Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-01

FlexQube: FlexQubes delårsrapport för tredje kvartalet 2019

Pressmeddelande 2019-11-01, kl. 08:00

TREDJE KVARTALET 2019

· Orderingången ökade med 44 procent till 20,8 MSEK (14,4). Rensat
för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har orderingången
ökat med 36 procent.

· Nettoomsättningen minskade med 6 procent till 19,3 MSEK (20,4).
Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har
nettoomsättningen minskat med 11 procent.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,5
MSEK (-0,1) och rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT)
uppgick till -3,8 MSEK (-0,2).

· Resultat före skatt uppgick till -3,8 MSEK (-0,3).
· Kassaflödet uppgick till -2,8 MSEK (-8,6), varav -1,2 MSEK (-8,4)
från den löpande verksamheten, -2,2 MSEK (-0,6) från
investeringsverksamheten och 0,5 MSEK (0,5) från
finansieringsverksamheten.

· Likvida medel uppgick till 35,6 MSEK (12,0) vid periodens utgång.
· I juli fick bolaget första ordern för en eQart® från Daimler i
Tyskland och i början av september slutfördes certifieringsprocessen
av eQart® från 840×840 mm upp till 2520×2520 mm. Bolaget har därefter
erhållit ytterligare ordrar på eQarts från USA, Mexiko och Tyskland.

· Bolaget erhöll en order på ca 4 MSEK från Mann+Hummel i USA med
goda möjligheter till uppföljning och vidare försäljning inom
koncernen, där första uppföljningsordrarna erhölls redan i oktober på
ca 2,0 MSEK.

· Bolaget beslutade att ta hem montering och distribution från
nuvarande underleverantörer avseende Europamarknaden och flytta in i
nya lokaler i Västra Frölunda. Bolagets verksamhet i Sverige
konsolideras därmed från fyra platser till en och beräknas ha en
positiv påverkan på bruttomarginalen.

· Bolaget deltog för första gången någonsin på IMHX-mässan i
Birmingham, England, i slutet av september med lyckat resultat.
Intresset var stort, framför allt med tanke på hur kort tid FlexQube
haft lokal närvaro i Storbritannien, och har redan börjat generera
ordrar.

1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2019

· Orderingången ökade med 6 procent till 54,1 MSEK (50,9). Rensat
för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har orderingången
minskat med 1 procent.

· Nettoomsättningen minskade med 7 procent till 50,0 MSEK (53,5).
Rensat för valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna, har
nettoomsättningen minskat med 13 procent.

· Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -12,9
MSEK (-4,2) och rörelseresultatet före finansiella poster (EBIT)
uppgick till -13,6 MSEK (-4,7).

· Resultat före skatt uppgick till -13,7 MSEK (-4,8).
· Kassaflödet uppgick till -24,6 MSEK (-22,1), varav -17,4 MSEK
(-21,6) från den löpande verksamheten, -8,1 MSEK (-2,0) från
investeringsverksamheten och 0,9 MSEK (1,5) från
finansieringsverksamheten.

· Likvida medel uppgick till 35,6 MSEK (12,0) vid periodens utgång.
HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

· Bolaget deltog på Motek i Stuttgart, Tyskland, i början av
oktober. Motek är en världsledande mässa för automationslösningar,
framför allt inom produktions- och monteringsautomation, och det är
första gången bolaget deltar på en sådan mässa. Bolaget visade upp
eQarten i olika varianter i dess slutliga version. Resultatet var
mycket lyckat och Tyskland upplevs som särskilt intressant vad gäller
eQarten, då det är en marknad som ligger långt fram avseende
automationslösningar.

· I början av oktober tecknade bolaget ett ramavtal med Hutchinson
Antivibration Systems, Inc. värt ca 4 MSEK. Hittills har bolaget
levererat till sex fabriker i Spanien, Mexiko och USA och ser fram
emot att växa vidare inom Hutchinson.

· Bolaget har fått fler ordrar avseende eQarten i Tyskland, Mexiko
och USA och under fjärde kvartalet kommer bolaget för första gången
bedriva ett aktivt säljarbete med eQarten, innebärande välutvecklade
erbjudanden, omfattande demonstrationsresor, marknads- och
produktmaterial etc.

· Bolaget har erhållit uppföljningsordrar på ca 2 MSEK från
Mann+Hummel.

Länk till delårsrapporten för tredje kvartalet 2019:
https://www.flexqube.com/uploads/a/44/flexqube-q3-2019.pdf

Hela delårsrapporten finns även bifogad härtill.

VD-ORD

ORDERINGÅNGEN VÄXLAR UPP OCH VI SÄLJER VÅRA FÖRSTA SJÄLVKÖRANDE VAGNAR

Under 2019 har vi slutfört den första fasen av vår största
produktutvecklingssatsning sedan starten. Det är därför extra
glädjande att vi, enligt plan, kunnat lansera vår första version av
eQart under det tredje kvartalet. Vi har möjlighet att ytterligare
stärka vår marknadsposition genom ett bredare produktprogram och
FlexQube går nu in i en annan fas där vi blir mer av ett automations-
och teknologibolag.

Efter den svaga avslutningen på 2018 och den svaga inledningen på
2019, som vi ser som delvis naturlig för ett bolag med många
nyanställningar där det kan ta lite tid för organisationen att komma
på plats, så är det glädjande att konstatera att vi återgår till en
gynnsam tillväxt i orderingång igen i det tredje kvartalet, där hela
säljorganisationen bidrar mer jämnt till tillväxten.

