Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

FlexQube: STÄMMOKOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I FLEXQUBE AB (PUBL)

Pressmeddelande 2020-05-05, kl. 18:00

Vid årsstämman i FlexQube AB (publ) den 5 maj 2020 fattades bland
annat följande beslut.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat-
och balansräkning för FlexQube AB (publ) och koncernen.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att balansera vinsten i ny räkning och att inte
lämna någon utdelning till aktieägarna.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktör

Styrelsen och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2019.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med
225 000 kronor till styrelsens ordförande och 135 000 kronor till var
och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är
anställda i koncernen.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt
godkända fakturor.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Årsstämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, omval görs av Ulf Ivarsson, Anders Ströby,
Per Augustsson, Christian Thiel samt nyval av Mikael Bluhme. Vidare
valdes Ulf Ivarsson som styrelseordförande.

Val av revisor
Årsstämman beslutade att det registrerade revisionsbolaget
Pricewaterhousecoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet
av årsstämman 2020 och att den auktoriserade revisorn Johan Palmgren
utses till huvudansvarig revisor.

Beslut om antagande av riktlinjer för ersättningar till ledande
befattningshavare

Årsstämman fastslog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Presentation av VD, CFO och CTO
Årets sedvanliga presentation av VD, CFO och CTO ställdes in som
agendapunkt för att minska smittrisk och finns istället inspelad och
publicerad på bolagets webbplats vilket kan nås på länken nedan:

https://www.flexqube.com/investor-relations/#presentations

FlexQube AB (publ)
Styrelsen

För mer information, kontakta:
Mikael Lindbäck
Tel: 0761-041028

E-mail: mikael.lindback@flexqube.com

Om FlexQube
FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och
tillverkning av robusta, modulära och flexibla vagnar och ställage.
Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande
distribution i Europa och Nordamerika inklusive Mexiko. 14:e december
2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige.

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-,
energi-, försvar-, flyg-, vitvaror- och entreprenadmaskiner bland
sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Autoliv, Scania, Whirlpool,
Eberspächer och Mann+Hummel.

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon
+46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Advisor. Läs mer på
www.flexqube.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/flexqube/r/stammokommunike-fran-arsstamma-i-f...
https://mb.cision.com/Main/14828/3104707/1242378.pdf

Författare Cision News