Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

Follicum: Follicum Bokslutskommuniké 2019-01-01 till 2019-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2019-01-01 - 2019-12-31)

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (150 TSEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -29 443 TSEK (-29
615 TSEK).

· Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,57 SEK (-0,95 SEK).
· Soliditeten uppgick till cirka 90,7% (61,3 %).
Fjärde kvartalet (2019-10-01 - 2019-12-31)

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (0 TSEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 449 TSEK (-6
515 TSEK).

· Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,17 SEK (-0,19 SEK).
Definitioner

· Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 67 606 769
aktier.

· Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
· Med "Follicum" eller "Bolaget" avses Follicum AB (org.nr:
556851-4532).

Väsentliga händelser under 2019

Första kvartalet

· Follicum meddelar den 4 februari 2019 att Bolagets nya topikala
formulering av FOL-005 ger ökad hårtillväxt jämförbar med ledande
kommersiell produkt i en in vivo hårtillväxtmodell.

· Follicum meddelar den 11 februari 2019 att Bolaget valt en
peptid-baserad läkemedelskandidat för behandling av diabetes och
skyddande av beta-celler.

· Follicum meddelar den 25 februari 2019 att teckningsoptioner av
serie 2018/2019 (FOLLI TO2) tecknades till cirka 96 procent, vilket
tillförde Bolaget cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader.

Andra kvartalet

· Follicum meddelar den 29 april 2019 att Bolaget ansökt om patent
för en ny topikal formulering av FOL-005 mot håravfall.

· Follicum erhåller den 8 maj 2019 ett breddat patentgodkännande i
Europa för FOL-005.

· Follicum meddelar den 23 maj 2019 att Bolaget beslutat att
genomföra en kapitalisering om totalt cirka 56 MSEK fördelat på en
riktad nyemission om 25 MSEK samt en företrädesemission om cirka 31
MSEK.

· Follicum meddelar den 10 juni 2019 att Bolaget inrättat ett
Scientific Advisory Board inom diabetesområdet.

· Follicum rapporterar den 13 juni 2019 att en heltids
postdoc-tjänst har rekryterats för att under 2 år ytterligare
undersöka funktionen och verkningsmekanism hos Follicums olika
peptider. Tjänsten finansieras av LUDC-IRC-konsortiet, lett från
Lunds universitet.

· Follicum offentliggör den 17 juni 2019 att ett framgångsrikt möte
med det tyska läkemedelsverket angående förberedelser för topikal fas
II skalpstudie har skett.

Tredje kvartalet

· Follicum meddelar den 10 juli 2019 att Bolagets kapitalisering är
fulltecknad och Bolaget tillförs cirka 56 MSEK.

· Follicum meddelar den 11 juli 2019 att Bolaget erhållit ett
godkännande av patentansökan gällande stimulering av hårtillväxt i
Korea.

· Follicum meddelar den 13 september 2019 att Swedish Growth Fund AB
i enlighet med vad som tidigare kommunicerats beslutat att avveckla
sin verksamhet och att dela ut sitt innehav i Follicum till fondens
delägare.

· Follicum meddelar den 17 september 2019 att Bolaget erhållit ett
Notice of Allowance från det amerikanska patentverket för metoden att
stimulera hårtillväxt med FOL-005. Beskedet innebär ett preliminärt
godkännande av den amerikanska patentansökan.

· Follicum meddelar den 24 september 2019, efter en extra
bolagsstämma, att Carl-Johan Spak utsågs till ny styrelseledamot i
Follicum.

· Follicum meddelar den 26 september 2019 att Bolaget inleder ett
samarbete med Bioglan för produktion av FOL-005-kräm till kommande
klinisk studie på patienter med håravfall. Formuleringen kommer att
börja användas i den kliniska fas II-studien mot håravfall som
beräknas starta i början av 2020.

Fjärde kvartalet

· Follicum meddelar den 21 oktober att toxstudier inför kommande
klinisk studie på patienter med håravfall har slutförts
framgångsrikt.

· Follicum meddelar den 24 oktober att bolaget fått sin
Eurostars-ansökan godkänd för projektet utveckling av en
first-in-class-behandling för diabetes. Follicum är koordinator för
projektet, där även Lunds Universitet, Bioassay Labor für biologische
Analytik GmbH och Deutsche Diabetes-Forschungsgesellschaft (DDZ)
ingår.

· Follicum meddelar den 12 november att bolaget tecknat
samarbetsavtal med proDERM för genomförande av den nya kliniska
studien med en krämformulering av FOL-005 som ska prövas på
alopecipatienter (patienter med håravfall). Bolaget beräknar att vara
redo för start av den kliniska studien strax efter årsskiftet.

· Follicum meddelar den 16 december att bolaget erhållit godkänt
patent från US Patent and Trademark Office ("USPTO") i USA för
stimulering av hårväxt med FOL-005.

· Follicum meddelar den 17 december att data från studier på humana
Langerhanska öar visar positiva effekter på frisättningen av insulin.
Resultaten är i linje med tidigare rapporterade resultat på
betaceller isolerade från djur. Studierna har genomförts i två olika
samarbeten, ett med Lunds universitet och ett med InSphero, Schweiz
vilka visade samma resultat.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Follicum AB tillkännager den 30 januari att man erhållit
godkännande från tyska läkemedelsmyndigheten (BfArM) och tyska
etikkommittén att starta en klinisk fas IIa-studie med en topikal
formulering av FOL-005 på patienter med alopeci (håravfall).

