Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-03

FlexQube: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FLEXQUBE AB (PUBL)

Pressmeddelande 2020-04-03, 08:15 CET

Aktieägarna i FlexQube AB (publ), org nr. 556905-3944 ("FlexQube"),
kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2020, kl. 13.00 (CET)
i FlexQubes lokaler, August Barks Gata 1, 421 32 Göteborg. Entrén
till stämmolokalen öppnas kl. 12.50.

ANMÄLAN - RÄTT ATT DELTA

Aktieägare som önskar delta i FlexQubes årsstämma ska dels vara
registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken den 28 april 2020, dels ha anmält sitt deltagande i
stämman till bolaget senast den 28 april 2020, helst före kl. 16:00.
Anmälan görs per post till FlexQube AB (publ), August Barks Gata 1,
421 32 Göteborg, eller per telefon 0761-041028 alternativt per e-post
ir@flexqube.com. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn,
personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt
aktieinnehav och namn på eventuellt medföljande biträde/n (högst
två).

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att
delta i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, som
måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 28 april
2020, behöver underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 28
april 2020.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk
person, krävs även en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande behörighetshandling. Fullmakt i original,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara
tillgängliga vid stämman och bör, för att underlätta inpasseringen
vid stämman, insändas till bolaget på ovan angivna adress senast den
28 april 2020. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte
anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år.
Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom
ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats
www.flexqube.com.

Med rådande situation så är det bolagets ambition att hålla årets
årsstämma så kort som möjligt för att minimera smittrisk. Ingen
servering kommer ske och anförande av verkställande direktör kommer
publiceras på bolagets hemsida.

Antal aktier och röster

Per den 3 april 2020 finns totalt 7 433 333 stamaktier i FlexQube. Det
totala antalet röster i FlexQube uppgår till 7 433 333.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32
§ aktiebolagslagen.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

l. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av en eller två justeringspersoner

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

9. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

14. Val av revisor

15. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

16. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Aktieägare som sammantaget svarar för 64,2 % av antalet aktier och
röster föreslår enligt nedan:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Föreslås att Ulf Ivarsson väljs till ordförande vid årsstämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 11)

Föreslås att styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda ledamöter.
Föreslås vidare att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som
revisor.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna (punkt 12)

Föreslås att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 225 000
kronor till styrelsens ordförande och 135 000 kronor till var och en
av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i
koncernen.

Föreslås att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända
fakturor.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 13)

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma
föreslås omval av Ulf Ivarsson, Anders Ströby, Per Augustsson och
Christian Thiel samt nyval av Mikael Bluhme. Föreslås vidare val av
Ulf Ivarsson som styrelseordförande. Det noteras att Kristina
Ljunggren avböjt omval på grund av andra engagemang. Den till nyval
föreslagna styrelseledamoten, Mikael Bluhme, har mångårig erfarenhet
i entreprenörsdrivna bolag. Mikael tillför engagemang och fokus på
affärsutveckling, försäljning, marknadsföring, förändrings och
utvecklingsarbete. Mikael Bluhme är partner i RoosGruppen, som är en
av bolagets största aktieägare

Val av revisor (punkt 14)

Föreslås att det registrerade revisionsbolaget Pricewaterhousecoopers
AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021.
Pricewaterhousecoopers AB har informerat bolaget att den
auktoriserade revisorn Johan Palmgren kommer att utses till
huvudansvarig revisor om Pricewaterhousecoopers AB omväljs som
revisor.

Styrelsens FÖRSLAG TILL beslut

Beslut om antagande av riktlinjer för ersättningar till ledande
befattningshavare (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner följande riktlinjer för
ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare. Med ledande befattningshavare förstås i detta
sammanhang verkställande direktören och övriga ledningspersoner i
FlexQube-koncernen. Riktlinjerna för ersättning gäller även för
styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning för
tjänster utförda åt FlexQube-koncernen utanför styrelseuppdraget.

FlexQube ska tillämpa ersättningsnivåer och anställningsvillkor som
erfordras för att kunna rekrytera och behålla ledande
befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda
mål, utformade i syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande.
Ersättning ska utgå i form av fast lön, övriga förmåner samt pension.
Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda, med individuell
pensionsålder, dock inte lägre än 60 år.

Uppsägningstiden ska normalt vara sex månader från befattningshavarens
sida. Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden och den
tid under vilken avgångsvederlag utgår sammantaget ej överstiga 12
månader.

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för
tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör
styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt
arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i enskilda fall
finns särskilda skäl för det.

Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till
avvikelsen redovisas i det förslag till beslut om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare som presenteras vid närmast
följande årsstämma.

Det av styrelsen utsedda ersättningsutskottet bereder och utarbetar
förslag till styrelsen för beslut av styrelsen avseende ersättning
till verkställande direktören. På förslag av verkställande direktören
fattar ersättningsutskottet beslut om ersättning till övriga
medlemmar i koncernledningen. Styrelsen informeras om
ersättningsutskottets beslut.

Ovanstående riktlinjer är en fullständig redogörelse till förslag till
beslut av årsstämman.

HANDLINGAR

Årsredovisningen, revisionsberättelsen ovan liksom övriga handlingar
enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för
aktieägarna på bolagets huvudkontor med adress August Barks Gata 1,
421 32 i Göteborg och på bolagets webbplats www.flexqube.com minst
tre veckor före årsstämman. Handlingarna kommer även skickas
kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Göteborg den 3 april 2020

FlexQube AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Mikael Lindbäck

Tel: 0761-041028

E-mail: mikael.lindback@flexqube.com

Om FlexQube

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och
tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage.
Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande
distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december
2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-,
energi-, försvar-, flyg-, vitvaror- och entreprenadmaskiner bland
sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Autoliv, Scania, Whirlpool,
Eberspächer och Mann+Hummel.

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon
+46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på
www.flexqube.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/flexqube/r/kallelse-till-arsstamma-i-flexqube...
https://mb.cision.com/Main/14828/3080724/1223845.pdf

Författare Cision News