseras utan  bolagets framsteg inom den tekniska utvecklingen. Under kvartalet har utvecklingsprojektet som går under namnet Dynamic Matches stresstestats, optimerats och satts i produktion med starka resultat som utfall. För tillfället pågår arbetet med att flytta över miljarder datapunkter in till den nya miljön i syfte att kunna gå "live" med kunder framöver. Införsäljning av plattformens nya möjligheter sker parallellt med den fortsatta utvecklingen, inom ramen för den nya kommersiella paketeringen.

Tidigare ad-hoc insatser kring NLP-plattformen samt underliggande otydlighet kring plattformens kommersialisering innebar att historiken inte kunde bidra till många lärdomar. Den nya resan påbörjades under kvartalet där insamling av ny kunskap, reflektioner, samt validering av plattformens kapacitet görs löpande. Plattformen må framstå något rå inom vissa sammanhang, men dess förmåga att leverera noterbara resultat ska inte underskattas. Plattformens flexibilitet och förmåga att anpassa sig, samt kodens enkelhet och struktur bör göra den högaktuell för skräddarsydda lösningar på marknaden.

Under kommande kvartal kommer ett flertal diskussioner med potentiella strategiska och kommersiella partners ta form vilket kommer att skapa möjlighet att utvärdera hur de strategiska övervägandena samt exekveringen av desamma varit.

Arbetet med att hitta de bästa förutsättningarna för Eyeonid fortlöper, samtidigt som insatserna kring att säkra bolagets finansieringsbehov framöver sker parallellt.

Med vänlig hälsning,

Georg Tsaros

VD, Eyeonid Group AB

Verksamheten

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.

Eyeonid Group i korthet

Eyeonid Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern med de tre helägda dotterföretagen, EyeonID Intressenter AB (vilande), Eyeonid Inc (USA), EyeOnText BVBA (Belgien). Eyeonid Group AB äger också 100% av aktierna i Bolder Sweden AB, som är försatt i konkurs sedan 25 januari 2022. I och med konkursbeslutet har Eyeonid Group AB inte längre bestämmande inflytande över Bolder Sweden AB med tillhörande dotterföretag. EyeonID's huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Stockholm.

Denna rapport avser hela koncernens och moderföretagets verksamhet under perioden 1 januari 2022 till och med den 31 mars 2022.

Finansiell översikt

I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för EyeonID Group avseende januari - mars 2022 med jämförelseperiod januari - mars 2021. Under perioden har dotterbolaget Bolder Sweden AB gått i konkurs. Under rapportperioden har nedskrivning av lån till Bolder Sweden AB skett om 3 MSEK med anledning av konkursen.

I och med att Bolder Sweden AB försattes i konkurs den 25 januari 2022, skrevs hela anskaffningsvärdet i moderbolaget ner i årsbokslutet 2021. I koncernredovisningen redovisades Bolders verksamhet som avyttrad per 2021-12-31. I och med detta ingår inte Bolders verksamhet i koncernredovisningen i denna rapport.

Försäljning och resultat

Januari - mars

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 3 076 (KSEK 2 438), med ett nettoresultat om KSEK -8 346 (KSEK-8 939). Resultatet belastas med nedskrivning av lån till koncernföretag med KSEK 3000 (KSEK 0).

Försäljningen fördelades på EyeonID 3 076 KSEK (KSEK 2 438) och EyeonText 0 KSEK (KSEK 0).

Likviditet och finansiering

Den 31 mars 2022 uppgick Eyeonids banktillgodohavanden till KSEK 4 808 (KSEK 14 670). Koncernen hade per den 31 mars 2022 räntebärande skulder om KSEK 0 (KSEK 5 000).

Investeringar

Januari - mars

Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK2 779 (KSEK 2 881) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 2 732 (KSEK 2 868) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 47 (KSEK 13) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 0 (KSEK 0).

Avskrivningar

Januari - mars

Periodens resultat har belastats med KSEK 3 254 (KSEK 3 010) i avskrivningar varav KSEK 121 (KSEK 77) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 2 920 (KSEK 2 720) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, samt avskrivning goodwill KSEK 213 (KSEK 213).

Eget kapital

Per den 31 mars 2022 uppgick Eyeonids egna kapital till KSEK 63 499 (KSEK 65 005).

Aktien

Per den 31 mars 2022 var aktiekapitalet i Eyeonid fördelat på 339103 733 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,025. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Aktierna i Eyeonid handlas sedan den 20 september 2016 på NGM Nordic SME under handelsbeteckningen EOID MTF med ISIN-kod SE0007280482. Eyeonid har inget avtal om likviditetsgaranti.

Anställda

Per den 31 mars 2022 hade Eyeonid ca 8 (13) anställda, utöver det ett flertal konsulter som är knutna till Eyeonid.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Kommande rapporttillfällen

Eyeonid lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

22 augusti 2022                          Kvartalsrapport 2 2022

31 oktober 2022Kvartalsrapport 3 2022

20 februari 2023Bokslutskommuniké 2022

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

2 maj 2022

Eyeonid Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Georg Tsaros

CEO

070-882 68 28

Carl-Magnus Jönsson

CFO

073-545 53 50

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 maj 2022 kl 08.30 CET.

Resultaträkning
Koncernen 2022-01-01 2021-01-01 2021-01-01
(KSEK) 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 076 2 438 17 877
Aktiverat arbete för egen 1 702 1 287 7 168
räkning
Övriga rörelseintäkter 25 25 4 874
Summa Rörelsens intäkter 4 804 3 751 29 919

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -1 966 -1 634 -7 323
Övriga externa kostnader -1 917 -3 752 -16 979
Personalkostnader -2 654 -4 161 -32 186
Övriga rörelsekostnader -11 -28 -95
Omstruktureringskostnader -300 - -1 022
Summa Rörelsens kostnader -6 848 -9 576 -57 606
före avskrivningar

Rörelseresultat före -2 045 -5 825 -27 687
avskrivningar (EBITDA)
(EBITDA exklusive -1 745 -5 825 -26 665
omstruktureringskostnader)

Avskrivningar
Avskrivningar av materiella -3 254 -3 010 -17 580
och immateriella tillgångar
Resultat från andelar i - - -39 399
koncernföretag
Summa Avskrivningar -3 254 -3 010 -56 978

Rörelseresultat (EBIT) -5 299 -8 835 -84 665

Resultat från finansiella
poster
Nedskrivning lån -3 000 - -
koncernföretag
Ränteintäkter och liknande 0 - 18
resultat...

Författare Cision