Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-01

Flowscape Technology: Kallelse till årsstämma i Flowscape Technology AB (publ)

Aktieägarna i Flowscape Technology AB (publ), org.nr 556725-4866
("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020
kl. 17.00 i Bolagets lokaler på Saltmätargatan 8 i Stockholm.

Med anledning av COVID-19 (Corona-viruset) har Flowscape, för att
sätta hälsa och säkerhet i första rummet, beslutat att hålla
årsstämman så kort som möjligt. Någon servering kommer inte att
förekomma. Demonstration och visning av bolagets produkter i samband
med stämman kommer ej att ske. Vd-talet kommer att videofilmas
separat och presenteras på bolagets hemsida. Frågor till
bolagsledningen kan skickas till info@flowscape.se . Frågorna kommer
i möjligaste mån besvaras i VD-anförandet på hemsidan. Mot bakgrund
av myndigheternas föreskrifter uppmanas alla aktieägare att överväga
att istället för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja möjligheten
att poströsta via formulär på bolagets hemsida (www.flowscape.se).
Styrelsen har valt att tillämpa den temporära lagstiftning som är
gällande från och med den 15 april 2020.

Antalet närvarande deltagare som inte är aktieägare kommer att
begränsas. Aktieägare med förkylnings- eller influensaliknande
symptom, även milda sådana, ombeds delta via ombud. Även aktieägare
som tillhör en riskgrupp uppmanas att delta via ombud i stället för
personligen. Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19
utvecklas och återkommer med information på hemsidan
(www.flowscape.se) om ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24 juni 2020, dels
anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 24 juni 2020,
per post till adress Flowscape Technology AB, Saltmätargatan 8, 113
59 Stockholm, eller per e-post till info@flowscape.se. Vid anmälan
anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer,
registrerat aktieinnehav och namn på eventuella biträden (högst två)
samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom
ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida,
www.flowscape.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda
daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person
ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god
tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna
adress. Fullmakten får ej vara äldre än fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom
förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta
i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast onsdagen
den 24 juni 2020. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren i god tid
före denna dag.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut angående
a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt av
koncernresultat- och koncernbalansräkning

b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen

c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
revisorer och revisorssuppleanter

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse och revisor samt eventuella styrelse- och
revisorssuppleanter

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier

12. Avslutande av stämman

Förslag till beslut
Val av ordförande vid stämman, punkt 1
Valberedningens förslag kommer att meddelas senare, men i god tid
innan stämman.

Resultatdisposition, punkt 7 b
Styrelsen föreslår stämman att besluta om att disponera över bolagets
resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Förslaget
innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
revisorer och revisorssuppleant, punkt 8

Valberedningens förslag kommer att meddelas senare, men i god tid
innan stämman.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor, punkt 9
Valberedningens förslag kommer att meddelas senare, men i god tid
innan stämman.

Val av styrelse och revisor samt eventuella styrelse- och
revisorssuppleanter, punkt 10

Valberedningens förslag kommer att meddelas senare, men i god tid
innan stämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier, punkt 11

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.
Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av
apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra
stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet nyemitterade
aktier ska sammanlagt kunna uppgå till högst 180 000 000 aktier.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att bredda Bolagets ägarbas genom att
erbjuda finansiella och industriella investerare att investera i
Bolaget samt öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens
handlingsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt
expansion. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska
teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Verkställande direktören eller den styrelsen utser föreslås bli
bemyndigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut och vidta
de åtgärder som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt krävs
att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av de
såväl avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrig information
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på Bolagets ekonomiska situation, dels på Bolagets
förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens
fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas
tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats,
www.flowscape.se, senast tre veckor före stämman. Dessa handlingar
kommer även att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin
postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet
aktier och röster i Bolaget 1 802 487 955. Bolaget innehar inga egna
aktier.

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman
hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på
Euroclear Sweden AB:s hemsida,

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i maj 2020
Flowscape Technology AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscape.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape Technology har en IoT-baserad lösning för det moderna
kontoret där huvudfunktionen Flowmap ger en digital överblick av
kontoret som möjliggör funktioner såsom rumsbokning och att hitta
rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även
kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera
storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur.
Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor) och London.

För mer information, besök www.flowscape.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/flowscape-technology/r/kallelse-till-arsstamm...
https://mb.cision.com/Main/14268/3125556/1257395.pdf

Författare AktieTorget News