Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-07

FM Mattsson Mora Group AB: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i FM Mattsson Mora Group AB (publ), org. nr 556051-0207,
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl. 17.30 i
bolagets lokaler, Mora Armaturs gamla fabrikslokal, Östnorsvägen 100
i Mora.

Registrering i aktiebok samt anmälan
Aktieägare som önskar deltaga på årsstämman ska dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 maj 2020 och
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 8 maj 2020.
Anmälan kan göras på en särskild anmälningslänk på bolagets hemsida
www.fmm-mora.com/arsstamma, per telefon på 0250-59 60 05 eller per
post till FM Mattsson Mora Group AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB,
Box 191, 101 23 Stockholm. Vid anmälan ombeds i förekommande fall
aktieägare att också lämna uppgift om ställföreträdare, ombud och
biträde. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste,
för att äga rösträtt vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering
måste vara verkställd senast den 8 maj 2020. Detta innebär att
aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan härom till
förvaltaren.

Åtgärder med anledning av coronaviruset
Årsstämman kommer att genomföras som planerat men med anledning av
osäkerheten kring coronaviruset kommer den att skalas ned till ett
absolut minimum för att minska risken för smittspridning. Det kommer
inte att erbjudas någon förtäring och inte någon fabriksvisning.
Vidare kommer vd Fredrik Skarps anförande att begränsas till två
minuter. En längre version av anförandet kommer att publiceras och
finnas tillgängligt på hemsidan, www.fmm-mora.com
(http://www.fmm-mora.com/sv/) efter stämman. Utöver
styrelseordförande och vd kommer styrelseledamöter och personer i
ledningsgruppen att närvara vid årsstämman i mycket begränsad
omfattning. Det blir alltså ingen frågestund men eventuella frågor
kan skickas in i förväg, helst två veckor före stämman, till bolaget,
att Alexandra Andersson eller per mejl,
alexandra.andersson@fmm-mora.com.

Styrelsen och vd uppmanar aktieägarna att i möjligaste mån lämna
fullmakt för att begränsa antalet fysiska deltagare.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida
www.fmm-mora.com samt på bolagets kontor och skickas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Föredragningslista

1. Årsstämman öppnas
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning för 2019 och revisionsberättelse
samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, redogörelse
från revisorn för revisionsarbetet

8. Beslut
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen och avstämningsdag för utdelning,

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag
10. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisor
11. Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter och
styrelseordförande samt val av revisor

12. Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande
befattningshavare och styrelseledamöter för arbete som inte utgör
styrelsearbete

13. Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande avseende
företagsförvärv

14. Årsstämman avslutas
Förslag m.m.

Punkt 2
Valberedningen föreslår att styrelseordföranden Johnny Alvarsson ska
vara ordförande på årsstämman.

Punkt 8 b
Styrelsen har föreslagit en utdelning om 3,50 kr per aktie med
avstämningsdag den 18 maj 2020. Om årsstämman beslutar i enlighet med
förslaget beräknas utdelningen komma att skickas ut från Euroclear
Sweden AB den 22 maj 2020.

Punkt 10
Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna oförändrat
ska utgå med 350 tkr till ordföranden och med vardera 195 tkr till
övriga stämmovalda ledamöter. Därutöver föreslås att arvode
oförändrat ska utgå till revisionsutskottets ledamöter med 50 tkr
till ordföranden och med vardera 30 tkr till övriga ledamöter samt
till nomineringskommitténs ledamöter med oförändrat 5 tkr per
sammanträde.Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna
oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11
Valberedningen föreslår att styrelsen fortsatt ska bestå av fem
stämmovalda ledamöter. Valberedningen föreslår omval av Johnny
Alvarsson, Marie Bark, Lars Erik Blom, Anna Stålenbring och Håkan
Broman. Johnny Alvarsson föreslås omväljas till styrelsens
ordförande.

