Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Fagerhult: Fagerhult offentliggör företrädesemission om cirka 2 213 MSEK

Styrelsen för Aktiebolaget Fagerhult (publ), org. nr. 556110-6203,
("Bolaget" eller "Fagerhult") har den 26 april 2019, med stöd av
bemyndigande från den extra bolagsstämman den 7 februari 2019,
beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 2 213 MSEK för
att återbetala den brygglånefacilitet som upptogs i samband med
förvärvet av det italienska belysningsföretaget iGuzzini
illuminazione och ge Fagerhult finansiell flexibilitet för framtida
strategiska initiativ.

Sammanfattning

1. Aktieägare i Fagerhult har företrädesrätt att teckna två (2) nya
aktier per fem (5) befintliga aktier, det vill säga en
teckningsrelation om 2:5.

2. Teckningskursen är 44 SEK per ny aktie, vilket resulterar i en
total emissionslikvid om cirka 2 213 MSEK före emissionskostnader,
förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas.

3. Avstämningsdagen för företrädesemissionen är den 6 maj 2019 och
teckningsperioden löper från och med den 8 maj 2019 till och med den
22 maj 2019.

4. Sista handelsdag i Fagerhult-aktien med rätt att delta i
företrädesemissionen är den 2 maj 2019.

5. Totalt 54,8 procent av det totala antalet aktier i
företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden eller
avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare att teckna sina
respektive företrädesrättsandelar[1]
(http://file///C:/Users/jwe/Desktop/Utskick/Share%20issue/Fagerhult%20pre...).

Villkor för företrädesemissionen

De som av Euroclear Sweden AB är registrerade som ägare i Fagerhult på
avstämningsdagen, den 6 maj 2019, har företrädesrätt att teckna
aktier i företrädesemissionen. Varje aktie i Fagerhult kommer att
berättiga till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter
berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Härutöver erbjuds
möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av
teckningsrätter.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka
aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 6 maj
2019. Aktierna handlas inklusive rätt till deltagande i
företrädesemissionen till och med den 2 maj 2019.

Teckningskursen är 44 SEK per ny aktie. Under förutsättning att
företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med 28
502 221,54 SEK genom utgivande av 50 298 038 nya aktier.
Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Fagerhult
cirka 2 213 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 8 maj 2019
till och med den 22 maj 2019. Fagerhults styrelse har rätt att
förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att
offentliggöras av Bolaget senast den 22 maj 2019.

Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att
få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 29 procent, men har
möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom
att sälja sina teckningsrätter. Handel med teckningsrätter sker på
Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 8 maj 2019 till och
med den 20 maj 2019.

Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt
övrig information om Fagerhult kommer att framgå av det prospekt som
offentliggörs före teckningsperiodens början.

Teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar

Fagerhults största aktieägare Investment AB Latour har förbundit sig
att teckna sin företrädesrättsandel i företrädesemissionen och
aktieägarna Lannebo Fonder och Swedbank Robur Fonder har uttryckt att
de har för avsikt att teckna sina respektive företrädesrättsandelar.
Teckningsåtagandet från Investment AB Latour och avsikterna från
Lannebo Fonder och Swedbank Robur Fonder motsvarar totalt 54,8
procent av det totala antalet aktier i företrädesemissionen.

Tidsplan

+------------+------------------------------------------------------------+
|2 maj 2019 |Sista dag för handel med aktier inklusive rätt att erhålla |
| |teckningsrätter |
+------------+------------------------------------------------------------+
|3 maj 2019 |Första dag för handel med aktier exklusive rätt att erhålla |
| |teckningsrätter |
+------------+------------------------------------------------------------+
|6 maj 2019 |Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen |
+------------+------------------------------------------------------------+
|8 maj 2019 |Utskick av prospekt och emissionsredovisning till |
| |direktregistrerade aktieägare påbörjas |
+------------+------------------------------------------------------------+
|8 maj 2019 -|Handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm |
|20 maj 2019| |
+------------+------------------------------------------------------------+
|8 maj - 22 |Teckningsperiod |
|maj 2019 | |
+------------+------------------------------------------------------------+
|8 maj 2019 |Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm|
|- 27 maj | |
|2019 | |
+------------+------------------------------------------------------------+
|28 maj 2019 |Teckningsresultat i företrädesemissionen offentliggörs |
+------------+------------------------------------------------------------+
|Omkring den |Handel med nya aktier inleds |
|3 juni 2019| |
+------------+------------------------------------------------------------+
|Omkring den |Leverans av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätt |
|11 juni | |
|2019 | |
+------------+------------------------------------------------------------+

Finansiell och legal rådgivare

Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare i samband med
företrädesemissionen. Wesslau Söderqvist Advokatbyrå och Vinge är
legala rådgivare.

Habo den 26 april 2019

Aktiebolaget Fagerhult (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bodil Sonesson CEO, mobile: +46 72223 7602 e-mail:
bodil.sonesson@fagerhult.se

Michael Wood CFO, mobile: +46 73 087 46 47 e-mail:
michael.wood@fagerhult.se

Denna information är sådan som Aktiebolaget Fagerhult (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 26 april 2019 kl. 10:30 CET.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i
Fagerhult och investerare ska inte teckna eller förvärva några
värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien,
Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där
distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta
pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya
aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion
där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande
till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta
ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt
svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till
företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i
eller till något land där sådan distribution eller
företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening
eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats
eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig
värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA,
teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Fagerhult har
registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid
gällande United States Securities Act 1933, eller enligt
värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya
aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av
Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA
annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller
genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det
finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och
de värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att
erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de
värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat
land inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än
Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast
erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i
Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG
("Prospektdirektivet") eller (ii) någon som faller under artikel 3(2)
i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och
riktar sig endast till "kvalificerade investerare" (såsom definierat
i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är
(i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 ("Order"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a)
till (d) ("företag med högt nettovärde" etc.) av Order (gemensamt
benämnda "relevanta personer"). I Storbritannien är sådan investering
eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande
endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer.
Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån
eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Fagerhults aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer",
"bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information.
Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända
som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig
framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör
inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig frå...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.