Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-07

Follicum: BioStock-artikel: Follicum tar snabba kliv med diabeteskandidat

BioStock publicerade den 7 januari 2019 en artikel om Follicums
diabetesprojekt, som återges nedan i sin helhet.

Follicum driver sin flaggskeppskandidat mot håravfall, FOL-005, genom
kliniska fas II-studier och fick nyligen utökat patentgodkännande i
USA såväl som ett "intention to grant" i Europa. Samtidigt går
bolagets nya projekt för behandling av diabetes snabbt framåt i den
prekliniska utvecklingen. En kandidat kommer att väljas i början av
2019 och förväntas nå kliniska fas I-studier under 2020.

Diabetes är en kronisk sjukdom som drabbar mer än 500
(http://diabetes.diabetesjournals.org/content/67/Supplement_1/202-LB)miljoner
människor världen över. Globalt har antalet vuxna diabetiker mer än
fördubblats
(https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)00618-8/fulltext)sedan
1980, från 4,3 procent till 9,0 procent 2014. Diabetesprevalensen
samma år var lägst i nordvästra Europa (omkring 5 procent) och högst
i Polynesien och Mikronesien (nästan 25 procent). Dessa siffror
förväntas inte bli bättre inom den närmaste framtiden, vilket innebär
att den ekonomiska bördan för samhället bara blir större.

Olika typer av diabetes
Vid typ 2-diabetes är förmågan att producera insulin inte helt borta
men mängden insulin räcker inte för kroppens behov. Dels förmår inte
kroppen att svara med ökad insulinproduktion i tillräcklig mängd när
blodsockret stiger efter exempelvis en måltid och dels är vävnadernas
förmåga att utnyttja det insulin som finns, nedsatt, vilket innebär
att det behövs en större mängd insulin för att kontrollera
blodsockret. Fetma är en av orsakerna till att kroppen förlorar sin
känslighet för insulin.

Överviktiga som inte har typ 2-diabetes förmår att producera så mycket
insulin, upp till fem-tio gånger det normala, att blodsockret hålls
på normala nivåer trots den nedsatta känsligheten i kroppscellerna.
Dessutom leder låg fysisk aktivitet till att effekten av insulinets
ytterligare försämras.

I typ 1-diabetes beror kroppens oförmåga att ta hand om blodsocker
istället på en autoimmun reaktion som gör att immunförsvaret
attackerar och dödar de så kallade beta-cellerna i bukspottkörteln.
Dessa celler är avgörande för produktionen av insulin, det hormon som
reglerar blodsockernivån i kroppen och därför måste insulin tillföras
till dessa patienter under hela livet.

En kostsam folksjukdom
Diabetesrelaterade sjukvårdskostnader uppskattades år 2017 uppgå till
850 miljarder USD. Stora delar av kostnaderna härrör från allvarliga
komplikationer, såsom hjärtinfarkt, stroke, nervskada eller
njursjukdom, som orsakas av diabetespatientens underliggande oförmåga
att absorbera socker (glukos) från blodet och använda det som energi
till de omgivande cellerna i kroppen.

Kampen mot blodsockertopparna
Läkemedel som hjälper till att förbättra kroppens förmåga att sänka
blodsockernivån finns redan på marknaden. Exempel på sådana är
metformin, DPP-4-hämmare, SGL-2-hämmare och GLP-1-receptoragonister.
Dessa behandlingar är relativt effektiva i ett tidigt skede av typ-2
diabetes, men när sjukdomen förvärras behöver insulin tillföras.

Den stora utmaningen för diabetiker är att hålla blodsockernivåerna på
en jämn nivå. Fluktuerande blodsockernivåer har en kraftigt negativ
inverkan på kroppens celler och är en starkt bidragande orsak till
diabetesrelaterade följdsjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar,
njurkomplikationer, leverförfettning, cancer och diabetiska bensår.
Diabetesrelaterade komplikationer resulterar i ett stort personligt
lidande för den enskilda patienten och därtill ständigt ökande
kostnader för samhället.

Follicums mål är att utveckla läkemedel som förbättrar
förutsättningarna att kontrollera blodsockernivåerna i kombination
med att specifikt förebygga vissa diabeteskomplikationer.

Follicums nya peptid-klass visar lovande prekliniska resultat
Follicum är ett bioteknikbolag baserat i Lund som framförallt är känt
för att utveckla ett läkemedel mot håravfall, FOL-005. Därutöver
driver bolaget för närvarande prekliniska studier med en ny
peptidklass som man hoppas kommer att bidra till att fördröja, eller
till och med förhindra, komplikationer relaterade till diabetes.

FOL-014-klassen, en spin-off av FOL-005-projektet, har hittills
producerat lovande data. In vitro-studier har visat att flera
peptider binder till beta-cellerna och skyddar deras förmåga att
utsöndra insulin när de utsätts för höga glukosnivåer under en längre
tid (se figur), vilket efterliknar den fysiologiska situationen i
diabetespatienter.

Potential till bättre behandlingsutfall än etablerade alternativ
Follicums peptider hade i de flesta fall bättre effekt än GLP-1, en
effektiv kroppsegen substans på vilken ett flertal framgångsrika
läkemedel har baserats. Vidare har Follicums peptider också visat
förmåga att öka insulinnivåerna med stigande
blodglukoskoncentrationer i in vitro-studier.

