Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-31

Eyeonid Group AB: Kvartalsrapport 3 2022: Fortsatt fokus ger bättre resultat

Kvartalsrapport 3 2022

Stockholm 2022-10-31

Kvartalsrapport 3 2022: Fortsatt fokus ger bättre resultat

Året i sammanfattning
Jämförelseperioder exkl. Bolder* Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 S:a 2022
Nettoomsättning (KSEK) 3 076 3 196 3 404 9 675
Tillväxt nettoomsättning (%) 26% 26% 21% 24%
Resultat före avskrivningar (EBITDA) -2 045 -1 678 -446 -4 168
Tillväxt EBITDA resultat (%) 65% 72% 94% 79%

Sammanfattning juli - september 2022 (jämförelse samma period föregående år)*:

 •    Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 3 404 (KSEK 5 346)
 •    EBITDA för perioden uppgick till KSEK -446 (KSEK -6 990)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -3 675 (KSEK -12 963)
 •    Resultat per aktie: SEK -0,01 (SEK -0,06)
 •    Eget kapital per aktie: SEK 0,16 (SEK 0,43)

Sammanfattning januari - september 2022 (jämförelse samma period föregående år)*:

 • Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9 675 (KSEK 10 599)
 • EBITDA resultat för perioden uppgick till KSEK -4 168 (KSEK -20 980)
 • Periodens resultat uppgick till KSEK -17 080 (KSEK -33 688)
 • Resultat per aktie: SEK -0,05 (SEK -0,14)
 • Eget kapital per aktie: SEK 0,16 (SEK 0,43)

*I jämförelseperioden ingår dotterbolaget Bolder Sweden. I och med Bolder Sweden AB:s konkurs den 25 januari 2022 har alla mellanhavanden med Boldergruppens verksamhet upphört, se avsnitt Finansiell översikt nedan.

Året i sammanfattning
Jämförelseperioder inkl. Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 S:a 2022
Bolder
Nettoomsättning (KSEK) 3 076 3 196 3 404 9 675
Tillväxt nettoomsättning 26% 14% -36% -9%
(%)
Resultat före -2 045 -1 678 -446 -4 168
avskrivningar (EBITDA)
(EBITDA exklusive (-1 745) (-1 678) (-446) (-3 868)
omstruktureringskostnader)

Väsentliga händelser under perioden (januari - september)

 • Den 11 januari meddelades att Filip Weintraub lämnar Eyeonid Group ABs styrelse pga konfliktande intressen i hans investeringsportfölj.
 • Den 13 januari kallades till extra bolagsstämma den 1 februari 2022.
 • Den 17 januari meddelades att styrelsen i Eyeonid Group AB beslutat att upphöra med att finansiera Bolders verksamhet framåt. Anledningen var att Bolders verksamhet inte utvecklat sig i den takt som förväntat och att betydande risker identifierats kopplade till verksamheten.
 • Den 24 januari meddelades att Eyeonid Group ABs dotterbolag Bolder Sweden AB ansöker om konkurs. Skälet till beslutet var beskedet att moderbolaget Eyeonid Group AB skulle upphöra med vidare finansiering av Bolders verksamhet.
 • Den 1 februari hölls extra bolagsstämma. Samtliga beslut var i enlighet med kallelsen. 

 • Den 19 april meddelades att Eyeonid Group AB ingått samarbete med den italienska internetleverantören Opiquad avseende API-konsumption för ID-säkerhetstjänster. Samarbetet innebär intäkter från start.