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

I det tredje kvartalet ökar vår orderingång i Europa med 150 procent
och vår totala orderingång med 44 procent. Utvecklingen har varit
särskilt stark under augusti och september där vi bland annat i
Europa sett flera medelstora ordrar från Slovakien, Tyskland,
Frankrike och England vilket gör att vi ökar vår närvaro med
produkter på flera marknader. Därtill har vi sett en återhämtning
inom fordonsindustrin med några större projektavslut i Nordamerika.
Den positiva utvecklingen har fortsatt in i fjärde kvartalet.

I mitten av september kunde vi meddela vår första större order från
Mann+Hummel på 4 MSEK då de beställde vagnar till en av deras
fabriker i sydöstra USA. Det omställningsprogram inom
materialhantering som Mann+Hummel startat innefattar alla fabriker i
Nordamerika och som en fortsättning på vårt projekt fick vi i mitten
av oktober två uppföljningsordrar. Dessa uppgick totalt till ca 2
MSEK där den ena ordern innefattar vagnar till en av Mann+Hummels
fabriker i Mexiko.

Med ordern till Hutchinson i början av oktober når orderingången inom
fordonsindustrin tillbaka till samma nivåer som för fjolåret i USA.
Många bilföretag har utmanats av den snabba omställningen mot elbilar
samt den lägre efterfrågan, vilket också till stor del handlat om
marknadsoro och tullkrig. Det här har i sin tur påverkat
utvecklingsprojekten för logistikutrustning och därmed orderingången
för FlexQube under 2019.

Under årets första nio månader ökar vi främst orderingången inom det
vi kallar för (i) Public Transport, vilket innefattar buss- och
tågtillverkare, (ii) Machinery, där företag inom anläggnings- och
jordbruksmaskiner ingår samt från (iii) Distributionssegmentet, där
företag inom e-handel ingår. Leveranser till företag som arbetar med
lager och distribution har skett främst i USA och är ett segment vi
ska fokusera på att växa inom även i Europa. På vår kundlista
återfinns många av de största bolagen inom respektive industrisektor
på global nivå och förhoppningen är att öka de återkommande
försäljningarna till dessa.

Utvecklingen i Tyskland har varit positiv under kvartalet,
konverteringen är väldigt hög i projekten och vi har fått de första
ordrarna, med tillhörande leverantörskod, från ett par av de större
bilföretagen. Tyskland ligger fortsatt som prioriterad marknad för
oss där nyanställningar är aktuellt inför 2020.

I Storbritannien har vi fått flera ordrar från kunder inom
bilindustrin som vi inte varit i kontakt med innan. Detta öppnar
också upp möjligheter för oss på andra marknader. Just att utnyttja
vår säljorganisation för att växa hos existerande kunder är något vi
ständigt blir bättre på.

EQART®

Certifieringen av eQart® genomfördes i linje med vår kommunicerade
tidplan, med lyckat resultat under slutet av augusti och det var en
mycket viktig milstolpe för oss i produktutvecklingen kring
automationslösningar. eQart® är certifierad utifrån dess modulära
uppbyggnad, vilket gör att alla vagnar vi designar och säljer från
840 mm upp till 2520 mm ryms inom certifieringen. Detta skapar,
såvitt vi vet, världens första modulära AGV-koncept där kunden inte
bara kan välja toppstruktur (i form av t.ex. hyllplan och liknande)
utan även storlek på basen.

Intresset för vår eQart® är stort och även om vi har en certifierad
produkt så kommer mjukvaruutvecklingen att fortsätta och produkten
kontinuerligt förbättras för våra kunder. Vi kan genom 4G-uppkoppling
kontinuerligt uppdatera programvaran för vagnarna även efter de
levererats. Fokus under oktober och november ligger främst på att
demonstrera vagnskonceptet för så många kunder som möjligt och att
leverera de första beställningarna i den certifierade varianten. Vår
gedigna kundlista är en enorm tillgång för oss och det är främst inom
befintliga kundkonton vi snabbt kan nå ut med en ny produkt som
eQart®. Under det fjärde kvartalet bedömer jag att vi kommer
genomföra över 100 fabriksdemonstrationer med vår eQart® på våra
marknader.

ORGANISATION

I slutet av kvartalet påbörjade Mikael Lindbäck sin anställning som ny
Finanschef hos oss. Jag är mycket glad att vi rekryterat Mikael som
ersätter Christian Thiel som haft posten sedan start av bolaget 2010.
Det har varit en fantastisk tillväxtresa under Christians tid i
bolaget och där Christian lämnar kommer Mikael ta vid med sin
erfarenhet och kunskap, vilket ger oss ännu bättre förutsättningar
att utvecklas inom finansområdet framöver.

I slutet av augusti beslutade vi att insourca distribution och
montering till egna lokaler. Detta är ett beslut som växt fram under
ganska lång tid och det var flera parametrar som påverkade att
beslutet togs just nu. Dels så har vi växt ur huvudkontoret i
centrala Göteborg och dels har verksamheten i Europa tagit fart,
vilket gjort det svårt att hantera orderingången i de lokaler vi haft
hos vår underleverantör i Torsby. Vår satsning på Europa kräver
större och mer anpassade produktionslokalerför att hantera den
ordertillväxt vi förväntar oss. Därtill kräver utvecklingsarbetet med
eQart® och utvecklingen generellt inom 4.0-projektet mer
verksamhetsanpassade lokaler. Vi ser en möjlighet att sänka
kostnaderna för montering och distribution genom att ha det i egen
regi, samtidigt som fördelarna med att samlokalisera design med
produktion blir uppenbara för kvalitet och effektivitet.
Huvudkontoret flyttar från centrala Göteborg i slutet av året och
från 1 januari 2020 har vi således bara kostnader för en lokal i
Europa.

UTMANINGAR OCH FRAM...

Författare Cision News