Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

FlexQube: FlexQubes delårsrapport för första kvartalet 2020

Pressmeddelande 2020-05-05, kl. 08:00

FÖRSTA KVARTALET 2020

· Orderingången ökade med 55 procent till 26,0 MSEK (16,8). Rensat
för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har orderingången
ökat med 49 procent.

· Nettoomsättningen ökade med 102 procent till 26,2 MSEK (13,0).
Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har
nettoomsättningen ökat med 93 procent.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,9
MSEK (-4,3) och rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT)
uppgick till -3,1 MSEK (-4,5).

· Resultat före skatt uppgick till -3,1 MSEK (-4,6).
· Resultat per aktie uppgick till -0,4 SEK (-0,6).
· Kassaflödet uppgick till -0,6 MSEK (-9,9), varav 0,4 MSEK (-7,3)
från den löpande verksamheten, -0,9 MSEK (-2,5) från
investeringsverksamheten och -0,1 MSEK (-0,2) från
finansieringsverksamheten.

· Likvida medel uppgick till 17,3 MSEK (50,2) vid periodens utgång.
· FlexQube reste till Monterrey i Mexiko i mitten av februari för
att delta på mässan Expo Manufactura. Mexiko har i allt högre grad
blivit en stark marknad för FlexQube, särskilt Monterrey som är ett
industriellt nav. Mässan var ett bra evenemang för FlexQube med eQart
som huvudattraktion för många av våra besökare.

· Bolaget deltog på en av världens största logistikmässor, Modex, i
Atlanta under mars månad. Dessvärre blev besökarantalet en besvikelse
då Corona-epidemin började ta fart, men bolaget upplevde stort
intresse för de tre eQart-varianterna som fanns tillgängliga för
demo.

· Under mars månad tog coronapandemin fart på samtliga av FlexQubes
huvudsakliga marknader. En mer detaljerad genomgång av effekter från
Corona följer nedan.

Effekter av COVID-19

FlexQube utvärderar löpande effekterna från Covid-19 på bolagets
verksamhet. Det är fortsatt svårt att överblicka hur bolaget påverkas
långsiktigt av nuvarande situation. Bolaget har en bred
diversifiering av marknader och olika kunder som gör att vi kan
anpassa försäljningsprocessen utifrån rådande läge och fas i
pandemin. Många av våra kunder har stängda verksamheter och
restriktioner för fysiska besök. Detta skapar längre ledtider och vi
märker av att köpbeslut skjuts längre fram i tiden på en del affärer.

Bolaget har en väl utvecklad modell för digitala möten, tex
DesignOnDemand?, och vi har väsentligt högre inflöden av digitala
mötesbokningar. Vi ser även större intresse från branscher som
påverkats positivt av epidemin. Generellt brukar april vara en svag
månad för bolaget och orderingången för april 2020 uppgick till 5,0
MSEK. Detta innebär en tillväxt om ca 11 procent jämfört med samma
period föregående år. Bolaget har ej mottagit några avbeställningar
av innevarande orders och vi ser fortsatt en mycket god potential i
nuvarande försäljningspipeline. Vår egen produktion i Sverige och USA
har inte påverkats nämnvärt och leveranser av komponenter har
fungerat utan störningar.

Bolaget möter den generella osäkerheten i marknaden genom att anpassa
kostnadsnivåer. Sedan april månad använder bolaget en
permitteringsgrad med minskad arbetstid om 20 procent för anställda
inom alla länder. Vi ser även över generella kostnadsnivåer och
anpassar semestertider efter hur våra olika marknader utvecklas och
öppnas upp. Ledningen är dedikerad till målsättningen att nå positivt
EBIDTA och kassaflöde under året och ser löpande över scenarion för
kostnadsreduktion om orderingång skulle försvagas.

Länk till delårsrapporten för första kvartalet 2020: FlexQube Q1 2020
Delårsrapport
(https://www.flexqube.com/secure-file.php?file=17fcc597d9217adfc9c33cc9da...)

Hela delårsrapporten finns även bifogad härtill.

VD-ORD

DUBBLAD FÖRSÄLJNING, KRAFTIGT FÖRBÄTTRAT RESULTAT OCH KASSAFLÖDE.

Trots Coronakrisens framfart i mars så går just den månaden till
historien som vår bästa försäljningsmånad någonsin. Under månaden
levererar vi ut FlexQube-vagnar, eQarts och Liftrunnertåg till ett
värde av över 13 MSEK. Därtill gör vi positivt resultat på EBIT-nivå
under mars månad. Vår totala försäljning för kvartalet landar på 26,2
MSEK vilket innebär över 100% tillväxt jämfört med det första
kvartalet 2019 och ca 16% högre än fjärde kvartalet 2019. Detta
innebär att försäljningen är den högsta någonsin för ett enskilt
kvartal.

Försäljning & Resultat

Totalt över kvartalet landar EBITDA på -1,9 MSEK trots relativt stora
marknadsföringskostnader (årets enda mässor låg i första kvartalet)
och därtill bidrog ett fortsatt aktivt arbete med att minska lagret
negativt till lönsamheten, men samtidigt positivt till kassaflödet.
Vi levererade också ett instegsprojekt på en ny större kund inom
fordonsindustrin under kvartalet som sänkte vår bruttomarginal med ca
2,5 procentenheter. Vår underliggande bruttomarginal exkluderat detta
projekt har förbättrats med ca 4 procentenheter jämfört med första
kvartalet under 2019. Detta är resultatet av pågående
marginalförstärkande projekt.

