Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-15

Footway Group AB: Footway årsstämmokommuniké 2020

Resultatdisposition 

Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till årsredovisningen för räkenskapsåret 2019. Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas till aktieägarna med ett belopp om 8 kr per preferensaktie ("preferensutdelning"). Stamaktier ska inte berättiga till vinstutdelning. Avstämningsdagar för rätt till preferensutdelning ska vara den 10 juli 2020, 10 oktober 2020, 10 januari 2021 samt 10 april 2021, med en fjärdedel av preferensutdelningen (dvs. 2 kr) per avstämningsdag. Om avstämningsdagen inte är en bankdag ska närmast föregående bankdag utgöra avstämningsdag. Utbetalning beräknas ske tre bankdagar efter respektive avstämningsdag.

Styrelse

Stämman godkände styrelsens förslag om omval av styrelseledamöterna Daniel Mühlbach, Helene Willberg, Jakob Mörndal, Patrik Hedelin och Tore Tolke. Helene Willberg valdes till styrelsens ordförande.

Revisor

Stämman godkände styrelsens förslag för revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av MAZARS SET Revisionsbyrå AB. Mazars har meddelat att Samuel Bjälkemo ska vara huvudansvarig för revisionen.

Arvode

Styrelsearvode om 200 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, övriga ledamöter erhåller 150 000 kronor. Till revisionsutskottets ordförande ska ett arvode om 80 000 kronor utgå medan ledamot av revisionsutskottet erhåller 40 000 kronor. Till ersättningsutskottets ordförande ska ett arvode om 20 000 kronor utgå och till ledamot av ersättningsutskottet 10 000 kronor. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Stämman godkände styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Stämman godkände styrelsens förslag om en riktad emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 10 000 kronor och en utspädning motsvarande 1,6 % av aktiekapitalet. Genom att emittera teckningsoptioner till anställda kan medarbetares ersättning knytas till bolagets framtida resultat- och värdeutveckling. Den långsiktiga värdetillväxten premieras därigenom och aktieägare och berörda medarbetare får samma mål. Incitamentsprogrammet bedöms även underlätta för bolaget att rekrytera och behålla nyckelmedarbetare.

Författare Footway Group AB