Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-17

EYEONID GROUP AB (publ): Styrelsen i Eyeonid Group AB har beslutat att upphöra med att finansiera Bolders verksamhet vidare

Styrelsen i Eyeonid Group AB (publ) har idag beslutat att inte vidare finansiera Bolders verksamhet. Bolder Sweden AB, med tillhörande dotterbolag, förvärvades under andra kvartalet 2021 och är ett helägt dotterbolag till Eyeonid Group AB. Styrelsen i Eyeonid Group AB gör bedömningen att Bolders verksamhet inte utvecklat sig i den takt som förväntat och att det finns betydande risker kopplade till verksamheten vars konsekvenser i det här läget är svåra att överblicka. För att skydda Eyeonid Group ABs likviditet gör styrelsen bedömningen att detta är den mest effektiva åtgärden i nuläget.

Eyeonid Group AB förvärvade Bolder Sweden AB med tillhörande dotterbolag under första kvartalet 2021 och tillträddes under andra kvartalet 2021. Affären baserades på förväntade prognoser från de båda verksamheterna samt möjliga synergieffekter verksamheterna emellan. Under sommaren tvingades styrelsen konstatera att den prognos som lämnats avseende ID-skyddsverksamheten inte skulle uppfyllas och att verksamheten var i behov av ytterligare finansiering. Styrelsen beslutade även att ID-skyddsverksamheten skulle genomgå en omstrukturering för att anpassa kostnaderna för att bättre motsvara intäkterna. Vid förvärvet var Bolders verksamhet finansierad för hela 2021 av säljarna. Arbetet med omstruktureringen av ID verksamheten har pågått under hösten och parallellt med förberedande arbete och genomförande av företrädesemissionen som beslutades av extra bolagsstämma den 26 november 2021.

I och med genomförandet av företrädesemissionen i december har fokus legat på hur kapitaltillskottet ska hanteras för att skapa bästa förutsättningar för framtida tillväxt. I den utvärderingen har ett flertal olika scenarios och åtgärdsförslag övervägts och arbetats med. ID-skyddsverksamheten belastas fortsatt med avvecklingskostnader i första kvartalet, samtidigt som styrelsen inför 2022 arbetat med utvecklingen av Bolders verksamhet. Bedömningen görs att det finns risker och osäkerheter i Bolders verksamhet avseende såväl intäktsflöden som tidigare projekterats, kostnadsbas samt avtalsrisker som kan skapa osäkerheter, detta leder till att Eyeonid Group, i det här läget bedömer att riskerna är större än vad som Eyeonid Group anser rimligt.

Beslutet att ej finansiera Bolders verksamhet framöver har tagits av en enig ledning och styrelse.

För mer information, kontakta

Georg Tsaros, VD, Eyeonid Group AB

Telefon: 070-882 68 28

E-post: georg.tsaros@eyeonid.com

Erik Hallberg, styrelseordförande, Eyeonid Group AB (publ.)

E-post: erik.hallberg@eyeonid.com

www.eyeonid.com
 

Om EyeonID

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller i affärslösningar inom IT säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom, health-tech samt service och eventindustrin. I koncernen ingår affärsområdena EyeonID, Bolder, Air By Bolder och EyeonTEXT.

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2022 kl. 09:35 CET.

Författare Cision