Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-01

Fastighets AB Balder: Kallelse till årsstämma

FASTIGHETS AB BALDER (publ) hälsar aktieägarna välkomna till årsstämma
onsdagen den 7 maj 2014 kl 14.00 på Restaurang Palace, Södra
Hamngatan 2, Brunnsparken i Göteborg.

Anmälan m m
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall
dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 30 april 2014,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 5 maj
2014 kl 16.00.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske per brev till Fastighets AB
Balder, Box 53121, 400 15 GÖTEBORG, per telefon 031-10 95 70 eller
per fax 031-10 95 99 eller per e-post:eve.knight@balder.se

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer alternativt
organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som
företräds genom ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt som
på dagen för årsstämman inte får vara äldre än fem år. Den som
företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller
motsvarande behörighets - handling utvisande behörig firmatecknare.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida,
www.balder.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i
stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear
Sweden AB senast onsdagen den 30 april 2014.

Styrelsens förslag samt övriga på stämman förekommande ärenden framgår
av kallelsen till bolagsstämman, vilken offentliggörs med annonser i
Post- och Inrikes Tidningar samt Fastighets AB Balders hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-074 790 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Bilaga: Kallelse

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig
att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lag
om handel med finansiella instrument. Informationen har
offentliggjorts kl 08.00 den 2 april 2014.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal
förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och
bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2013 ett
värde om 27,5 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm,
Mid Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/fastighets-ab-balder/r/kallelse-till-arsstamma...
http://mb.cision.com/Main/528/9561773/227798.pdf
http://mb.cision.com/Public/528/9561773/a23d3250bc304510.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.