I in vivo-modeller har peptiderna också visat goda resultat, t.ex. att
sänka blodsockernivåerna efter glukosbelastningstester. Inom Typ-1
diabetes har peptiderna också visat på ett mycket spännande resultat
då de fördröjer insjuknandet i diabetes i en in vivo-modell. Flera in
vivo-studier är för närvarande pågående.

[image]

Experiment med insulinproducerande beta-celler visar att Follicums
peptider bevarar beta-cellernas förmåga att utsöndra insulin efter
långvarig exponering av höga halter glukos, vilket efterliknar den
fysiologiska situationen i diabetespatienter. Den vita stapeln
representerar friska celler och den mörkblå stapeln representerar
diabetiska celler. De ljusblå staplarna visar att behandling av
diabetiska celler med Follicums olika peptider (staplarna 1-10)
återställer de sjuka cellernas förmåga att utsöndra insulin.

Stjärnorna (*) på staplarna anger statistisk signifikant skillnad mot
kontrollen (högt glukos).

Follicum breddar sin patentportfölj
De positiva resultaten har lett till att Follicum utökar och breddar
sin patentportfölj genom ansökan om ett nytt patent, inlämnat den 12
november 2018. Den nya patentansökan följde direkt efter att bolagets
första diabetespatent publicerats, och kommer att ytterligare stärka
Follicums roll inom diabetesområdet.

På god fot med diabetes-jättar
Bolaget har också kraftigt utökat sitt nätverk genom att ingå i ett
omfattande diabetesprojekt tillsammans med tunga läkemedelsbolag som
Novo Nordisk, Pfizer, Johnson & Johnson, Probi, Cardiovax samt Region
Skåne. Projektet finansieras med 100 miljoner kronor av Stiftelsen
för strategisk forskning.

Dessutom har Follicums forskargrupp vid Lunds Universitet för andra
gången fått finansiering (1 000 000 DKK) från Novo Nordisk
Foundation, medel som går direkt in i bolagets forskning.

Bidragsfinansierad postdoc-tjänst
Via diabetesnätverket har Follicum ansökt om, och efter granskning av
internationella rådgivare tilldelats, ytterligare resurser i form av
en så kallad postdoktors-tjänst. En postdoktor, eller postdoc, är en
person som utför avancerad forskning efter avslutad
doktorsutbildning. Tjänstens varaktighet är 2 år och den är fullt
finansierad av diabetesnätverket.

Postdoktorns arbete kommer huvudsakligen att fokusera på att vidare
utreda de molekylära mekanismerna med vilka peptiderna verkar för att
reglera blodglukosnivåerna samt hur de verkar för att minska
diabetesrelaterade komplikationer. Arbetet kommer att påskynda
utvecklingen av Follicums diabetesprojekt avsevärt samt skapa en
solid värdeökning. En internationell rekrytering för att hitta rätt
kandidat kommer att genomföras under första kvartalet 2019 och
projektet förväntas löpa till och med 2021.

Follicum ser stor potential i sina substanser
Follicum har stora förhoppningar för sina substanser, och av goda
skäl. Även om håravfall och diabetes är två vitt skilda indikationer
finns det en biologisk koppling mellan sjukdomarna. Forskning har
visat att män kan drabbas av håravfall redan i tidiga stadier av
diabetes och att håravfall t.o.m. kan vara ett tidigt tecken på typ
2-diabetes. Brist på insulin verkar ha en negativ inverkan på
hårsäckarnas övergång till en aktiv tillväxtfas vilket kan göra att
håret växer långsammare eller inte alls hos diabetiker.

Processen för hårtillväxt påminner om vävnadsreparation och många
diabeteskomplikationer uppstår på grund av nedsatt förmåga att
reparera skadad vävnad. En förbättrad förmåga att reparera en skadad
vävnad - t.ex. skadade blodkärl som är mycket vanligt förekommande
hos diabetiker - minskar graden av diabeteskomplikationer.

Anna Hultgårdh, en av Follicums grundare, menar att om resultaten från
kommande studier är positiva så indikerar det att behandling med
dessa peptidklasser kan leda till färre fall av hjärtinfarkt och
stroke hos diabetespatienter i framtiden. Läs mer
(https://www.biostock.se/2018/09/intervju-follicums-grundare-kan-leda-til...).

Siktar på affär i klinisk fas
Bolagets affärsstrategi går ut på att utlicensiera eller avyttra dess
läkemedelsprojekt till läkemedelsföretag och/eller finansiella
investerare efter genomförda kliniska studier. För diabetesprojektet
finns ett stort globalt utbud av potentiella intressenter. Flera av
de stora läkemedelsbolagen har egna diabetesportföljer och är
ständigt på jakt efter nya, innovativa kandidater för att inta eller
bibehålla en framskjuten position på indikationsområdet.

För diabetesprojektet planerar Follicum att välja en
läkemedelskandidat för vidare preklinisk utveckling i början av 2019
och inleda kliniska prövningar under 2020. Därmed tar bolaget sin
pipeline framåt med raska steg samt vidhåller sin positiva
framtidsvision.

Läs artikeln på BioStocks webbsida
(https://www.biostock.se/2019/01/follicum-tar-snabba-kliv-med-diabeteskan...)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/follicum/r/biostock-artikel--follicum-tar-snab...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.