Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-24

Eyeonid Group AB: Kvartalsrapport 2 2020

Sammanfattning januari - juni 2020 (jämförelse samma period föregående år):

 • Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 2 106 (KSEK 1 745)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -14 866 (KSEK -12 689)
 • Resultat per aktie: SEK -0,12 (SEK -0,20)

 • Eget kapital per aktie: SEK 0,67 (SEK 0,75)

Sammanfattning april - juni 2020 (jämförelse samma period föregående år):

 • Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 1 077 (KSEK 863)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -7 275 (KSEK -6 292)
 • Resultat per aktie: SEK -0,06 (SEK -0,10)
 • Eget kapital per aktie: SEK 0,67 (SEK 0,75)

Väsentliga händelser under perioden (januari - juni)

 • Styrelsen i Eyeonid Group AB kallar den 14 januari aktieägarna till extra bolagsstämma den 31 januari 2020, med anledning av att styrelseledamot Joerg Floeck begärt utträde ur styrelsen på grund av ett nytt heltidsengagemang. Styrelsen föreslog att Patrik Ugander tillträder som styrelseledamot fram till ordinarie bolagsstämma 2020, vilket också beslutades på bolagsstämman.
 • Den 14 januari beslutas om riktad nyemission till garant i den genomförda företrädesemissionen i december 2019. Den riktade emissionen genomförs i enlighet med garantiavtal avseende garantiersättning.
 • Den 17 januari meddelas att Eyeonid Group AB tecknar treårigt samarbetsavtal med paneuropeisk retailkedja avseende försäljning och paketering av Eyeonid's tjänster.
 • Telenor Norge lanserar ett nytt erbjudande för ID-skydd som bygger på EyeOnID's ID-monitoreringstjänst och marknadsfunktion EyeOnMarket.
 • Eyeonid Group AB tecknar distributionsavtal med ETVAS. Avtalet omfattar marknaderna i Tyskland, Österrike och Frankrike.
 • Den 26 mars tecknades avtal med Help Forsikring AS, som leverantör av försäkringslösningar och assistanstjänster.
 • Den 31 mars tecknades avtal med Arvato Finans AB, med syfte att integrera betalningstjänster i EyeOnID:s erbjudande.

 • Den 14 april meddelades att avtal tecknats med ERGO Innovation Solutions GmbH för distribution och försäljning i den tyska marknaden.

 • Den 27 april kallades aktieägarna till årsstämma den 28 maj 2020.
 • Den 4 maj ingick Eyeonid Group AB garantiavtal med 4X Kapital AB. Garantin innebär att de TO5 som eventuellt inte utnyttjas under teckningsperioden tecknas av garanten upp till ett maximalt belopp om 10 mkr. Garanten ges, utöver garantiersättning om 10% av garanterat belopp, rätt att teckna aktier i Eyeonid till samma teckningskurs som TO5 till ett belopp om högst 10 mkr.
 • Den 4 maj meddelades att om garantiåtagande avseende TO5 tas i anspråk eller om garanten nyttjar sin rätt till teckning av aktier inom ramen för garantiavtalet kommer teckningskurs för TO2, TO3 och TO4 justeras till att motsvara teckningskursen för TO5. Detta i enlighet med villkoren för respektive teckningsoptioner av serierna TO2-TO4.
 • Den 11 maj tecknades ett intentionsavtal med Abelco Investment Group AB gällande affärssamarbete gällande Eyeonid's produkter och tjänster i Sydostasien.  

 • Den norska retailkoncernen Elkjöp inledde lansering av ID-skyddstjänster den 27 maj. Lansering skedde i Norge, Sverige och Finland.

