Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

Finepart: Bokslutskommuniké för 2019, den 20 februari 2020

Oktober - december 2019

· Rörelsens intäkter uppgick till 4 209 tkr (290).
· Rörelsens kostnader uppgick till -4 679 tkr (-2 600) tkr.
· Resultatet före skatt uppgick till -651 tkr (-2 346).
· Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,07 kr (-0,24).

Januari - december 2019

· Rörelsens intäkter uppgick till 9 643 tkr (6 893).
· Rörelsens kostnader uppgick till -13 641 tkr (-13 092).
· Resultatet före skatt uppgick till -4 278 tkr (-6 398).
· Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,44 kr (-0,66).
· Kassaflöde för löpande verksamhet uppgick till -3 886 (-6 064).
· Räntebärande skulder uppgick till 6 227 tkr (1 695).

Orderingång och orderstock under kvartalet

Under kvartal 4 har Finepart erhållit order på sidointäkter om cirka
0,8 mkr som huvudsakligen levererats under perioden.

Kommentarer till bolagets resultat och finansiella ställning

Intäkter

Bolagets intäkter ökar kraftigt under kvartalet från 0,3 mkr till 4,2
mkr jmf med föregående år. För helåret når bolaget 9,6 mkr jmf med
6,9 mkr för 2018. Bolagets bruttomarginal fortsätter att öka, vilket
huvudsakligen kan härledas till en gynnsam produktmix och försäljning
av en anläggningstillgång.

Rensat för valutaeffekter (-0,1 mkr) når bolaget mycket nära ett
"break even" på EBITDA-nivå för kvartalet. Ökade intäkter från
skäruppdrag och eftermarknad, tillsammans med försäljning av en
premiummaskin, är förklaringen till bolagets positiva
resultatutveckling för kvartalet. Helårsresultatet förbättras också
väsentligt i linje med att bolagets intäkter och marginaler ökar.

Kostnader

Bolagets kostnader för kvartalet ökar p.g.a. inköp av råvaror till
maskinbyggnation.

Övriga kostnader för helåret skiljer sig inte nämnvärt jämfört med
2018, trots en kraftig omsättningsökning. Den låga kostnaden för
råvaror kan förklaras av att en anläggningstillgång (Finecutmaskin)
har sålts.

Likviditet

BoIaget har under året upptagit två lån på sammantaget 5,4 mkr för att
stärka rörelsekapitalet samt för lageruppbyggnad inför
maskinbyggnation. Bolaget står inför en fullt garanterad
företrädesemission på 13,6 mkr i mars, vilket kommer ge bolaget en
mycket god likviditet.

Per 31:e december hade bolaget en kassa på 2,3 mkr, samt
kundfordringar på över 2 mkr som väntas bli inbetalda under kvartal
1.

Väsentliga händelser under 2019

· I VD-brevet för januari, aviseras att bolaget ser en ökad
orderingång på uppdragsskärning för kvartal 1 (se PM den 7/1), vilket
är i linje med bolagets ambition att öka intäkter vid sidan om
försäljning av maskiner och reservdelar.

· I mars uppdaterar bolaget marknaden om läget för den testperiod
som genomförts med en potentiell maskinkund (se PM 14/3). Bolagets
agent säljer en demomaskin till kunden.

· I april får bolaget en maskinorder från Indien (se PM 8/4).
· Den 9:e april kallar bolaget till årsstämma (se PM 9/4).
· I april får bolaget en muntlig maskinorder från ett svenskt
verkstadsföretag (se PM 23/4). Den 15/5 bekräftas ordern skriftligt.

· I april beviljas bolaget ett tillväxt lån på 2,4 mkr från Almi
Företagspartner (se PM 25/4).

· I april lämnar valberedningen sitt förslag till bolagets årsstämma
(se PM 30/4)

· Den 15:e maj hölls bolagets årsstämma varvid två nya ledamöter
invaldes i styrelsen (se Kommuniké publicerad den 16/5).

