Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

Fastpartner: Kommuniké från årsstämma i Fastpartner AB (publ) den 23 april 2020

Fastpartner AB höll under torsdagen den 23 april 2020 sin årsstämma i
Stockholm för verksamhetsåret 2019 varvid följande huvudsakliga
beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i
besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman.
Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende
årsstämmans beslut finns tillgängliga på Fastpartner AB:s hemsida,
www.fastpartner.se.

Utdelning

Vid årsstämman fastställdes föreslagen utdelning med 1,90 kr per
stamaktie av serie A. Som avstämningsdag för den första
utdelningsbetalningen till stamaktieägarna av serie A fastställdes
den 30 april 2020. Som avstämningsdag för den andra
utdelningsbetalningen fastställdes den 30 oktober 2020. Utdelningarna
beräknas sändas från Euroclear Sweden AB till aktieägarna onsdagen
den 6 maj 2020 respektive onsdagen den 4 november 2020.

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning med 5,0 kr per stamaktie
av serie D. Som avstämningsdagar för utdelningarna fastställdes den
30 april 2020, den 31 juli 2020, den 30 oktober 2020 och den 29
januari 2021. Utdelningarna beräknas sändas från Euroclear Sweden AB
till aktieägarna onsdagen den 6 maj 2020, onsdagen den 5 augusti
2020, onsdagen den 4 november 2020 och onsdagen den 3 februari 2021.

Utdelning till befintliga preferensaktieägare fastställdes till 6,68
kronor per preferensaktie att utbetalas i enlighet med punkt 5.3 i
bolagets bolagsordning. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa
utdelningarna fastställdes den 30 juni 2020, den 30 september 2020,
den 30 december 2020 och den 31 mars 2021. Utdelningarna beräknas
sändas från Euroclear Sweden AB till aktieägarna fredagen den 3 juli
2020, måndagen den 5 oktober 2020, torsdagen den 7 januari 2021 och
onsdagen den 7 april 2021.

Styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie
styrelseledamöter och ingen suppleant. Årsstämman omvalde
styrelseledamöterna Peter Carlsson, Sven-Olof Johansson, Charlotte
Bergman och Cecilia Vestin. Årsstämman valde Katarina Staaf till ny
ledamot av styrelsen. Peter Carlsson valdes till styrelsens
ordförande.

Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med totalt 775 000
kronor varav 310 000 kronor ska tilldelas ordföranden och 155 000
kronor ska tilldelas var och en av de bolagsstämmovalda
styrelseledamöterna, exklusive Sven-Olof Johansson som inte uppbär
styrelsearvode.

Revisor

Det noterades att årsstämman 2019 valde det registrerade
revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor för en
mandatperiod om två år. Nytt revisorsval sker på årsstämman 2021.
Deloitte AB har meddelat att Johan Telander blir huvudansvarig
revisor för revisorsuppdraget.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för
ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedning

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende
nomineringsprocess för valberedning.

Nyemission av stamaktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, besluta om nyemission av stamaktier av serie A och/eller
serie D. Samtliga av styrelsen beslutade nyemissioner enligt detta
bemyndigande får dock inte innebära att fler aktier än vad som
motsvarar tio procent av aktiekapitalet på dagen för årsstämman,
oavsett aktieserie, emitteras.

Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom apport,
genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden
om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt. Syftet med nyemission
under bemyndigandet är att Bolaget ska använda aktierna till
betalning vid förvärv av nya fastigheter eller vid förvärv av aktier
eller andelar i juridiska personer vilka äger fastigheter eller för
att kapitalisera Bolaget inför sådana förvärv eller i övrigt
kapitalisera Bolaget.

Förvärv av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier enligt följande;

1. Förvärv får ske av högst så många aktier i bolaget att bolagets
innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i
bolaget.

2. Aktierna får förvärvas på NASDAQ Stockholm till ett pris per aktie
inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

3. Förvärv får även ske genom ett erbjudande som riktas till alla
ägare av aktier av ett visst aktieslag. Återköp ska ske till ett pris
motsvarande lägst börskursen vid tiden för erbjudandet med en maximal
avvikelse om högst tjugo procent uppåt.

4. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
Syftet med styrelsens förslag är att ge styrelsen möjlighet att under
perioden fram till nästa årsstämma justera bolagets kapitalstruktur
eller att använda de återköpta aktierna för att kunna genomföra
kommande företags- eller fastighetsförvärv.

Överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares
företrädesrätt, besluta om överlåtelse av egna aktier i bolaget i
samband med eller till följd av förvärv av företag, verksamhet,
fastighet eller för att finansiera sådant förvärv enligt följande;

1. Aktierna får överlåtas på NASDAQ Stockholm till ett pris per aktie
inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

2. Överlåtelse av aktier får även ske utanför NASDAQ Stockholm.
Betalning för aktierna ska erläggas kontant, med apportegendom eller
genom kvittning. Priset per aktie, eller värdet på erhållen egendom
ska motsvara aktiernas börskurs vid tidpunkten för överlåtelsen med
en sådan avvikelse som styrelsen anser vara lämplig.

3. Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier som bolaget vid varje
tid innehar.

Syftet med styrelsens förslag är att ge styrelsen ökat
handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Möjligheten
till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av
egna aktier motiveras av att överlåtelse av aktier över NASDAQ
Stockholm eller i annat fall med avvikelse från företrädesrätt för
aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är
kostnadseffektivare än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om
bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i
samband med avtal om förvärv av tillgångar, kan bolaget inte bereda
aktieägarna möjlighet att utöva någon företrädesrätt.

____________

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Telefon: 08 - 402 34 65
Daniel Gerlach, Ekonomichef Fastpartner AB
Telefon: 08 - 402 34 63

Informationen lämnas för offentliggörande klockan 18:45 den 23 april
2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fastpartner/r/kommunike-fran-arsstamma-i-fast...
https://mb.cision.com/Main/878/3095775/1235018.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.