Valberedningen föreslår att till revisionsbolag omväljs KPMG AB som
meddelat att auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne fortsatt
kommer att vara huvudansvarig.

Punkt 12
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter,
i den del de senare erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget, i
huvudsak i enlighet med följande:

Ersättning till ledande befattningshavare
Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören i
moderbolaget samt övriga ledningspersoner inom koncernen.

Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön,
rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Den totala
ersättningen ska motsvara den aktuella befattningens ansvar och
komplexitet samt befattningshavarens prestation. Rörlig ersättning
ska baseras på koncernens finansiella resultat för räkenskapsåret
2020. Den rörliga ersättningen ska vara maximerad, för verkställande
direktören till högst 50 procent av grundlönen och för andra ledande
befattningshavare till högst 35 procent av grundlönen.

Villkor för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om
särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att
begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant
utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets ansvar i
övrigt gentemot aktieägarna. För årlig bonus bör det finnas möjlighet
att begränsa eller underlåta att utge rörlig ersättning, om styrelsen
bedömer att det är motiverat av andra skäl. Fast lön under
uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett
belopp motsvarande den fasta lönen för två år.

Ledande befattningshavares rörliga ersättning ska vid maximalt utfall
inte överstiga en årlig kostnad för bolaget om sammanlagt 2 mkr
(exklusive sociala avgifter), beräknat utifrån det antal personer som
för närvarande är ledande befattningshavare samt innevarande års
grundlönenivåer. Riktlinjerna möjliggör att koncernen kan skapa och
behålla en högpresterande ledningsgrupp genom att erbjuda
konkurrenskraftig och marknadsmässig ersättning. Det är viktigt att
kriterierna för rörlig ersättning är enkla och tydliga samt kan
påverkas av befattningshavaren. Styrelsen beaktar dessa faktorer samt
affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet då den sätter de
kriterierna för räkenskapsåret samt bedömer om rörlig ersättning ska
begränsas eller underlåtas.

Ersättning till styrelseledamöter för konsultinsatser
Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för
tjänster inom deras respektive kompetensområde som inte utgör
styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt
arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska
information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast
följande årsstämma.

Punkt 13
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att
fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av
nya B-aktier eller konvertibler utbytbara till nya B-aktier, dock att
sådana emissioner inte får medföra att bolagets vid årsstämman
registrerade aktiekapital ökas med mer än totalt 10 procent.
Styrelsen ska även ha rätt att fatta beslut i sådant fall då
tillskott kan ske med annan egendom än pengar (apport) eller med
kvittningsrätt eller i övrigt med villkor.

Bemyndigandet avser endast företagsförvärv, vilket är skälet till
avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen, eller den
styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan
bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos
Bolagsverket samt vid Euroclear.

Majoritetsregler
För giltigt beslut enligt punkt 13 krävs att det har biträtts av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar
Kopior av årsredovisning och revisionsberättelse, samt
revisorsyttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga
enligt aktiebolagslagen kommer från och med den 23 april 2020 att
finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.fmm-mora.com samt på
bolagets kontor. Handlingarna kommer att skickas utan kostnad till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Valberedningens
motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse finns
tillgängligt på bolagets hemsida. Handlingarna kommer även framläggas
på stämman.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska om någon aktieägare begär
det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska
situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Som
framgått ovan har bolaget sett sig tvungna att ta bort den särskilda
frågestunden.

Aktier och röster
I bolaget finns vid tidpunkten för kallelsen totalt 13 887 293
utestående aktier, representerande totalt 32 094 293 röster, fördelat
på 2 023 000 A-aktier, representerande 20 230 000 röster, och 11 864
293 B-aktier, representerande 11 864 293 röster. Bolaget innehar inga
egna aktier.

_____________________________

Mora i april 2020, styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/fm-mattsson-mora-group-ab/r/kallelse-till-ars...
https://mb.cision.com/Main/2388/3079642/1225139.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.