Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-19

Fastpartner: Fastpartner genomför riktad nyemission av två miljoner A-aktier och tillförs 224 miljoner kronor

Styrelsen i Fastpartner AB ("Fastpartner" eller "Bolaget") har, med
stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 april 2019, beslutat om
en riktad nyemission av 2 000 000 stamaktier av serie A till ett pris
om 112 kronor per aktie ("Nyemissionen"). Bolaget tillförs genom
Nyemissionen 224 miljoner kronor (före transaktionskostnader).

Priset per A-aktie har fastställts genom förhandling med ett antal
institutionella investerare och motsvarar en rabatt om 3,6 procent i
förhållande till stängningskursen för Bolagets A-aktie på Nasdaq
Stockholm den 19 februari 2020 samt en premie om 4,8 procent i
förhållande till den volymvägda genomsnittskursen under de senaste
tio handelsdagarna på Nasdaq Stockholm. Styrelsen i Bolaget bedömer
således att Nyemissionen genomförs på marknadsmässiga villkor.

Nyemissionen riktades huvudsakligen till Odin Fonder, Carnegie Fonder
och Länsförsäkringar Fastighetsfond. Skälet för avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att på ett
tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital inför förvärv av
aktier i juridiska personer vilka äger fastigheter och för att i
övrigt kapitalisera Bolaget.

Nyemissionen resulterar i att antalet aktier i Fastpartner ökar med 2
000 000, från 195 426 133 till 197 426 133, fördelat på 183 233 636
aktier av serie A, 8 500 000 aktier av serie D och 5 692 497
preferensaktier. I samband med Nyemissionen kommer Fastpartners
aktiekapital att öka med cirka 6 666 666 kronor. Nyemissionen medför
en utspädning om cirka 1,0 procent av antalet röster och aktier i
Fastpartner baserat på det totala antalet aktier i Fastpartner efter
Nyemissionen.

I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat ABG Sundal Collier som
sole bookrunner och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal
rådgivare.

Stockholm den 19 februari 2020

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB (publ)
Tel: 08 - 402 34 65

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2020 kl.
23:30.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta
pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera
sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande
utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller
teckna, några värdepapper i Fastpartner i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva
värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i
USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities
Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan
registrering. Kopior av detta pressmeddelande får inte göras i och
får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller
någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande
skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Fastpartner har inte
auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller
rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits
fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade
nyemissionen.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fastpartner/r/fastpartner-genomfor-riktad-nye...
https://mb.cision.com/Main/878/3039809/1197186.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.