Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-05

Fastpartner: Uppdatering avseende Fastpartners erbjudande av D-aktier

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA
ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA, ELLER I ANNAT LAND DÄR
OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA
OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE
RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET
AV PRESSMEDDELANDET.

Swedbank AB (publ) har hittills mottagit anmälningar överstigande
grunderbjudandet om upp till 7 000 000 stamaktier av serie D. Priset
per stamaktie av serie D i erbjudandet förväntas fastställas inom
intervallet 84-88 kronor.

Anmälningsperioden i erbjudandet löper ut den 11 december 2019 för
allmänheten i Sverige och den 12 december 2019 för institutionella
investerare.

Stockholm den 5 december 2019

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB (publ)
Tel: 08 - 402 34 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 december 2019 kl.
20.10.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller
förvärva värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande
skulle vara otillåtet eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får
inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong,
Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika, eller i någon
annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara otillåten eller
kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet
innehåller får ej distribueras, direkt eller indirekt, till eller
inom USA (inklusive dess territorier och provinser, stater inom USA
eller District of Columbia). Detta pressmeddelande är ej del av och
utgör inte något erbjudande eller uppmanande att köpa eller teckna
värdepapper i USA. De D-aktier som omnämns häri har inte, och kommer
inte att, registreras i enlighet med vid var tid gällande amerikanska
Securities Act från 1933.

D-aktierna får inte erbjudas eller säljas i USA och de kommer inte
heller att erbjudas i USA. De värdepapper som omnämns i detta
pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att
registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i
Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller
Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där sådan registrering
skulle vara otillåten, och får, med vissa undantag, inte erbjudas
eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till
förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i
Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller
Sydafrika. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i
USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller
Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande
skulle vara otillåtet eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som
omnämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som
befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella
investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
("Föreskriften") eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra
personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka
omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer
i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt "relevanta personer").
Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till,
erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt
förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta
personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på
eller förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess
innehåll.

Detta pressmeddelande är distribuerat i länder som är medlemmar av det
europeiska ekonomiska samarbetet där Europaparlamentets och Rådets
Förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och därtill hörande
Delegerade Förordningar ("Prospektreglerna") är tillämpliga, endast
till sådana personer som är kvalificerade investerare i den mening
som avses i Prospektreglerna i sådana medlemsländer och till sådana
personer till vilka detta dokument på lagliga grunder kan vara riktad
och inga sådana övriga personer som inte är relevanta personer eller
inte är kvalificerade investerare får agera på basis av, eller
förlita sig på, detta dokument eller dess innehåll.

Swedbank AB (publ) ("Global Coordinator") agerar exklusivt för
Fastpartner AB (publ) och ingen annan i samband med erbjudandet och
upptagandet av handel av D-aktien, och kommer inte att betrakta någon
annan person som sin kund i förhållande till erbjudandet och kommer
inte att vara ansvarig mot någon annan än Fastpartner AB (publ) för
tillhandahållande av det skydd som kund erhåller, eller för att ge
rådgivning i relation till erbjudandet eller innehållet i detta
pressmeddelande eller någon transaktion, åtgärd eller annan fråga
omnämnd häri.

Varken Global Coordinator eller något av dess dotterföretag,
närstående eller partners, styrelseledamöter, befattningshavare,
anställda, rådgivare, agenter eller någon annan person, accepterar
något ansvar eller skyldighet av något slag för, eller lämnar någon
utfästelse eller garanti, uttryckligen eller underförstådd, avseende
sanningen, korrektheten, fullständigheten eller riktigheten av
informationen eller åsikterna i detta pressmeddelande (eller om någon
information har utelämnats från detta pressmeddelande) eller någon
annan information som relaterar till Fastpartner AB (publ), eller
något av dess dotter- eller närståendeföretag, varken skriftlig,
muntlig eller i en visuell eller elektronisk form och oavsett hur den
har tillgängliggjorts, eller för eventuella förluster som uppkommer
från något användande av detta pressmeddelande eller dess innehåll
eller på annat sätt uppstår i samband med detta.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fastpartner/r/uppdatering-avseende-fastpartne...
https://mb.cision.com/Main/878/2984490/1157096.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.