· Den 31:e maj publicerar bolaget sin delårsrapport för kvartal 1.
· Den 28:e augusti publicerar bolaget sin delårsrapport för kvartal
2.

· Den 30:e augusti tecknar bolaget ett nytt agentavtal för Schweiz
(se PM 30/8).

· Den 18:e september meddelar bolaget att en ny VD rekryterats (se
PM 18/9).

· Den 26:e september informerar bolaget om erhållen lånefinansiering
(se PM 26/9).

· Den 13:e november meddelar bolaget att Lars Darvall tillträder som
VD från den 15:e november och att tidigare VD Lars Brodal övergår
till att vara "Senior Advisor" till VD och styrelse (se PM 13/11).

· Den 29:e november publicerar bolaget sin delårsrapport för kvartal
3.

· Den 16:e december beviljas Finepart Sweden AB (publ) ett bidrag på
465 000 SEK från Vinnova (se PM 16/12).

· Den 20:e december erhåller bolaget en tilläggsorder från Google.
Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 21:e januari informerar bolaget om en förestående
företrädesemission samt kallar till extra bolagsstämma (se PM 21/1).

· Den 22:e januari erhåller bolaget en maskinorder från Apple (se PM
22/1).

VD har ordet

Inom kort kommer Finepart publicera ett Informationsmemorandum inför
den förestående företrädesemissionen. Där kommer jag återkomma med
ett utförligt "VD har ordet", så här kommer en kort redogörelse för
min syn på året som gått.

Finepart har väsentligt ökat sina intäkter och förbättrat sitt
resultat, vilket är en effekt av ökat marknadsmedvetande och ett
strategiskt val att bolaget skall ha fler intäktsströmmar än
tidigare. Bolaget har sålt tre maskiner under 2019, dessa har
levererats till USA, Indien och Sverige. Kundtyperna varierar vilket
visar på bredden i bolagets tillgängliga marknad. Vi har lyckats
genomföra denna tillväxt med endast en marginell kostnadsökning.

Särskilt nöjd är jag med det genombrott vi nu fått i USA, där vi har
högt ställda förväntningar på framtiden. Med nytt kapital kommer vi
nu hårdsatsa ytterligare på vår marknadsbearbetning för att öka
maskinförsäljningen, samtidigt som vi fortsätter att driva våra
sidointäkter.

Med en stark och kompetent organisation vid min sida ser jag fram emot
att tillsammans med dem leverera ett ännu bättre utfall 2020. Målet
är inställt på att snarast möjligt utveckla bolaget till en lönsam
verksamhet, som av egen kraft kan utveckla sina produkter och bredda
sin distribution.

Finepart avser att vara marknadsledande både när det gäller innovation
och volym inom mikrovattenskärning.

Lars Darvall
VD, Finepart Sweden AB (publ)
Telefon: 0707-767768
E-post: lars.darvall@finepart.com

Antalet utestående aktier

Per 31 december 2019 uppgick antalet aktier till 9 697 656 (9 697
656).

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning görs för 2019.

Datum för årsredovisning 2019 och bolagsstämma 2020

Årsredovisning publiceras den 24 april.

Bolagsstämma hålls den 19:e maj kl. 10:00 på bolagets huvudkontor,
Rinnavägen 6 i Bollebygd.

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot
föregående år.

Revisors utlåtande angående Bokslutskommuniké

Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Nästa rapport

Kvartalsrapport 1 för 2020 (2020-05-29).

För frågor om Bokslutskommuniké och bolaget, vänligen kontakta:

Lars Darvall
VD, Finepart Sweden AB
Telefon: 0707-767768
E-post: lars.darvall@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar
och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision.
Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att
med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som
accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012
och huvudkontoret ligger i Bollebygd

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/finepart/r/bokslutskommunike-for-2019--den-20...
https://mb.cision.com/Main/14989/3040298/1197555.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.