Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

Feelgood Svenska AB: Årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ)

Feelgood Svenska AB (publ) höll idag den 19 maj 2020 årsstämma vid
vilken aktieägarna i huvudsak fattade följande beslut.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019 fastställdes.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till
årsstämma förfogade stående vinstmedel samt överkursfond om
sammanlagt 95 333 300:37 överförs i ny räkning. Vidare avser
styrelsen som tidigare offentliggjorts sammankalla till en extra
bolagstämma i höst om styrelsen finner det möjligt att föreslå en
utdelning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande
direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret
2019.

Val av styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie
ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter valdes Göran
Hägglund (omval), Christoffer Lundström (omval), Eric Norlander
(omval), Torsten Söderberg (omval) samt Karin Wallin (omval). Göran
Hägglund valdes till styrelseordförande (omval). Jörgen Månsson hade
meddelat att han inte står till förfogande för omval.

Val av revisorer

Årsstämman valde Ernst & Young AB till revisor för en period om ett år
intill utgången av årsstämman 2021. Ernst & Young AB har meddelat att
auktoriserade revisorn Anna Svanberg fortsätter som huvudansvarig.

Arvoden

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med ett fast
belopp om 900 000 kronor att fördelas med 300 000 kronor till
styrelsens ordförande samt med 150 000 kronor till var och en av de
övriga bolagsstämmovalda ledamöterna. Beslutet innebär en sänkning av
det totala arvodet jämfört med 2019 om 150 000 kronor (baserat på att
styrelsen minskas med en ledamot).

Valberedning

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedningen
i enlighet med valberedningens förslag (i allt väsentligt samma
principer som fastställdes på årsstämman 2019).

Riktlinjer till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande
för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna, fatta beslut om nyemission av högst 5 000 000 aktier,
motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 6 250 000 kronor.
Betalningen för aktierna ska kunna ske endast genom tillskjutande av
apportegendom. Bemyndigandet som medför en utspädning om mindre än
4,5 procent motiveras av att bolaget ska ges möjlighet att vid
eventuellt bolagsförvärv, kunna finansiera hela eller delar av köpet
med bolagets aktier.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan
hänvisas till kallelsen, styrelsens fullständiga förslag och
årsredovisningen samt valberedningens fullständiga förslag som finns
tillgängliga på Bolagets hemsida www.feelgood.se.

Stockholm 2020-05-19

Feelgood Svenska AB (publ)

Kontaktpersoner:

Joachim Morath
Verkställande direktör
Tel: 070 - 213 08 23
E-post: joachim.morath@feelgood.se

Eva Modner
tf CFO
Tel: 070 - 467 60 90
E-post: eva.modner@feelgood.se

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om Feelgood:

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet.
Med visionen att ha Sveriges friskaste kunder får vi människor och
organisationer att må bra. Vi vet att företag och organisationer som
satsar på sina medarbetares livskvalitet gör en lönsam investering.
Att systematiskt och förebyggande arbeta med arbetsmiljö, hållbar
hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehab eller
krishantering leder till förbättrad produktivitet och sänkta
kostnader. Därför erbjuder Feelgoods specialister allt som behövs för
det moderna arbetslivet. Feelgood har nu 750 medarbetare som möter
kunderna både digitalt och på 120 platser i Sverige (i egen regi
eller med partners) Feelgood grundades 1995 och är noterat på Nasdaq
Stockholm. www.feelgood.se.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/E4A6FADD69154601E0...
https://mb.cision.com/Main/4242/3115719/1250450.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.