Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-17

Feelgood Svenska AB: Kallelse till årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ)

Aktieägarna i Feelgood Svenska Aktiebolag (publ), org nr 556511-2058
kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 maj 2020, kl. 10.00 på
Garnisonen Konferens, Karlavägen 100 i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

i. vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda
aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 13 maj 2020 och

ii. anmäla sig senast onsdagen den 13 maj 2020, till Feelgood Svenska
AB, att: Josephine Ohlén, Box 10111, 100 55 Sthlm, (märk kuvertet
"Årsstämma"), eller via e-post: bolagsstamma@feelgood.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer,
adress och telefonnummer dagtid, registrerat aktieinnehav samt antal
(ett eller högst två) biträden. För aktieägare som företräds genom
ombud ska fullmakt och övriga behörighetshandlingar, för att
underlätta inpassering vid stämman, biläggas anmälan. Fullmakten får
inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre
än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period,
längst fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia
av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär finns tillgängligt
på bolagets hemsida www.feelgood.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt
rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear.
Sådan registrering måste vara genomförd senast onsdagen den 13 maj
2020 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god
tid före denna dag. Det sammanlagda antal aktier och röster som kan
företrädas på årsstämman är 106 290 371 st. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande för årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller flera justeringsmän att jämte stämmoordföranden
justera protokollet

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Styrelsens och VDs redogörelse samt framläggande av årsredovisning
och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt revisorer

11. Fastställande av arvode åt styrelseledamöter, revisorer och
styrelsens utskott

12. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
styrelseordförande samt revisorer

13. Beslut om instruktion avseende valberedning
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission

16. Ärenden väckta av aktieägare
17. Stämmans avslutande
Valberedningens beslutsförslag

Punkt 1, 10-13
Valberedningen för Feelgood Svenska AB (publ), som består av
styrelsens ordförande Göran Hägglund, Rolf Lundström tillika
valberedningens ordförande (utsedd av Provobis Holding AB), Bengt
Stillström (utsedd av Ringvägen Venture AB) samt Uwe Löffler (utsedd
av Christoffer Lundström) föreslår följande;

Punkt 1 - Val av ordförande för årsstämman
att advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå utses till
stämmoordförande.

Punkt 10 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt revisorer

att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.
att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 11 - Fastställande av arvode åt styrelseledamöter, revisorer och
styrelsens utskott

att ersättning utges till styrelsen med ett fast belopp om 900 000 SEK
att fördelas med 300 000 SEK till styrelsens ordförande samt med 150
000 SEK till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna.
Förslaget till ersättning för 2020 innebär totalt sett en sänkning
med 150 000 SEK jämfört med 2019. Detta beror i sin tur på att
styrelsen föreslås bestå av fem istället för sex ledamöter.

att arvode till revisorer utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 12 - Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och
styrelseordförande samt revisorer

Valberedningen förslår omval av nuvarande styrelseledamöter Göran
Hägglund, Christoffer Lundström, Eric Norlander, Torsten Söderberg
och Karin Wallin.

att nuvarande styrelseordförande Göran Hägglund omväljs.

Jörgen Månsson har meddelat att han inte står till förfogande för
omval.

att nuvarande revisor Ernst & Young Aktiebolag omväljs som bolagets
revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att huvudansvarig
revisor Anna Svanberg fortsätter.

Information om föreslagna styrelseledamöter och valberedningens
motiverade yttrande finns tillgängligt på bolagets hemsida
www.feelgood.se.

Punkt 13 - Beslut om instruktion avseende valberedningen
Valberedningen föreslår
att instruktionen avseende valberedningen ska vara enligt följande:

1. Val av ledamöter m m
1.1 Styrelsens ordförande ska - senast vid utgången av tredje
kvartalet varje år - tillse att bolagets röstmässigt tre största
aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin
ledamot att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclears
aktieägarförteckning som ägargrupperas utifrån av styrelseordföranden
kända förhållanden per den sista bankdagen i september. Där en eller
flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen,
kontaktas nästföljande aktieägare i ägarandel med uppdrag att utse
ledamot i valberedningen. Styrelsens ordförande ska dock inte behöva
kontakta fler än fem aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för
att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter.

1.2 Styrelsens ordförande ingår i valberedningen och är sammankallande
till valberedningens första sammanträde.

1.3 Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart
ledamöterna har utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.
Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat,
vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt störste aktieägaren.
Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara
valberedningens ordförande. Valberedningen ska inneha sitt mandat
till dess att ny valberedning utsetts.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen
kan inom sig, och genom adjungering av erforderlig ytterligare
ledamot/ledamöter, utse en för revisorstillsättning (enligt punkt 2.1
nedan) särskilt utsedd valberedning. Sker sådant utseende ska även
detta offentliggöras enligt vad som anges ovan i denna punkt.

Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan
kontaktas i nomineringsfrågor.

2. 1.4 Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett
denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna,
varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att
utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga
förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre
förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare
än två månader före årsstämman.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga
sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen.

2. Valberedningens uppgifter

2.1 Valberedningen ska bereda och till årsstämman, samt i
förekommande fall till extra bolagsstämma, lämna förslag till

- val av ordförande på årsstämman
- beslut om antal styrelseledamöter
- val av och styrelsearvode till styrelsens ordförande respektive
ledamöter i bolagets styrelse samt, i förekommande fall, annan
särskild kommitté eller utskott som årsstämman kan besluta om att
tillsätta

- val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande
fall)

- beslut om instruktion avseende valberedning
2.2 Styrelsens ordförande ska på lämpligt sätt delge valberedningen
information om styrelsens kompetensprofil och arbetsform.

2.3 Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella
resurser såsom sekreterarhjälp för att underlätta valberedningens
arbete. Vid behov ska bolaget även svara för skäliga kostnader för
externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att
valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

2.4 I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på
bolagets hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sina
förslag till styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt
motivera förslaget mot bakgrund av kravet om att en jämn
könsfördelning ska eftersträvas. Yttrandet ska även innehålla en kort
redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits och för den
mångfaldspolicy som valberedningen tillämpat vid framtagande av sitt
förslag. Om avgående verkställande direktör föreslås som styrelsens
ordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som
verkställande direktör ska detta särskilt motiveras.

2.5 Vid val av ny revisor ska valberedningens förslag till
bolagsstämman om val av revisor innehålla revisionsutskottets
rekommendation (om styrelsen inte inrättat något revisionsutskott,
avses styrelsen). Om förslaget skiljer sig från det alternativ som
revisionsutskottet förordat ska skälen till att utskottets
rekommendation inte följs anges i förslaget. Den eller de revisorer
som föreslås av valberedningen måste, i förekommande fall, ha varit
med i revisionsutskottets urvalsförfarande.

3. Sammanträden

3.1 Valberedningen ska sammanträda när så erfordras för att denna ska
kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse
till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (undantag
punkt 1.2). Ledamot kan begära att valberedningen ska sammankallas.

3.2 Valberedningen är beslutför om minst tre ledamöter deltar. Beslut
i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga
ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som
valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av
de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening
som biträdes av valberedningens ordförande.

4. Ändringar av dessa instruktioner

4.1 Valberedningen ska löpande utvärdera dessa instruktioner och
valberedningens arbete och till å...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.