Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

Fagerhult: Kallelse till årsstämma 2020 för AB Fagerhult (publ)

Aktieägare i AB Fagerhult (publ), organisationsnummer 556110-6203
("Fagerhult" eller "Bolaget") meddelas härmed att Bolagets årsstämma
kommer att hållas tisdagen den 23 juni 2020 kl. 13.00 CEST i
Fagerhult, Fagerhus, Fagerlidsvägen 1, 566 92, Habo, Sverige.

INFORMATION OM MEDVERKAN PÅ DISTANS I ÅRSSTÄMMAN

Mot bakgrund av utbrottet av Covid-19-viruset och för alla aktieägares
säkerhet uppmuntrar Fagerhult sina aktieägare att inte fysiskt delta
på årsstämman 2020 ("Årsstämman"). Det gäller särskilt aktieägare som
kan och/eller bedöms vara i en riskgrupp för Covid-19-viruset och
aktieägare som visar tecken eller symtom identifierade av
myndigheterna som signaler för att hålla sig till social distansering
och inte delta i sammankomster etc.

Ny tillfällig lagstiftning gör det möjligt för Bolaget att anordna
poströstning för årsstämman; dvs att de som inte vill eller kan delta
på Årsstämman personligen eller på distans kan lämna in röst till
Bolaget i förväg. På grund av den aktuella situationen uppmanas
därför aktieägare att rösta per post eller alternativt delta via
ombud. Mer information om rösträtt via post- och ombudstjänster finns
på Fagerhults webbplats, www.fagerhultgroup.com.

SÄRSKILDA ARRANGEMANG PÅ GRUND AV COVID-19

Den fortsatta spridningen av Covid-19-viruset är svår att bedöma.
Fagerhult är mån om hälsan hos våra aktieägare, Bolagets
styrelseledamöter och Bolagets anställda och kommer att följa alla
tillgängliga myndighetsbeslut och rekommendationer. Som en
ytterligare försiktighetsåtgärd har Bolaget beslutat att genomföra
särskilda arrangemang på Årsstämman, inklusive följande:

· Begränsat deltagande av Bolagets styrelseledamöter vid Årsstämman
och styrelsens ordförande kommer inte att hålla sitt sedvanliga
öppningstal. Istället kommer styrelseledamöterna att vara
tillgängliga per telefon, redo att sammankallas om behov skulle
uppstå. Dessutom kommer Fagerhults verkställande direktör och
koncernchef Bodil Sonesson inte att hålla sin sedvanliga
presentation. Bodil Sonesson kommer att vara tillgänglig per telefon
under Årsstämman om det uppkommer behov av hennes deltagande;

· Frågorna som tas upp vid Årsstämman kommer att fokusera på
agendapunkter och annan information som aktieägarna har laglig rätt
att få del av. Det kommer därför inte att finnas någon allmän
frågestund vid denna Årsstämma. Aktieägare kan och uppmuntras att
skicka frågor i förväg genom att skicka ett e-postmeddelande till
AGM2020@fagerhultgroup.com före kl. 16.00 den 16 juni 2020. Erhållna
frågor kommer att besvaras på stämman av styrelsens ordförande; och

· Årsstämman kommer inte att hållas på den vanliga platsen utan i en
lokal avskild från Bolagets produktionsanläggning. Ingen mat eller
förfriskningar kommer att serveras före eller efteråt, det finns
ingen tid tillgänglig för mingel/möten och den traditionella
fabriksvisningen är inställd.

Fagerhult kan komma att besluta om ytterligare försiktighetsåtgärder i
samband med Årsstämman. Information och eventuella uppdateringar på
grund av spridningen av Covid-19-viruset kommer att offentliggöras på
Fagerhults hemsida, www.fagerhultgroup.com.

A. REGISTRERING

Aktieägare som vill delta i Årsstämman måste vara registrerade i
Bolagets aktiebok som sköts av Euroclear Sweden AB senast tisdagen
den 16 juni 2020 och dessutom registrera sin närvaro till Fagerhult
senast den 16 juni 2020.

Registrering kan göras via Fagerhults hemsida, www.fagerhultgroup.com
eller per telefon på

+46 (0)8-402 90 19 eller per post till AB Fagerhult, Årsstämma, c/o
Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige. Vid
registreringen måste aktieägare ange sitt namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat
aktieinnehav tillsammans med information om eventuella ombud och
biträden. Personer som deltar på Årsstämman under fullmakt måste
lämna in fullmakten till Fagerhult före mötet. Observera ovanstående
angående myndighetens riktlinjer och restriktioner för personer som
visar tecken och/eller symtom. Motsvarande riktlinjer och
restriktioner gäller även för ombud.

Innehavare av förvaltarregistrerade aktier måste, för att ha rätt att
delta på Årsstämman, tillfälligt ha sina aktier registrerade i sitt
eget namn i Bolagets aktiebok före den 16 juni 2020.

Information om dokument som kommer att presenteras på Årsstämman finns
tillgänglig på Bolagets hemsida, www.fagerhultgroup.com.

Integritetspolicy för behandling av personuppgifter i samband med
Årsstämman

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-...

