Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

Follicum: Follicum Delårsrapport 2020-01-01 till 2020-03-31

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2020-10-01 - 2020-03-31)

· Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 TSEK (0 TSEK).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 530 TSEK (-5
342 TSEK).

· Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,20 SEK (-0,12 SEK).
· Soliditeten uppgick till cirka 89 % (85 %).
Definitioner

· Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 67 606 769
aktier per 2020-03-31 (fg år 42 182 348 aktier).

· Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
· Med "Follicum" eller "Bolaget" avses Follicum AB (org.nr:
556851-4532).

Väsentliga händelser under första kvartalet

· Follicum AB tillkännager den 30 januari att man erhållit
godkännande från tyska läkemedelsmyndigheten (BfArM) och tyska
etikkommittén att starta en klinisk fas IIa-studie med en topikal
formulering av FOL- 005 på patienter med alopeci (håravfall).

· Den 31 januari meddelar Follicum att bolaget har fått sin ansökan
till Vinnova för studier av FOL- peptiders inbindning till receptorer
på pankreas-celler beviljad. Follicum är koordinator för projektet,
där även Lunds universitet och SARomics Biostructures ingår.

· Den 9 mars meddelar Follicum att den första gruppen patienter
behandlats i Follicums fas II-studie med FOL-005-kräm för stimulering
av hårväxt.

· Den 18 mars meddelar Follicum att det sker ett uppehåll i
rekryteringen av patienter i klinisk fas II-studie av FOL-005 till
följd av den pågående covid-19-pandemin.

· Den 20 mars meddelar Follicum att bolaget erhållit besked om
kommande godkännande i Europa av bolagets patent inom diabetes.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Den 12:e maj meddelar Follicum att man har skickat in en
internationell patentansökan (PCT) för den formulering av FOL-005 som
bolaget utvecklat. Om patentansökan godkänns, ger det skydd även för
andra peptider, utöver FOL-005.

VD Jan Alenfall kommenterar

I januari fick Follicum klartecken från både den tyska
läkemedelsmyndigheten och etikkommittén att starta en klinisk fas
IIa-studie med en topikal formulering av FOL-005 på patienter med
alopeci (håravfall). Kvartalet präglades av noggranna förberedelser
inför den aktuella studien, och i mars nåddes en viktig milstolpe för
Follicum, nämligen den första patientbehandlingen. I denna studie
applicerar patienterna själva den topikala formuleringen av FOL-005
eller placebo en gång per dag, således både enkelt och praktiskt när
det gäller upprepad behandling under lång tid. Håravfall drabbar
årligen ett mycket stort antal människor, både kvinnor och män. Trots
det stora medicinska behovet finns det inte några bra fungerande
eller säkra behandlingar. Vi hoppas givetvis att FOL-005 kommer att
visa sig vara ett genombrott på en global marknad omfattande 6
miljarder USD där inte någon ny effektiv produkt lanserats på över 20
år. Målet med den aktuella studien är att bekräfta de lovande
resultat som vi observerat i tidigare studier; denna gång i en större
patientgrupp, och behandlingen sker under längre tid med den
krämliknande formulering som vi har utvecklat och utvärderat under
det gångna året.

Givet belastningen på sjukvården och de inskränkningar som råder i
rörelsefriheten i stora delar av Europa är den tyska
läkemedelsmyndighetens önskan att prioritera ned resurserna för
kliniska studier fullt naturlig. Detta innebär ett temporärt uppehåll
i rekrytering av patienter, till dess att situationen i Tyskland
förbättras. Även om beslutet att göra ett uppehåll i fas II-studien
med FOL-005 kommer att innebära en viss försening så bedömer vi att
detta inte påverkar projektets potential i det längre perspektivet. I
övrigt har viruspandemin inte påverkat bolaget - det prekliniska
arbetet fortsätter enligt plan, även om vi naturligtvis har anpassat
vår verksamhet i enlighet med myndigheternas råd och instruktioner.

Under det gångna kvartalet beviljades vår ansökan till Vinnova för
studier av FOL-peptiders inbindning till receptorer på celler i
bukspottkörteln. Follicum är koordinator för projektet, där även
Lunds universitet och SARomics Biostructures ingår. Detta besked är
mycket glädjande och vi ser nu fram emot att med ytterligare bredd
kunna utveckla vår läkemedelskandidat inom diabetes. Resultaten från
det kommande samarbetet kan ge värdefull information om våra
peptiders verkningsmekanism. Deltagarna i samarbetet är
välrenommerade och ledande inom sina respektive forskningsområden,
och vi ser en stor fördel i vår geografiska närhet till MAX IV där
avancerade analyser inom projektet planeras att genomföras. MAX IV,
världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning, skall används för
att strukturbestämma receptorn med så kallad röntgendiffraktion.
Målet med projektet är att kristallisera receptorn med eller utan
peptiden inbunden och därefter låta röntgenstrålning brytas genom
kristallen. På detta sättet kan strukturbestämningar ske med hjälp av
synkrotronljus vilket kan leda till att nya och effektivare peptider
kan designas.

I mars fick vi ett glädjande besked från Europapatentverket (EPO) om
ett preliminärt godkännande av en patentansökan rörande bolagets
peptider som utvecklas för att behandla diabetes. Ett
patentgodkännande inom Europa är mycket betydelsefullt för
patentportföljen och visar på unikiteten och värdet i vårt
diabetesprojekt.

Vi ser nu fram emot att - så snart situationen medger - återuppta
patientrekryteringen i fas II-studien av FOL-005 med full kraft.
Samtidigt fortsätter det prekliniska arbetet i diabetesprojektet, i
syfte att ytterligare stärka dokumentationen av våra unika peptider
och därmed bana väg för ett brett samarbete med något av de ledande
globala diabetesföretagen.

Jan Alenfall - VD, Follicum AB

Kommande finansiella rapporter

Follicum upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje
kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

· Halvårsrapport 2020 2020-08-27
· Delårsrapport 3, 2020 2020-11-19
· Bokslutskommuniké 2020 2021-02-20

Rapporten bifogas i sin helhet

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 20 maj 2020

Follicum AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall - VD, Follicum AB
Telefon: 0709 315 115
E-post: info@follicum.com

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och
utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde
är stimulering av hårväxt, där företaget i flera kliniska prövningar
visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom
diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som
visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget
grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på
Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/follicum/r/follicum-delarsrapport-2020-01-01-...
https://mb.cision.com/Main/12117/3116289/1251039.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.