Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-21

FlexQube: FlexQubes Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2019

Pressmeddelande 2020-02-21, kl. 08:00

FJÄRDE KVARTALET 2019

· Orderingången ökade med 112 procent till 27,1 MSEK (12,8). Rensat
för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har orderingången
ökat med 100 procent.

· Nettoomsättningen ökade med 48 procent till 22,6 MSEK (15,3).
Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har
nettoomsättningen ökat med 41 procent.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -7,7
MSEK (-2,0) och rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT)
uppgick till -8,1 MSEK (-2,2).

· Resultat före skatt uppgick till -8,1 MSEK (-2,2).
· Kassaflödet uppgick till -17,7 MSEK (48,0), varav -11,1 MSEK
(-1,8) från den löpande verksamheten, -5,4 MSEK (-3,3) från
investeringsverksamheten och -1,2 MSEK (53,2) från
finansieringsverksamheten.

· Likvida medel uppgick till 18,1 MSEK (60,1) vid periodens utgång.
· Bolaget tecknade ett ramavtal med Hutchinson Antivibration Systems
värt ca 4 MSEK, varav ca 1,1 MSEK berör Q4 och resterande leveranser
löpande under 2020.

· Bolaget deltog på Motek i Stuttgart, Tyskland, i början av
oktober. Motek är en världsledande mässa för automationslösningar,
framför allt inom produktions- och monteringsautomation, och det är
första gången bolaget deltog på en sådan mässa. Bolaget visade upp
olika applikationer av eQart och resultatet var mycket lyckat.
Tyskland upplevs som särskilt intressant vad gäller eQarten, då det
är en marknad som ligger långt fram avseende automationslösningar.

· Bolaget konsoliderade sin svenska verksamhet och insourcade
distribution samt montering till nya lokaler i Västra Frölunda.
Bolaget går därmed från fyra platser till en vilket bedöms ha en
långsiktig positiv effekt på bruttomarginalen.

· Under fjärde kvartalet genomfördes ett hundratal demonstrationer
av eQart hos kunder med lyckat resultat och projektdiskussioner pågår
på samtliga primära marknader.

1 JANUARI - 31 DECEMBER 2019

· Orderingången ökade med 27 procent till 81,2 MSEK (63,7). Rensat
för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har orderingången
ökat med 19 procent.

· Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 72,6 MSEK (68,9).
Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har
nettoomsättningen minskat med 2 procent.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -20,5
MSEK (-6,0) och rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT)
uppgick till -21,7 MSEK (-6,7).

· Resultat före skatt uppgick till -21,8 MSEK (-6,9).
· Kassaflödet uppgick till -42,3 MSEK (-26,0), varav -28,5 MSEK
(-23,5) från den löpande verksamheten, -13,5 MSEK (-5,3) från
investeringsverksamheten och -0,3 MSEK (54,8) från
finansieringsverksamheten.

· Likvida medel uppgick till 18,1 MSEK (60,1) vid periodens utgång.
Länk till delårsrapporten för fjärde kvartalet 2019:
https://www.flexqube.com/uploads/2/98/flexqube-q4-2019.pdf

Hela delårsrapporten finns även bifogad härtill.

VD-ORD

VÅR STARKASTE FÖRSÄLJNING OCH ORDERINGÅNG NÅGONSIN

I det fjärde kvartalet är det oerhört glädjande att hårt och fokuserat
arbete resulterar i ett riktigt bra kvartal för orderingången och vi
ökar med hela 112% jämfört med fjärde kvartalet 2018. Därtill ökar vi
orderingången med ca 30% jämfört med det tredje kvartalet under 2019
som också var ett jämförelsevis starkt kvartal. Denna tillväxt är
till största delen driven av produkter exklusive eQart då vi i det
fjärde kvartalet fortfarande arbetade på slutgiltiga förbättringar av
eQart i version 1. Säljcyklerna är relativt långa vilket gör att vi i
kommande kvartal snarare kan se ett ytterligare positivt tillskott
från eQart i våra siffror.

FÖRSÄLJNING & RESULTAT

Nettoomsättningen landar på 22,6 MSEK och det är vår starkaste
försäljning hittills under ett enskilt kvartal och en ökning med 48 %
jämfört med det fjärde kvartalet 2018. Det fjärde kvartalet är ett
relativt besvärligt kvartal utifrån ett leveransperspektiv. Det är
många helger på våra huvudmarknader USA och Mexiko, varvid vi hade
hoppats på att leverera ut ännu ett par miljoner men som istället
förskjutits till 2020.Trots den rekordstarka försäljningen så blir
förlusten i kvartalet -8,1 MSEK. Det finns dock flera större
förklaringar till detta. Den medvetna stora satsningen på eQart där
arbetet med att slutföra version ett av produkten kulminerade under
det fjärde kvartalet och bidrar med en hel del extra kostnader som
exempelvis mycket fraktkostnader av demoprodukter, marknadsföring,
resor i säljteamet och resurser i övrig verksamhet för bland annat
montering och design. En planenlig nedskrivning av lagret har också
genomförts på artiklar som i takt med att vår verksamhet skiftar
fokus mot vårt mer motoriserade och digitala erbjudande bedöms ha ett
lägre värde. Vi har också genomfört flytten till nya lokaler i Västra
Frölunda utanför Göteborg vilket bidragit till både dubbla hyror
under en period och en del övriga flyttkostnader. Dessa extra
kostnader har påverkat kvartalet med ca -3 MSEK och förväntas återgå
till normal nivå från och med första kvartalet 2020.