· Den 31 januari meddelar Follicum att bolaget har fått sin ansökan
till Vinnova för studier av FOL-peptiders inbindning till receptorer
på pankreas-celler beviljad. Follicum är koordinator för projektet,
där även Lunds universitet och SARomics Biostructures ingår.

VD Jan Alenfall kommenterar

När jag ser tillbaka på 2019, noterar jag att året innehöll många
värdefulla och strategiska framsteg för Follicum.

I somras genomförde vi en nyemission vilken tillförde Follicum cirka
56 MSEK och ett antal nya ägare. Kapitaltillskottet innebar att vi
kunde gå vidare med planeringen och inleda de samarbeten som krävdes
för att kunna starta en ny stor klinisk studie med FOL-005 på
patienter med alopeci. Vi inledde ett viktigt samarbete med proDERM,
som har stor kompetens inom läkemedelsutveckling av produkter för
hårtillväxt och ett med Bioglan för produktion av den topikala
formuleringen av FOL -005 till den kommande kliniska studien på
patienter med alopeci (håravfall). I slutet på januari 2020 erhöll vi
ett efterlängtat godkännande från den tyska läkemedelsmyndigheten
(BfArM) och den tyska etikkommittén att starta den kliniska fas
IIa-studien med en topikal formulering av FOL-005 på patienter med
alopeci. Studien genomförs i samarbete med Charité Clinical Research
Center for Hair and Skin Science ("CRC") i Berlin och proDERM,
Hamburg, Tyskland, och kommer att omfatta 200 patienter fördelat på
fyra testgrupper. Glädjande nog har vi fått tillstånd att behandla
patienterna i 4 månader med daglig behandling vilket är viktigt
eftersom hårtillväxt tar lång tid. Detta är en månad längre än vad vi
tidigare har kunnat göra vilket är en stor framgång för Follicum och
är något vi arbetat hårt för att förverkliga. Sammanfattningsvis, för
hårprojektet innebär det att vi nu kommer att ha möjlighet att visa
övertygande data vid årsslutet 2020.

Bolagets patentstrategi är att söka goda och relevanta skydd för
teknologin och produkterna. Under året skickade bolaget in en
patentansökan som kan ge ett skydd för den topikala formuleringen
ända fram till 2040, samtidigt kan detta ge ett utökat produktskydd
för FOL-005 i den topikala formuleringen vid ett beviljat patent.
Utöver det erhöll vi 2019 också ett godkännande från det koreanska
patentverket avseende stimulering av hårtillväxt, ett viktigt patent
för Follicum. Det ansluter till vår växande patentportfolio som ger
oss skydd för vår molekyl FOL-005 och ytterligare peptider på flera
viktiga marknader, inte minst den europeiska och kinesiska. Vi
utvidgade även skyddet för FOL-005 på den amerikanska marknaden.
Totalt sett gläder detta oss då det stärker våra
kommersialiseringsmöjligheter i USA, en av de största marknaderna för
Follicum.

Inom diabetesprojektet nådde vi flera viktiga strategiska milstolpar
under det gångna året. Vi förstärkte vår kompetens och kliniska
expertis med ett Scientific Advisory Board, vars medlemmar kommer att
kunna ge oss utomordentlig vetenskaplig support. Vi avslutade även en
omfattande urvalsprocess, där en lovande läkemedelskandidat valdes
till vårt diabetesprojekt. Läkemedelskandidaten uppvisade unika
effekter i både in vitro och in vivo-modeller samt när det gäller
effekter på diabeteskomplikationer, vilka uppkommer till följd av
kraftiga fluktuationer av blodsockernivåerna hos diabetiker.
Follicums peptider har visat sig skydda betacellerna när de utsätts
för höga sockernivåer eller inflammationsfaktorer. Bibehållen
funktion av de kroppsegna betacellerna ökar möjligheten för
diabetespatienter att kunna kontrollera blodsockernivåerna och risken
för komplikationer minskar därmed. Läkemedlet testades framgångsrikt
i ett prekliniskt program för att ytterligare studera dess säkerhet
och effekt. Under 2019 beviljades även en Eurostars-ansökan, som
innebär att ca 700 TEuro tillförs diabetesprojektet via våra två nya
samarbetspartners i Tyskland, nämligen det tyska diabetescentret i
Düsseldorf och BioAssay vilket är ett kontraktforskningsbolag med
tydlig fokus på vårt område. Vi är mycket nöjda med att vi nu,
baserat på alla våra resultat, kan komma att närma oss en klinisk fas
I-studie med vår läkemedelskandidat för diabetes. Diabetesprojektet
befinner sig i en spännande fas och vi kommer att fortsätta arbeta
långsiktigt och strategiskt i den fortsatta utvecklingen av
projektet.

Jag vill avslutningsvis passa på att tacka våra ägare för ett starkt
förtroende för vår verksamhet. Med ett händelserikt år bakom oss
vänder vi nu blicken framåt och siktar på att fortsätta Follicums
expansiva utvecklingsresa.

Jan Alenfall - VD, Follicum AB

Kommande finansiella rapporter

Follicum upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje
kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

· Delårsrapport 1, 2020 2020-05-20
· Halvårsrapport 2020 2020-08-27
· Delårsrapport 3, 2020 2020-11-19
· Bokslutskommuniké för 2020 2021-02-18

Rapporten bifogas i sin helhet

Avlämnande av bokslutskommuniké

Lund, den 20 februari 2020
Follicum AB
Styrelsen

För ytterligar...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.