 • Den 25 april meddelades att Eyeonid Group AB och Qrawler Software Solutions AB ingått samarbetsavtal kring NLP-plattformen samt Intelligence datainsamling.
 • Den 25 april meddelades att Eyeonid Group AB initierat ett samarbete med Ingenio avseende strategiska partnerskskap och kommersialisering av NLP plattformen under EyeonTEXT.
 • Den 20 maj meddelades att Eyeonid tecknat ett nytt avtal med Silenccio som innebär ett fördjupat samarbete mellan bolagen.
 • Den 8 juni meddelades att Eyeonid Group ingått avtal med en ledande centraleuropeisk teleoperatör.
 • Den 9 juni meddelades att Eyeonid Group inleder samarbete med amerikansk-brittiskt fintechbolag.
 • Den 10 juni meddelades att Eyeonid Group ingått kreditavtal om 3 MSEK med option om ytterligare 2 MSEK.
 • Den 14 juni hölls årsstämma samtliga beslut var i enlighet med kallelsen. Peter Ekelund valdes in i styrelsen i enlighet med valberedningens förslag. Lena Lohajner-Lindberg, som avböjt omval, lämnade styrelsen.
 • Den 25 augusti meddelades att Eyeonid Group AB fördjupar samarbetet med Telenor Norge baserat på teknisk utveckling inom ramen för Dynamic Matches. Avtalstiden för ramavtalet inklusive utökningen förlängdes med ytterligare två år från signeringsdatum.
 • Den 6 september meddelade styrelsen att man föreslog en fullt garanterad nyemission om ca 17,8 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. I samband med detta kallades till extra bolagsstämma den 6 oktober 2022 för att huvudsakligen besluta om ändring av bolagsordningen samt om föreslagen företrädesemission.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 6 oktober hölls extra bolagsstämma som beslutade om föreslagen ändring av bolagsordningen samt att genomföra föreslagen företrädesemission.

Ordförande har ordet

För 12 månader sedan påbörjade vi ett omfattande arbete med EyeonIDs ID-verksamhet. Verksamheten började anpassas till intjäningsförmåga samt tänkbara affärsmöjligheter över tid, inklusive värdering av justeringar i vårt erbjudande. Då verksamheten i EyeonID inte hade finansiering genomförde bolaget under slutet av 2021 en kapitalisering. Under slutet av 2021 och början av 2022 visade det sig att de tillgångar och dess förmåga som förvärvats genom Bolder Sverige AB och Bolder AS inte hade de värden som bedömts samt att dess kassa skulle vara slut vid årskiftet. Styrelsens värdering var att säkra verksamheten i de delar som hade intjäning och värden, vilket ledde till att vi stoppade finansiering av Bolder gruppen under januari 2022 som sedan avvecklades under Q1 2022. Ett ytterst drastiskt beslut men som var nödvändigt för att säkra en framtid för bolaget och dess aktieägare.

Under 2022 har Georg Tsaros med team aktivt genomfört den plan som lades fast vid årsskiftet. Fokus på kärnverksamheten, vidareutveckla kunderbjudanden som visats sig tas väl emot, rensa bort ej fungerande eller/och olönsamma kundavtal, vidareutvecklling av applikationer som använder våra plattformar och inriktar sig mot företagsmarknaden (B2B). En annan dimension har varit att se hur vi kan ta fram värden i relation till den AI/NLP plattform som finns i bolaget och som för dess ändamål var mycket intressant. Vi har nu klarat av många milstolpar, och skapat nya avtal, en bra prospect bas för både ID applikationen samt NLP plattformen.

Bolaget har visat löpande förbättringar under året med tillväxt i omsättning om mellan 21 till 24%, förbättring av EBITDA med 94% och ett operativt kassaflöde före investeringar som närmat sig +- 0. Styrelsen kan konstatera att Georg Tsaros och team genomfört första fasen av en anpassning, produktifiering på ett mycket bra sätt.

Att i den ytterst besvärliga marknaden finna väg fram för finansiering för att möta den plan som tar oss mot EBITDA plus, kassflödes breakeven har varit en tuff uppgift. Detta då bolaget för att säkra sig framåt behöver tillskott av rörelsekapital.

Där vi står nu, med dagens verksamhet och en finansiering genomförd är det styrelsens värdering att vi anser att en nyckel för framgång är att ledning och medarbetare skall vara med och ha del i den värdetillväxt som vi övertygade vi nu kommer skapa. Ledning och medarbetare är en stark tillgång och därför kommer styrelsen kalla till en extra stämma under Q4 för att få mandat att utställa teckningsoptioner till nyckelpersoner. Det är av stor väsentlighet för bolaget att säkerställa ett starkt management.

