Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

Fluicell: Fluicell meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 inleds den 1 juni 2020

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller "Bolaget") meddelar idag att
nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 ("TO 1") inleds
den 1 juni 2020. Nyttjandeperioden löper från och med den 1 juni till
och med den 22 juni 2020. Innehavare av TO 1 äger rätt att för varje
teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Fluicell till en kurs om
8,50 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts inom intervallet
8,50-9,90 SEK per aktie i enlighet med optionsvillkoren baserat på
det volymviktade snittpriset per aktie under en period om tio
handelsdagar som slutar och inkluderar den 28 maj 2020. Fluicell har
ingått teckningsförbindelser avseende TO 1 om cirka 4 MSEK, vilka
inkluderar teckningsförbindelser från styrelse, ledning, huvudägare
samt externa investerare. Bolaget har även avtalat om garantiteckning
(top-down) från externa investerare om ytterligare cirka 14 MSEK.
Sammantaget har Fluicell därmed avtalat om teckningsförbindelser och
garantiteckning motsvarande cirka 18 MSEK (cirka 68 procent av
emissionsvolymen). Vid fullt nyttjande av samtliga TO 1 tillförs
Fluicell cirka 26,6 MSEK före emissionskostnader. Innehavare av TO 1
måste teckna nya aktier genom utnyttjande av TO 1 senast klockan
17:00 CEST den 22 juni 2020, alternativt sälja TO 1 senast den 17
juni 2020. Teaser och informationsblad hålls från och med idag, den
28 maj, tillgängliga på Fluicells (www.fluicell.com) och Sedermera
Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

VD Victoire Viannay kommenterar:

"Fluicell befinner sig i en oerhört spännande fas, med ett stadigt
inflöde av ordrar och betydande intresse från marknaden för vår unika
produktportfölj. Vi upplever även att intresset är stort från både
befintliga aktieägare och andra investerare, och vi har som tidigare
kommunicerats tagit emot teckningsförbindelser och garantiåtaganden
motsvarande cirka 68 procent av den emissionslikvid som
teckningsoptionerna av serie TO 1 kan tillföra bolaget. Med
ytterligare resurser i ryggen och stärkt momentum är vi redo att
arbeta vidare mot våra ställda mål."

Top-down-garanti och teckningsförbindelser avseende TO 1

Fluicell har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om
totalt cirka 18 MSEK, vilket motsvarar cirka 68 procent av den totala
emissionslikvid TO 1 kan inbringa. Teckningsförbindelserna motsvarar
cirka 4 MSEK och garantiåtaganden motsvarar cirka 14 MSEK.
Teckningsförbindelserna har erhållits från Bolagets största
aktieägare (tillika största optionsinnehavare), styrelse och ledning.
Garantiåtaganden har erhållits av ett konsortium av externa
investerare. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden har inte
säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Garantiteckningen är en s.k. "top-down-garanti" eller "toppgaranti",
vilket innebär att om TO 1 nyttjas till cirka 47 procent verkställs
garantiteckning för resterande cirka 53 procent upp till fulltecknad
TO 1. Garantiåtagandet adderas således till gällande teckningsnivå
för TO 1 och ämnar säkerställa den sista delen i teckningen i
optionslösen för det fall samtliga TO 1 inte nyttjas av befintliga
innehavare. Genom ovanstående åtaganden (teckningsförbindelser samt
garantiteckning) säkerställer Fluicell sitt kapitalbehov för
åtminstone 12 månader framåt. Förutsatt att samtliga TO 1 nyttjas
bedöms Bolaget tillföras tillräckligt med rörelsekapital för att i
enlighet med gällande målsättningar kunna uppnå positivt kassaflöde
och break-even under första halvåret 2022.

TO 1 i sammandrag:

· Teckningskurs: Varje TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1)
ny aktie i Fluicell till en kurs om 8,50 SEK.

· Emissionsvolym: Det finns 3 134 938 utestående TO 1. Vid fullt
nyttjande av samtliga TO 1 tillförs Fluicell cirka 26,6 MSEK före
emissionskostnader.

· Antal nu utestående aktier i Fluicell: 8 324 970.
· Värdering (pre-money): Cirka 70,8 MSEK.
Vid fullt nyttjande av TO 1 kommer antalet aktier i Fluicell öka med 3
134 938 till 11 459 908 och aktiekapitalet öka med

344 843,18 SEK till 1 260 589,88 SEK. Detta medför en utspädning om
cirka 27 procent baserat på antalet aktier i Fluicell efter fullt
nyttjande av samtliga TO 1. TO 1 är upptagna till handel på Nasdaq
First North Growth Market under kortnamnet "FLUI TO1" och med ISIN
SE0013646569.

Viktiga datum för TO 1:

· 1 juni 2020 - Nyttjandeperioden inleds
· 17 juni 2020 - Sista dag för handel med teckningsoptioner
· 22 juni 2020 - Nyttjandeperioden slutar
· 25 juni 2020 - Planerat datum för offentliggörande av
nyttjandegrad

· 17 juli 2020 - Planerat datum för omväxling av interimsaktier till
aktier

Teaser och informationsblad hålls tillgängliga på Fluicells
(www.fluicell.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se)
respektive hemsidor. Teaser kommer att skickas ut till de flesta
förvaltarregistrerade optionsinnehavare. Anmälningssedel kommer att
göras tillgänglig från och med den 1 juni 2020 på Fluicells och
Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor. Anmälningssedel samt
teaser kommer skickas ut till innehavare av VP-konto. Fullständiga
villkor och anvisningar för TO 1 hålls tillgängliga via Fluicells
hemsida.

Du behöver ta ställning som optionsinnehavare - Såhär nyttjar du dina
teckningsoptioner av serie TO 1

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla utan värde krävs att
du tecknar nya aktier, genom nyttjande av teckningsoptioner, senast
klockan 17:00 CEST den 22 juni 2020, alternativt säljer dina
teckningsoptioner senast den 17 juni 2020.

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till
exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK)
eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då
förvaltarregistrerade.

2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina
teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, genom utnyttjande av
teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan
förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och
betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje
sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut
en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det
vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och
med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få
instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att
teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du
inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra
förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför
rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under
nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och
betalning. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på
er värdepappersdepå så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess
att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå
interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Fluicell.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya
aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske genom att
skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Sedermera
Fondkommission. I samband med att anmälningssedel skickas in till
Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt
betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Ifylld anmälningssedel
samt betalning måste vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast
klockan 17:00 CEST den 22 juni 2020. Tecknade och betalda aktier
kommer registreras på ert VP-konto så som "interimsaktier" eller "IA"
fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos
Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till
ordinarie aktier i Fluicell.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut
till Fluicell i samband med optionslösen avseende TO 1. Markets &
Corporate Law Nordic AB (MCL) agerar legal rådgivare.

För ytterligare information om TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission, +46 (0) 40 615 14 10, info@sedermera.se

För mer information om Fluicell, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 (http://tel:+46 762 08 33 54)
http://fluicell.com/
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en
produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom
framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är
forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag
ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta
läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en
vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell
utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och
3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa
vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda
celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com.
Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är
Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550
alternativt via ca@mangold.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fluicell/r/fluicell-meddelar-att-nyttjandeper...
https://mb.cision.com/Main/15966/3122596/1255512.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.