Orderingången var mycket stark under det första kvartalet och uppgick
totalt till 26 MSEK. Detta innebär att kvartalet är vårt näst
starkaste någonsin sett till just orderingång, endast slaget av
fjärde kvartalet 2019. Samtliga marknader visar god tillväxt och
Storbritannien gör sitt bästa kvartal någonsin. Vi har fått en bättre
balans mellan Europa och Nordamerika totalt sett också där
orderingången i Europa nu uppgick till 25% av total orderingång i
bolaget under det första kvartalet. Det är en uppgång från 10% som
den var i det fjärde kvartalet 2019 och Europa hade som helhet ca
200% tillväxt jämfört med första kvartalet 2019.

Till andra kvartalet tar vi med oss närmare 18 miljoner kronor i
orderbok, vilket är samma höga nivå som in i det första kvartalet.
Ett par större projekt gick dock inte till avslut som tänkt under
slutet på mars/början på april på grund av att kunderna stängde ner
sina verksamheter tillfälligt. Däremot har vi sett fortsatt god
orderingång från industrier utanför fordonsindustrin som exempelvis
tåg- och vindkraftsindustrin.

eQart®

Under det första kvartalet har vi ökat vår projektportfölj för eQart
till att i dagsläget omfatta över 60 kvalificerade projekt där ett
20-tal är inne i en mer skarp projektfas med design. Vi är vana vid
att säljcyklerna är långa för vagnsprojekt, genomsnittet ligger på
över 6 månader. För automationsprojekt och därtill en nyintroducerad
produkt, har vi märkt att det oftast kan bli längre än så.

Vår organisation med Per Augustsson, CTO, i spetsen har ställt om från
att enbart fokusera på utveckling fram till början av detta året till
att nu parallellt arbeta med sälj- och projektsupport samt
produktutveckling. Hela teamet är fullt fokuserade på att nå ut till
så många potentiella kunder som möjligt, att tydliggöra nyttan med
eQarten och dess position på marknaden, genom exempelvis
instruktionsvideos, presentationer och webinars. Även om det blir
lite uppehåll i vissa kundprojekt under Coronakrisen så fortsätter vi
att bygga pipeline inom produktområdet och arbetar metodiskt med att
stänga fler affärer.

Ett betydligt högre genomsnittligt ordervärde på en eQart-affär medför
att fler beslutsfattare involveras hos våra kunder, vilket också
bidrar till en längre försäljningsprocess. Till följd av Corona har
vi sett att många beslut i denna kostnadsnivå skjuts framåt i tiden
vilket försenar våra avslut.

Vi ser fortsatt ett mycket stort intresse för automation hos våra
kunder och vi tror att den pågående strukturella omvandlingen mot
automation påskyndas av nuvarande situation runt Corona.

Utveckling

Kassaflödet under det första kvartalet förbättrades väsentligt jämfört
med det fjärde kvartalet 2019. Detta är en förbättring med 17,1 MSEK
jämfört med kvartal fyra 2019 och en förbättring med 9,3 MSEK jämfört
med första kvartalet 2019. Det som främst bidrar till den positiva
utvecklingen är den starka försäljningen under det fjärde kvartalet
2019 samt det första kvartalet i år men också ett stort fokus på att
minska betalningstiderna från kunderna, avsevärt lägre
utvecklingskostnader, generellt större kostnadsfokus i koncernen samt
ett dedikerat arbete med att använda befintliga artiklar i vårt lager
i kundprojekten.

Trots Coronakrisen så fortsätter vi att sikta mot de huvudmål vi satt
för året.

I spåren av Coronakrisen finns självklart stora risker men jag ser
också stora möjligheter som vi måste ta tillvara på.

· Den första är vår starka position online. Vi har sedan starten
haft en långsiktig vision om att bli den ledande tillverkaren av
modulära och robusta industrivagnar på en global nivå. Att arbeta med
onlineverktyg för både marknadsföring och för att interagera med
kunder har alltid varit en naturlig del av detta. Redan 2015
lanserade vi vårt koncept DesignOnDemand? som syftade till att
förenkla utvecklingsprocessen för kundunika lösningar. Medan våra
konkurrenter försöker navigera i en värld där all kundinteraktion
blivit digital, är vi redan där. Detta är också en starkt bidragande
orsak till att vårt projektinflöde fortsätter att vara högt under den
pågående krisen och vi tar dagligen emot förfrågningar på alla
huvudmarknader.

· Den andra är att vårt koncept alltid syftat till att hantera
förändringar i företagens vardag. Inget kunde visa tydligare på att
världen alltid är i ständig förändring, ibland oerhört snabbt, som en
global pandemi. Detta visar på styrkan i att använda sig av en global
leverantör som FlexQube med möjlighet att upprätthålla
leveransförmåga av samma koncept för i dagsläget Europa och
Nordamerika, som möjliggör anpassning till nya uppkomna förändringar
för leverantörskedjor, produkter och efterfrågan.

· Den tredje är möjligheten till ökad tillväxt i efterdyningarna av
krisen. Vi kommer in i krisen med en stark orderbok och en intressant
pipeline för nya projekt samt en kundbas som sträcker sig över 600
unika kunder. Vi arbetar också aktivt för att kunna öppna upp nya
försäljningskanaler via intressanta distributörer.

Vår verksamhet har visat sig vara relativt motståndskraftig mot en så
omfattande kris som Corona varit för många industrier och företag.
Vårt fokus har under krisens gång varit på tillgänglighet för våra
kunder och att investera i framtida tillväxtmöjligheter genom att
aktivt arbeta med att förbereda oss för tiden efter Corona. Det
innebär att vi arbetar med att söka nya kontakter och projektuppslag
samtidigt som vi har hög framdrift på befintliga kundprojekt med sälj
och design, om än ytterligare lite mer digitalt än tidigare.

Vi fokuserar mycket på att nå ut till fler kunder inom segment som...

Författare Cision News