Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

Flowscape Technology: Delårsrapport 1 JANUARI - 31 MARS 2020 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB
avger härmed rapport för perioden januari - mars 2020. Belopp anges i
tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period
föregående år.

Januari - mars 2020 i korthet, koncern

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI - MARS)

· Nettoomsättningen ökade till 6 796 (6 506) TSEK
· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 257 (206) TSEK
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 453 (-6 155)
TSEK

· Kassan vid perioden utgång var 20 857 TSEK jämfört med 2 931 TSEK
vid årets inledning.

· Kassaflödet uppgick till 17 926 (1 145) TSEK
· Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,004
(-0,004) SEK

Väsentliga händelser under första kvartalet

· Flowscape tillförs 30 MSEK i expansionskapital genom riktade
nyemissioner av aktier.

· Flowscape kallade till extra bolagsstämma.
· Flowscape tecknade återförsäljaravtal med Ricoh Europa. Avtalet
innebär att Flowscapes produkter ingår i Ricohs erbjudande i 22
europeiska länder.

· Ett statligt svenskt bolag förlänger sitt kontrakt avseende
smarta-kontorslösningen i ytterligare två år.

· Atea Sverige väljer Flowscape som smart kontorssystem till sitt
nyrenoverade kontor i Kista.

· Globalt företag inom kontorsnära produkter väljer att utöka sin
Flowscape lösning till sitt kontor i Nederländerna.

· Efter framgångsrik pilot har Flowscape, via partnern Fujitsu,
tecknat avtal om global utrullning av vår smarta-kontorslösning.
Slutkunden är ett multinationellt företag. Denna första order uppgår
till 1,4 MSEK initialt och därefter 600 TSEK årligen.

· Stort svenskt gruvbolag beställer kriskommunikationsverktyget
C-One.

· Befintlig kund i USA utökar med ytterligare order för sitt kontor
i Boston.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Befintlig kund väljer att förlänga och utöka sin Flowscape lösning
på sitt nyrenoverade kontor i Stockholm. Affärens värde över tre år
är 1,5 MSEK med en årlig intäkt på 255 TSEK.

· Flowscape växer i Norge med stor affär inom den publika sektorn.
Kunden har valt Flowscapes smartakontorslösning till sitt nybyggda
kontor i Oslo. Ordervärdet över tre år är 4,5 MSEK med en årlig
intäkt på 920 TSEK.

· Bolagets årsstämma senareläggs till den 15 juni 2020. Initialt var
årsstämman planerad till den 28 maj 2020.

VD-Kommentar

Nettoomsättningen under första kvartalet 2020 slutade på 6,8 MSEK,
vilket är likvärdigt med de två föregående kvartalen. Under mars
månad började vi se att vissa investeringsbeslut drog ut på tiden,
med anledning av Covid-19, men vi har ännu inte sett någon
inköpsprocess har avbrutits. Vi är dock ödmjuka inför hur Covid-19
kommer påverka oss kommande kvartal. Positivt är att vi under april
lyckades vinna två prestigeordrar, varav den i Norge troligtvis är
den största kontorsflytten under 2020 på norska marknaden.

Under kvartalet låg de operativa kostnaderna på 6,8 MSEK, vilket är
något högre än de 5,8 MSEK vi hade under föregående kvartal. Ökningen
beror på att vi tog in ett antal konsulter för att kortsiktigt
accelerera funktionstillväxten i produkten.

Efter nyemission och lösen av brygglån samt betalning av
emissionskostnader var de likvida medel vid periodens slut var 20,9
MSEK. Resultatet före avskrivningar och finansiella poster under
första kvartalet 2020 var +0,3 MSEK, vilket skall jämföras med -0,3
MSEK under kvartal fyra 2019.

De senaste veckorna har vi sett ett ökat intresse runt tekniska
lösningar för att förhindra smittspridning när kontoren öppnar igen.
Marknaden efterfrågar framförallt lösningar för att blockera varannan
arbetsplats, för social distansering, samt möjligheten att boka
arbetsplatser i förväg. Många företag har insett att det idag inte är
någon bra idé att personalen under dagen delar på arbetsplatserna.
Covid-19 kan då spridas via tangentbord, musen eller bordsytan. Om
samma person kan boka arbetsplatsen hela dagen eller veckan så kan
den rengöras på kvällarna och då vet alla anställda att de kommer
till en smittfri arbetsplats. Flowscape har ett mycket starkt
erbjudande både för att blockera och boka arbetsplatser, men också
för att se vilka arbetsplatser som skall rengöras samt analysera
beläggningen på kontoret.

Efter den avslutade nyemissionen i februari 2020 påbörjade vi vår
internationella expansionsfas. Arbetet med den nya hemsidan och
digitala marknadsföringsplattformen är nu i en intensiv period och
planen är att den släpps i juni. Detta kommer att öka vår visibilitet
i hela världen och vi kommer börja driva digitala kampanjer på våra
fokusmarknader. För att stötta denna satsning har vi anställt en ny
säljare i Norden samt två personer på marknadsavdelningen. Vi
förväntar oss att denna satsning väsentligt kommer öka kännedomen om
Flowscape samt antalet inkommande heta leads. Arbetet med att öppna
kontoret i USA har blivit något försenat p.g.a. de reserestriktioner
och den lock down som nu finns i USA. Så fort denna situation ändras
kommer vi starta rekryteringsprocessen.

Sammanfattningsvis så har Flowscape kortsiktigt påverkats negativt av
Covid-19 krisen men som tidigare nämnts så löper affärerna ändå på
ganska bra med ett antal fina ordrar. Framåt ser vi att marknaden för
smarta kontorslösningar kan gynnas. I första fasen har
fastighetscheferna bråttom att hitta smarta lösningar för att
begränsa smittspridningen när de öppnar kontoren igen. Det kan ge en
snabbt ökande orderingång under de närmaste månaderna. I nästa fas
tror jag det kommer bli allt vanligare att arbeta hemifrån och
ekonomin kommer vara kärvare. Med en medelkontorsbeläggning på under
50% och sämre finansiellt resultat kommer troligtvis allt fler
företag se över möjligheten att reducera sina kontorsytor. Med
Flowscapes lösning kan de både mäta vilken kontorsbeläggning de har,
så att de får bra beslutsunderlag, samt ha en lösning så att
medarbetarna effektivt kan hitta lediga mötesrum, arbetsplatser och
kollegor när ytorna blir mindre.

Peter Reigo, Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscape.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape Technology har en IoT-baserad lösning för det moderna
kontoret där huvudfunktionen Flowmap ger en digital överblick av
kontoret som möjliggör funktioner såsom rumsbokning och att hitta
rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även
kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera
storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur.
Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor) och London.

För mer information, besök www.flowscape.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/flowscape-technology/r/delarsrapport-1-januar...
https://mb.cision.com/Main/14268/3116781/1251200.pdf

Författare AktieTorget News