Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

Finepart: Kommuniké från extra bolagsstämman den 20 februari 2020

Stämman i Finepart Sweden AB(publ) beslutade enhälligt enligt
styrelsens förslag i punkterna 6,7 och 8 nedan:

6. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen i Finepart Sweden AB, org.nr 556888-1063, föreslår att
bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningens gränser för
aktiekapital från nuvarande 525 000 SEK och högst 2 100 000 SEK till
lägst 1 425 000 SEK och högst 5 700 000 SEK. Bolagsordningen § 4 får
därmed följande lydelse: "Aktiekapitalet ska vara lägst 1 425 000 och
högst 5 700 000 SEK."

Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras
från nuvarande lägst 3 500 000 och högst 14 000 000 till lägst 9 500
000 och högst 38 000 000. Bolagsordningen § 5 får därmed följande
lydelse: "Antalet aktier ska vara lägst 9 500 000 och högst 38 000
000."

7. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga
aktieägare

a. Styrelsen i Finepart Sweden AB, org.nr 556888-1063, föreslår att
bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital
med högst 969 165,60 SEK hänförligt till ökning på grund av emission
av aktier på nedanstående villkor. Detta innebär att högst 6 461 104
nya aktier kan komma att ges ut.

b. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på
avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i
bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1)
teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av
två (2) aktier.

c. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt (det
vill säga med stöd av teckningsrätter) ska styrelsen, inom ramen för
emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte
tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske
till tecknare av aktier som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen
i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat
för teckning. I andra hand ska fördelning ske till tecknare som
lämnat teckningsförbindelser för teckning av aktier utan
företrädesrätt. I tredje hand ska fördelning ske till övriga tecknare
i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske,
genom lottning. I fjärde hand ska tilldelning ske till
emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.

d. Avstämningsdag för deltagande i emissionen ska vara den 27
februari 2020.

e. Emissionskursen för varje aktie ska vara 2,10 SEK.
f. Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant
betalning under tiden från och med den 28 februari 2020 till och med
den 13 mars 2020. Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske på
särskild teckningslista under samma tid. Betalning för aktier
tecknade utan företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre
bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska
dock ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

g. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

h. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga
rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i
samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear
Sweden AB.

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier vid överteckning i företrädesemissionen
(övertilldelningsoption).

I syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning i den av styrelsen
föreslagna företrädesemissionen (punkt 7), föreslår styrelsen för
Finepart Sweden AB (publ) org.nr 556888-1063 stämman att styrelsen
bemyndigas att, inom trettio dagar från sista teckningsdagen i
företrädesemissionen (dock senast den 13 april 2020), besluta om
emission av ytterligare sammanlagt högst 1 450 000 aktier till en
emissionskurs om 2,10 kronor per aktie, vilket motsvarar
emissionskursen i företrädesemissionen, i syfte att möjliggöra att
Bolaget tillförs ytterligare en emissionslikvid om högst 3 045 000
kronor. Vid fullteckning av företrädesemissionen motsvarar
övertilldelningsrätten cirka 8,3 procent av aktiekapitalet.
Emissionen kan ske utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna
tillvarata möjligheten för Bolaget att tillföras ytterligare
emissionslikvid vid en eventuell överteckning av företrädesemissionen
(s.k. övertilldelningsoption) och skapa en bred aktieägarbas och en
vidare spridning av Bolagets aktier. För giltigt beslut fordras att
förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar
av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

För ytterligare information

Lars Darvall
VD, Finepart Sweden AB
Telefon: 0707-776 77 68
E-post: lars.darvall@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar
och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision.
Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att
med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som
accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012
och huvudkontoret ligger i Bollebygd.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/finepart/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamman...
https://mb.cision.com/Main/14989/3040142/1197466.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.