 • Den 28 maj hölls årsstämma i Stockholm. Samtliga beslut fattades i enlighet med kallelsen och var enhälliga.
 • Den 9 juni meddelades att Eyeonid Group stärker ledningsfunktionen genom rekrytering av Joacim Sandström som CDCO (Chief Digital & Commercial Officer).
 • Den 17 juni meddelades att teckningsoptioner TO5 utnyttjades fullt ut med stöd av garanten 4X Kapital. Därmed tecknades 17 368 592 aktier till teckningskurs 1,40 SEK. Garanten valde även att i enlighet med villkoren för garantiavtalet teckna ytterligare 6 000 000 aktier till teckningskurs 1,40 SEK. Totalt tillfördes Eyeonid ca 32,7 MSEK före emissionskostnader.
 • I och med den riktade nyemissionen till följd av garantiåtagande avseende TO5 fastställdes ny teckningskurs för serie TO2, TO3 och TO4 till 1,40 SEK i enlighet med villkoren för respektive serie.
 • Den 18 juni mottog Eyeonids partner Baloise Belgium "Gold award" för bästa innovationsprodukt som delades ut av Accenture och EFMA.
 • Styrelsen meddelade 18 juni att Eyeonid Group AB ingått kreditavtal, med en kreditram om 20 MSEK, utställd av Formue Nord A/S. I samband med detta genomfördes också en riktad emission av två separata serier vederlagsfria teckningsoptioner till Formue Nord Fokus A/S och helägt dotterbolag till Eyeonid Group AB. Dessa teckningsoptioner avses att vederlagsfritt delas ut till Eyeonids befintliga aktieägare.
 • Den 30 juni tecknades avsiktsförklaring (LOI) med en sydeuropeisk mobiloperatör. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 1 juli lanserade SkimSafe en ny tjänst mot identitetsbedrägerier i Sverige med Eyeonids tjänster för ID monitorering och textanalys.
 • Den 4 augusti meddelades att Eyeonid Group AB tecknat avtal med en spansk mobiloperatör, enligt LOI tecknat den 30 juni. Avtalet omfattar leverans av EyeOnID's ID-monitoreringstjänster samt tjänsterna 360-modules och EyeOnMarket.

VD kommentar

Resultatet av Q2 ligger enligt min förväntan och i linje med planen där förutsättningarna för en ökning i tillväxttakt blir allt tydligare. Första halvåret har varit innehållsrikt i många avseenden och bolaget har stärkt såväl sin finansiella ställning genom nyemissioner och en ny låneram, tillika har vi genomfört flera affärer och lanseringar under perioden och intensifierat bolagets transformationsarbete. Totalt sett ser jag att vi har en finansiell position som på både kort och långsikt ger flexibilitet att kapitalisera på såväl befintliga affärsmöjligheter som kommande.

Mina förväntningar på befintliga avtal och potentialen i dem är högt ställda och något som vi blir allt tydligare med i dialogen med kunder och partners. Vår strategi att bygga affären och marknadsnärvaro genom partners ligger fast och jag tror fortsatt att det är rätt väg framåt, även om modellen i sig är baktung vilket SaaS affärer har som en generell utmaning.

Även om vi är beroende av kundernas förmåga att sälja och driva sina affärer så betyder det inte att vi sitter och avvaktar deras insatser och aktiviteter.  Genom att öka närvaron hos kunderna och aktivt gå in och stödja dem i lansering säkerställer vi förutsättningarna för att nå konverteringar mot betalande kunder. När vi tex går in i en planerade lansering i Spanien senare i år har vi även säkerställt att kunden investerar i marknadsföring med tydlig budget och plan för lansering.

Vi tecknade totalt 3 nya avtal under perioden med ett nordiskt avtal för Elkjöp, vidare tecknades avtal för den tyska distributions plattformen ETVAS och den svenska distributören Skimsafe. Vidare lanserades nya affärer och bolaget har nu totalt 6 stycken avtal lanserade i Europa. Vi utökade vår verksamhet till att även nu finnas i den tyska marknaden och med etablering i samtliga nordiska länder. Efter periodens slut har bolaget även tecknat avtal med en spansk operatör för planerad lansering under senare delen av 2020. 

Under perioden har fokus dels legat på att säkra avtal och lanseringar, och dels att tillsammans med kunderna skapa förutsättningar för en ökad konvertering av antalet betalande kunder. Vi har i slutet av Q2 en adresserbar kundbas på drygt 55 miljoner kunder som idag är kunder till våra partners. Vi bedömer att basen under resterande del av året kommer att växa ytterligare, till mellan 70 - 80 miljoner.