Kassaflödet under fjärde kvartalet blev -17,7 MSEK men där ligger en
ökning av kundfordringarna på ca 3,3 MSEK, en ökning av bruttolagret
på ca 2 MSEK samt kassaflöde relaterat till eQart-utvecklingen på ca
5,1 MSEK. Vi har ett stort fokus att under 2020 vända till ett
positivt kassaflöde genom att bland annat jobba ned lagernivåerna,
ett tydligt kostnadsfokus och optimera produktmarginaler.

Under det fjärde kvartalet var det framförallt USA som bidrog till den
starka orderingången, främst från bolag inom fordonsindustrin. Detta
trots att vi fortsatt upplevt en relativt trög marknad i sektorn med
många uppskjutna beslut och osäkerhet kring framtiden. De sektorer
som hade störst ökning under kvartalet var konsumentprodukter och
distribution. Orderingången från fordonsindustrin (både leverantörer
och sluttillverkare) uppgick till ca 46% av den totala orderingången,
ner från 59% i det fjärde kvartalet 2018. Detta visar att vårt arbete
med att bygga upp nya kundrelationer utanför fordonsindustrin, som
under tidigare år stått för upp mot 70% av vår orderingång, gett
utdelning.

Fordonsindustrin är fortfarande under stor press och jag bedömer att
en konsolidering likt den med BorgWarner och Delphi Technologies
under januari 2020 inte är en engångsföreteelse utan kan bli något av
ett tema för året i stort. Under 2019 och även i inledningen av 2020
är det fortsatt så att det inte kommer några enkla ordrar från
fordonsindustrin utan det tar lång tid att komma till beslut. Men vi
arbetar metodiskt för att vara med i de upphandlingar som sker till
nya fabriker och omställning av fabriker till tillverkning av
elfordon.

EQART

Under det fjärde kvartalet har ett stort antal demonstrationer av vårt
eQart-koncept genomförts och det pågår en mängd projektdiskussioner
på alla våra huvudmarknader för tillfället. Ett av våra tre huvudmål
för 2020 är att genomföra en fortsatt lyckad eQart-lansering och att
försäljningen från produktsegmentet eQart ska uppgå till 25% av vår
totala försäljning under året, med tyngdpunkt under det andra
halvåret.

Via de många kundkontakter och projektdiskussioner som förs kring
eQart så framstår det som än mer tydligt att vi har utvecklat en
produkt som skiljer sig åt på många sätt från de nuvarande
lösningarna på marknaden. Vi tillför en enkelhet kring automation som
inte finns idag. Därtill finns den tydliga kopplingen till vårt
mekaniska flexibla koncept vilket förstärker vår helhet.

I vår marknadsföring och för våra säljare pågår nu ett intensivt
arbete för att enkelt förklara nyttorna med eQart, i vilka
användningsområden den fyller störst funktion och att jobba med de
mest optimala projekten utifrån det.

UTVECKLING

Att komma upp i en volym som gör oss lönsamma i Tyskland har visat sig
ta längre tid än vi önskat men vi har ett fortsatt starkt fokus på
denna nyckelmarknad i Europa för oss. Alla som följt svenska bolag på
börsen och deras intåg i Tyskland vet att det inte är en enkel
marknad att ta sig an, men vi är fullt övertygade om att det finns
goda möjligheter att se en stark försäljningsökning under 2020 tack
vare det grundarbete vi gjort under 2018 och 2019.

England som var en ny marknad för oss under 2019 har en plattform att
stå på när vi går in i 2020 och jag bedömer fortsatt att detta är en
viktig och prioriterad marknad att finnas på för framtiden.

Det känns väldigt spännande att vi startar 2020 med en orderbok om ca
18 MSEK vilket är mer än fyra gånger större än vid ingången till
2019. För året har vi lagt en tydlig plan som siktar på att nå en
stark tillväxt, ett positivt EBITDA-resultat och samtidigt vända till
positivt kassaflöde. Vårt andra halvår under 2019, där vi växer 78%
jämfört med det andra halvåret 2018, visar på en stark efterfrågan
för våra produkter. Det är glädjande att konstatera att vårt momentum
fortsatt och orderingången ökade med mer än 80% i januari 2020
jämfört med januari 2019. Vi fortsätter att jobba hårt för en
fortsatt hög tillväxt samtidigt som vi ska förbättra våra marginaler
och sänka de operationella kostnaderna utan att påverka vår
leveransförmåga, kvalitet eller säljförmåga.

Anders Fogelberg

VD för FlexQube AB (publ)

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och
tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage.
Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande
distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december
2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-,
energi-, försvar-, flyg-, vitvaror- och entreprenadmaskiner bland
sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Autoliv, Scania, Whirlpool,
Eberspächer och Mann+Hummel.

För mer information kontakta VD, Anders Fogelberg

anders.fogelberg@flexqube.com

+46 702 86 06 74

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon
+46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på
www.flexqube.com.

Denna information är sådan som FlexQube AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för
offentliggörande den 21 februari 2020, kl. 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/flexqube/r/flexqubes-bokslutskommunike-och-ra......

Författare Cision News