Erik Hallberg

Ordförande

VD-ord

Under tredje kvartalet noterade Eyeonid Group en försäljningstillväxt om 21% samt en EBITDA förbättring med 94% mot föregående år. Det gav en genomsnittlig utveckling för årets nio månader på 24% i försäljningstillväxt samt 79% i EBITDA-förbättring. Effekterna av bolagets kraftigt förbättrade EBITDA-resultat innebär även ett tydligt förbättrat operativt kassaflöde vilket bidrar till att stärka bolagets finansiella uthållighet.

Kvartalet kännetecknades av vidare insatser med att säkerställa rätt infrastruktur för fortsatta lanseringar av tidigare avtalade kommersiella samarbeten, vilka avser lanseras under fjärde kvartalet 2022 samt första kvartalet 2023. En stor del av det arbetet relaterar till bolagets nya teknik inom id[1]säkerhetsområdet, som internt går under namnet Dynamic Matches, som inte bara stärker bolagets erbjudande utan dessutom adderar till dess särställning inom cybersecuritynischen.

Aktiva kommersialiseringsinsatser kring bolagets NLP-plattform initierades med ett antal högprofilerade parter. Dessa diskussioner avser intensifieras under de kommande månaderna samtidigt som bolaget löpande itererar olika applikationsområden gentemot ett antal kundsegment, inte minst inom bank- och finanssegmentet, men även inom andra cybersecurityområden. Vidare fördjupades bolagets lyckosamma samarbete kring id-säkerhetstjänsten med Telenor Norge och förlängdes med ytterligare två år.

De tekniska framstegen under året har lett till att bolaget inom kommande månader planerar att lansera nya tjänster primärt riktade mot företagssidan (B2B samt B2B2B).

Under våren lyckades bolagets ledning säkra en bryggfinansiering, som under september månad följdes av att bolaget lyckades säkra en fullt garanterad företrädesemission om ca 17,8 msek. Transaktionsstrukturen innehåller även en teckningsoption (TO8) med teckningsperiod i februari 2023 i form av units. En lyckosam finansiering under Q1 2023 kommer möjliggöra vidare arbete inom bolagets nisch och samtidigt stötta de nya tjänsterna inför deras go-to-market moment.

Eyeonid Group fortsätter aktivt exekvera på det turnaroundarbete som initierades under årets första månader, vilket genererar positiva effekter och avser skapa de bästa möjliga förutsättningarna för bolaget framöver.

Tack för ert stöd.

Georg Tsaros VD, Eyeonid Group AB

Verksamheten

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring och telekom. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID och EyeonTEXT.

Eyeonid Group i korthet

Eyeonid Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern med de tre helägda dotterföretagen, EyeonID Intressenter AB (vilande), Eyeonid Inc (USA), EyeOnText BVBA (Belgien). Eyeonid Group AB äger också 100% av aktierna i Bolder Sweden AB, som är försatt i konkurs sedan 25 januari 2022. I och med konkursbeslutet har Eyeonid Group AB inte längre bestämmande inflytande över Bolder Sweden AB med tillhörande dotterföretag. EyeonID's huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Stockholm.

Denna rapport avser hela koncernens och moderföretagets verksamhet under perioden 1 januari 2022 till och med den 30 september 2022.

Finansiell översikt

I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för Eyeonid Group avseende juli -september 2022 med jämförelseperiod juli - september 2021 samt perioden januari - september 2022 med jämförelseperioden januari - september 2021. Under perioden har dotterbolaget Bolder Sweden AB gått i konkurs. Under rapportperioden har nedskrivning av lån till Bolder Sweden AB skett om 3 MSEK med anledning av konkursen.

I och med att Bolder Sweden AB försattes i konkurs den 25 januari 2022, skrevs hela anskaffningsvärdet i moderbolaget ner i årsbokslutet 2021. I koncernredovisningen redovisades Bold...

Författare Cision