Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-02

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556981-7660 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2023-02-01
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier35 317 575
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter3 531 757
Andel
 - aktier2,14305 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,99829 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,99829 % 35 317 575
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade1,32757 % 46 966 994
 
TOTALT2,32586 % 82 284 569
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter8 228 456
 - andel av rösträtter2,32586 %
 
Kommentar
Flaggning sker för passerat tröskelvärde beträffande det aggregerade innehavet. Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt avyttrat de aktuella värdepapperna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Författare Cision