B. FÖRESLAGEN AGENDA

1. Öppnande av Årsstämman
2. Val av ordförande på Årsstämman

3. Förberedelse och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av justeringsmän
6. Fastställande av om Årsstämman behörigen sammankallats
7. Presentation av årsredovisning och revisionsrapport samt
koncernredovisning och konsoliderad revisionsrapport

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

9. Beslut om fördelningen av Bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktören

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
12. Fastställande av arvoden som ska betalas till styrelseledamöterna
och revisorerna

13. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen och andra
styrelseledamöter

14. Val av revisorer
15. Styrelsens bemyndigande att återköpa egna aktier under perioden
fram till nästa årsstämma

16. Principer för valberedningens sammansättning
17. Fastställande av principer för ersättning till ledande
befattningshavare

18. Beslut om av styrelsens föreslagna ändringar av bolagsordningen.
19. Avslutande av Årsstämman
________________________________
Punkt 2 Förslag till val av ordförande för Årsstämman

En valberedning bestående av Jan Svensson som styrelseordförande för
AB Fagerhult (adjungerad och ej röstberättigad), Johan Hjertonsson
som företrädare för Investment AB Latour, Johan Ståhl som företrädare
för Lannebo Fonder, Evert Carlsson som företrädare för Swedbank Robur
och Adolfo Guzzini som företrädare för Fimag SpA föreslår att Jan
Svensson utses till ordförande på Årsstämman.

Punkt 9 Föreslagen utdelning
Som tidigare meddelats i pressmeddelandet den 17 april 2020 föreslår
styrelsen att Årsstämman beslutar att ingen utdelning ska betalas ut
och att disponibla vinstmedel enligt fastställd balansräkning
överförs i ny räkning.

Punkt 11 Förslag till antal styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att Årsstämman utser sex styrelseledamöter
utan suppleanter.

Punkt 12 Förslag till arvoden som ska betalas till styrelseledamöterna
och revisorerna

Valberedningen föreslår att arvoden att utbetalas till
styrelseledamöterna lämnas oförändrade från de arvoden som beslutades
vid årsstämman 2019 enligt följande: 750 000 kronor till styrelsens
ordförande och 350 000 kronor till var och en av de övriga
styrelseledamöter. Det totala styrelsearvodet uppgår således till 2
500 000 kronor. Ordföranden för revisionsutskottet föreslås att
erhålla 100 000 SEK i arvode ska betalas och övriga ledamöter i
revisionsutskottet att vardera erhålla 75 000 SEK.

Det föreslås att arvode till revisorerna, såsom tidigare år, erläggs
mot löpande räkning och godkända fakturor.

Punkt 13 Förslag till val av styrelseordförande, styrelsens vice
ordförande och andra styrelseledamöter

Valberedningen, som representerar ägare som innehar cirka 60,8 procent
av kapitalet och rösterna, föreslår att de ordinarie
styrelseledamöterna Jan Svensson, Eric Douglas, Cecilia Fasth, Morten
Falkenberg, Annica Bresky och Teresa Enander omväljs till styrelsen.

Jan Svensson föreslås utses till ordförande och att Eric Douglas utses
till vice ordförande.

Punkt 14 Val av revisorer
Valberedningen föreslår att PricewaterhouseCoopers AB utses till
revisorer för perioden fram till nästa årsstämma.

Punkt 15 Köp av aktier

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att
under perioden fram till nästa årsstämma köpa aktier i Bolaget upp
till högst 10 procent av samtliga utestående aktier i bolaget vid en
viss tidpunkt. Aktier får köpas på Nasdaq Stockholm till ett pris som
ligger inom det registrerade intervallet, definierat som intervallet
mellan högsta budpris och lägsta säljpris. Köp kan göras vid ett
eller flera tillfällen.

Beslut av Årsstämman om antagande av styrelsens förslag enligt denna
punkt kräver godkännande av aktieägare som representerar minst två
tredjedelar av de avgivna och vid Årsstämman representerade rösterna.

Punkt 16 Förslag beträffande principer för valberedningens
sammansättning

Valberedningen föreslår att Årsstämman antar de principer för
valberedningens sammansättning, som antogs för årsstämman 2018 och
2019, främst enligt följande:

AB Fagerhult ska ha en valberedning som består av en företrädare för
var och en av de fyra största aktieägarna eller ägargrupperna när det
gäller antalet röster jämte styrelsens ordförande, som adjungeras
utan rösträtt.

Valberedningen ska sammansättas efter att styrelsens ordförande har
identifierat de fyra största aktieägarna i Bolaget med avseende på
antalet röster, som ska utse representanter som ska utgöra
valberedningen tillsammans med styrelsens ordförande. Identifiering
av dessa aktieägares ska baseras på aktieboken och förteckningen över
förvaltare som upprätthålls av Euroclear Sweden AB och hänvisar till
de aktieägare som är registrerade under sina egna namn eller som
medlemmar i en ägargrupp per 31 augusti 2020. Det ska inte vara
nödvändigt att förändra valberedningens sammansättning om endast
marginella förändringar i aktieägandet inträffar efter detta
ovannämnda kontrolldatum.

Om en av de fyra största aktieägarna avstår från sin rätt att utse en
representant överförs denna rätt till nästa aktieägare som har det
största aktieinnehavet av aktieägarna som inte identifieras som en av
de fyra största aktieägarna på samma datum. Namnen på de fyra
medlemmarna och namnen på aktieägarna som de representerar ska
offentliggöras senast i samband med Bolagets delårsrapport för tredje
kvartalet, och namn på de personer som kan kontaktas för att
diskutera valberedningens frågor ska då också publiceras.
Valberedningens mandatperiod är tills en ny valberedn...

Författare Cision News