Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-16

Fastpartner: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTPARTNER AB (PUBL)

N.B. The English text is an unofficial translation. In case of any
discrepancies between the Swedish text and the English translation,
the Swedish text shall prevail.

Aktieägarna i Fastpartner AB (publ), org. nr 556230-7867 ("Bolaget"),
kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") torsdagen den 23 april
2020 klockan 16.00 på Helio - T-House, Engelbrektsplan 1, Stockholm.

The shareholders of Fastpartner AB (publ), reg. no 556230-7867 (the
"Company"), are hereby summoned to annual general meeting (the "AGM")
on Thursday 23 April 2020 at 16.00, Helio - T-House, Engelbrektsplan
1, Stockholm.

Registrering och anmälan

Registration and application

Aktieägare som önskar delta i Årsstämman ska

Shareholder who wish to participate in the AGM must

· dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear
Sweden AB per fredagen den 17 april 2020,

be included as shareholders in the share register kept by Euroclear
Sweden AB no later than Friday 17 April 2020; and

· dels anmäla sin avsikt att delta i Årsstämman till Bolaget senast
klockan 16.00 fredagen den 17 april 2020; per post: Fastpartner AB
(publ), Box 55625, 102 14 Stockholm, per telefon: 08-402 34 60 eller
per e-post: info@fastpartner.se.

notify their attendance at the AGM to the Company no later than Friday
17 April 2020; by mail: Fastpartner AB (publ), Box 55625, SE-102 14
Stockholm, Sweden, by telephone: 08-402 34 60 or by email:
info@fastpartner.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid,
person- eller organisationsnummer samt antal aktier som företräds.
Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att ta med högst två
biträden. Antalet biträden ska föranmälas på samma sätt som
aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att
databehandlas och användas endast för Årsstämman.

The notification of attendance shall include name, address, telephone
number daytime, personal identity or corporate registration number
and shareholding. The shareholder and its representatives are
entitled to bring no more than two assistants. Notification of the
number of assistants attending shall be made in the same way as the
notification of the shareholder's attendance. The information
provided when notifying of attendance will be processed and used only
for the AGM.

Förvaltarregistrerade aktier

Trustee-registered shares

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna
i eget namn för att få delta i Årsstämman. För att denna registrering
ska vara införd i aktieboken fredagen den 17 april 2020 måste
aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför
sådan registrering.

Those shareholders who has registered the shares with a bank or
another trustee must, in order to be entitled to attend the AGM,
temporary register the shares for voting in its own name. In order
for the registration to be included in the share register Friday 17
April 2020, shareholders must in good time before this day request
that the trustee effectuates such registration.

Ombud

Representatives

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid
Årsstämman ska till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt.
Representanter för juridiska personer ska till stämman medta
fullmakter (i original), registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda
ner via www.fastpartner.se samt sänds ut till de aktieägare som så
begär och uppger sin postadress.

Those shareholders who wish to be represented by representatives at
the AGM must issue a written and dated power of attorney to the
representatives. Representatives who represent legal persons shall at
the General Meeting display power of attorneys, registration
certificates and other authorisation documents. A power of attorney
form is available for downloading via www.fastpartner.se and is sent
to those shareholders who request it and state their postal address.

Behandling av personuppgifter

Procession of personal data

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken,
anmälan om deltagande vid Årsstämman samt uppgifter om ombud och
biträden kommer att användas för registrering, upprättande av
röstlängd för Årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.
Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen
(GDPR).

Shareholders' personal data collected from the share register,
notification of attendance at the AGM and data in relation to
representatives and assistants will be used for registration, drawing
up of voting register and, where applicable, minutes of the AGM. The
personal data is processed in accordance with the General Data
Protection Regulation (GDPR).

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter
och dina rättigheter, se Bolagets information om behandling av
aktieägares personuppgifter på bolagets hemsida
https://fastpartner.se/om-fastpartner/personuppgiftspolicy/.

For additional information on the Company's processing of personal
data and your rights, see the Company's information on processing of
shareholder personal data on the Company's website
https://fastpartner.se/om-fastpartner/personuppgiftspolicy/.

Antal aktier och röster

Number of shares and votes

Det totala antalet aktier i Bolaget är vid denna kallelses utfärdande
197 426 133 varav 183 233 636 utgör stamaktier av serie A (1 röst per
stamaktie), 8 500 000 utgör stamaktier av serie D (1/10 röst per
stamaktie) och 5 692 497 utgör preferensaktier (1/10 röst per
preferensaktie). Det totala antalet röster uppgår till 184 652 885,7.
Av Bolagets totala antal aktier är för närvarande 333 636 aktier,
varav samtliga utgör återköpta stamaktier motsvarande 333 636 röster,
som inte kan företrädas vid Årsstämman.

The total number of shares in the Company is, at the time of this
notice, 197,426,133 of which 183,233,636 are common shares of series
A (1 vote per share), 8,500,000 are common shares of series D (1/10
vote per share) and 5,692,497 are preference shares (1/10 vote per
preference share). The total number of votes amounts to
184,652,885,7. Currently 333,636 shares, of which all are common
shares corresponding to 333,636 votes, of the total number of shares
in the Company are repurchased shares which cannot be represented at
the AGM.

Förslag till dagordning

Proposed agenda

1. Öppnande av Årsstämman
Opening of the AGM
2. Val av ordförande vid Årsstämman (se nedan)
Election of the chairman of the AGM (see below)
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Preparation and approval of the voting register
4. Godkännande av dagordning
Approval of the agenda
5. Val av en eller två justeringsmän
Election of one or two persons to attest the minutes
6. Prövning av om Årsstämman blivit behörigen sammankallad
Determination of whether the AGM has been duly convened
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2019

Presentation of the annual report, auditors' report and the
consolidated financial statements and the auditors' report for the
group for 2019

8. Verkställande direktörens anförande
The managing director's speech
9. Frågestund
Questions from the shareholders
10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2019

Resolution on adoption of the income statement and balance sheet for
the Company and the group for 2019

11. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen för 2019 samt fastställande av
avstämningsdag för aktieutdelning (se nedan)

Resolution on disposition of the Company's profit or loss as shown in
the adopted balance sheet for 2019 and adoption of record day for
dividend (see below)

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den
verkställande direktören för 2019

Resolution on discharge of liability for the members of the board of
directors and the managing director for 2019

13. Redogörelse för valberedningens arbete
Review of the nomination committee's work
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
som ska väljas av Årsstämman (se nedan)

Determination of the number of board members and deputies of the board
of directors to be elected by the AGM (see below)

15. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor (se nedan)
Determination of remuneration for the board of directors and auditors
16. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter samt revisor (se nedan)

Election of board of directors and any deputies and, as applicable,
auditor (see below)

17. Förslag avseende nomineringsprocess för valberedning (se nedan)
Proposal regarding nomination procedure for the nomination committee
(see below)

18. Styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare (se nedan)

The board of directors' proposal on adoption of guidelines for
remuneration of the executive management and other employment terms
(see below)

19. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission av stamaktier (se nedan)

The board of directors' proposal on authorisation for the board of
directors to resolve on new issues of common shares (see below)

20. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om förvärv av egna aktier (se nedan)

The board of directors' proposal on authorisation to resolve on
acquisition of own shares (see below)

21. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om överlåtelse av egna aktier (se nedan)

The board of directors' proposal on authorisation to resolve on
transfer of own shares (see below)

22. Årsstämmans avslutande
Closing of the AGM

Valberedning:

Nomination committee:

Den nuvarande valberedningen består av Anders Keller, som företrädare
för Compactor Fa...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.