Affärsläget

Lanseringen av Elkjöp i Norge, Sverige och Finland har gått som planerat och vi har kunnat säkerställa all funktionalitet och processer ut mot kunder och marknaden. Under sommaren har vi tillsammans med kunden genomfört flera aktiviteter för att de under hösten kunna intensifiera försäljning både i butik och digitalt. Aktiviteterna omfatta såväl marknadskommunikation som kampanjer i digitala kanaler, direkt kommunikation mot olika kundmålgrupper samt omfattande utbildningar av butikernas säljande personal. Vidare kommer vi även att lansera produkten i Danmark som låg sist i utrullningen i Norden.

Under sommaren har vi löpande sett succesiva ökningar av antalet kunder men enligt förväntan på låga nivåer i väntan på att säljaktiviteter och kampanjer startar upp. Vi kan konstatera att utvecklingen avseende antalet kunder som går från Try and Buy i väldigt hög grad konverterar till betalande kunder med en konveteringsgrad på 70% vilket är bättre än förväntat. Och en viktig signal för hur slutanvändare ser på värdet i tjänsten.

Telenor har fortsatt en stark utveckling av betalande kunder och har efter perioden fortsatt öka antalet betalande kunder med ca 10% per månad. Vi har även en låg churn av tappade kunder som är lägre en 1,5 % på betalande kunder vilket är en bra indikation på kundvärdet i tjänsten.

Finansiellt

Inlösen av optionerna i serie TO5 har stärkt finansieringen för bolaget ytterligare med ca 32,7 MSEK före emissionskostnader, nyttjandegraden exklusive garanti, på ca 95% var högre än förväntat.

Kapitalet skall bidra till ökad konvertering av kunder, stärkt marknadsnärvaro i Europa och säkerställa fler affärer till bolaget. Men även upprätthålla en del utveckling som vi ser är viktig för att hålla en konkurrenskraftig plattform för våra kunder. Tillväxten i bolaget är fortsatt låg men ökar något (+21%) till KSEK 2 106 (KSEK 1 745) under första halvåret vilket är enligt förväntan och plan. Jämfört med samma period föregående år så har vi avslutat affären med mySafety men lyckas ändå hålla upp intäkterna. Vi ser en ökning av löpande licensintäkter men även engångsavgifter och intäkter för nya tjänster som bidrar till ökningen, om än på låga nivåer. Det är framför allt Telenor som löpnade ökar sin konvertering av betalande kunder samt att vi levererat nya funktioner och tjänster för marknadsbearbetning bl.a. genom tjänsten EyeOnMarket.

Kostnaderna ligger i den operativa verksamheten, rensat för avskrivningar, på något lägre nivåer jämfört motsvarande period 2019, men ökar totalt till följd av högre avskrivningar. Avskrivningarna ökar i takt med att utvecklingskostnader aktiveras när olika tjänster och funktioner lanseras.

Personalkostnader minskar till följd av förändringar i organisationen och antal anställda har minskat med 4 personer under perioden. En viss ökning avseende konsultinsatser har skett i samband med att vi genomförde både stora lanseringar och parallellt utvecklade vår förmåga som enabler med både försäkring och betaltjänster.

Bolaget har kortfristiga fodringar som uppgår till ca 11,6 miljoner vilka utgörs av kapital i samband med emissioner och inlösen av TO5 teckningsoptioner, som vid brytpunkten för kvartalsbokslutet inte kommit bolaget till handa.

Målet är att bolaget vid årets slut skall ha uppnått följande målsättningar som indikatorer på ökad lönsamhet och intäkter.

 • Antal Lanserade avtal 8 st (6 st per Q2)
 • Antal tecknade avtal för kommersiell lansering 10 st (6 st per Q2)
 • Adresserbar kundbas inom tecknade avtal 80 Miljoner (55 Miljoner per Q2)
 • Konvertering till betalande kunder i Try and Buy på 70%.

Jag ser att bolaget nu går in i en ny fas när det gäller vår marknad och bearbetning. Under lång tid har fokus framför allt legat på att säkerställa en bra och konkurrenskraftig plattform för tjänsteutveckling inom ID monitorering samt att bygga en kundbas genom säkerställande av kunder runt om i Europa i form av tecknade avtal. Det är nu dags att även börja gräva där vi står, med fokus på att driva konvertering i avtal och kundbasen. Vi kommer att fortsätta driva nykundsbearbetningen och intresset från marknaden har under våren och även under sommaren vari...

Författare Eyeonid Group AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.