Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-15

Fibernät i Mellansverige: Kallelse till årsstämma i Fibernät i Mellansverige AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FIBERNÄT I MELLANSVERIGE AB (PUBL)

Aktieägarna i Fibernät i Mellansverige AB (publ), org. nr. 559104-6676 kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 april 2019 klockan 10.30 i Pareto Business Management ABs lokaler på Berzelii Park 9, våning 7 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:
• Dels vara införd i aktieboken tisdagen den 9 april 2019,
• Dels senast tisdagen den 9 april 2019 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Fibernät i Mellansverige AB (publ), Att: Ingeborg Magnusson, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: ingeborg.magnusson@paretosec.com mailto:ingeborg.magnusson@paretosec.com . Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd tisdagen den 9 april 2019, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.paretosec.com/PBM/fibernat-mellansverige/ http://www.paretosec.com/PBM/fibernat-mellansverige/ och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 664 200 aktier, motsvarande 664 200 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets hemsida www.paretosec.com/PBM/fibernat-mellansverige/ http://www.paretosec.com/PBM/fibernat-mellansverige/ och dokumentet "Aktieägares personuppgifter".

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller flera justeringspersoner.

6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut angående:

a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen.

c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.

10. Val av:

a) Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.

b) Revisorer och eventuella revisionssuppleanter.

11. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 9 och 10)

Aktieägarna Nordic Credit Partners Fund II AB , som representerar sammanlagt 4,88% av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.
• Sebastian Frizzo föreslås väljas till ordförande vid årsstämman (ärende 2).
• Antalet styrelseledamöter ska vara 3 (ärende 10).
• Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 40 000 kronor, varav 0 kr ska utgår till styrelsens ordförande och 20 000 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter (ärende 9).
• Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).
• Föreslås omval av Sven I Hegstad, Jan-Ola Norberg och Mikael Holmström till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Sven I Hegstad föreslås väljas till styrelsens ordförande (ärende 10).
• Nyval av det registrerade revisionsbolaget EY som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 10).

Dokumentation

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga från och med den 15 mars 2019 för bolagets aktieägare på bolagets adress, Fibernät i Mellansverige AB (publ), c/o Pareto Business Management AB, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, på bolagets webbplats www.paretosec.com/PBM/fibernat-mellansverige/ http://www.paretosec.com/PBM/fibernat-mellansverige/ och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm mars 2019

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Styrelsen

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Fibernat i Mellansverige Kallelse till arsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25472

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.