Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-31

Footway Group AB: Footway Bokslutskommuniké 2018

· Rekordtillväxt i fjärde kvartalet, med en försäljning om 264,3
(154,1) msek, 71,5 % tillväxt.

· EBIT i fjärde kvartalet uppgick till 12,9 (9,6) msek, en ökning
med 34,4 %.

· Stark tillväxt utanför Norden, fjärde kvartalet bidrog med en
försäljning om 45,8 (4,7) msek

Footways satsning utanför Norden har bidragit starkt till tillväxten
under 2018. Försäljningen utanför Norden står för en knapp tredjedel
av koncernens totala försäljningstillväxt under helåret samt 37,3% av
tillväxten för fjärde kvartalet. Nettoomsättningen för helåret,
positivt påverkad av årets starka nykundsanskaffning, ökade till
760,0 (505,2) msek, motsvarande en tillväxt med 50,4%. Bruttovinsten
ökade med 42,1% och uppgick till 305,6 (215,0) msek, medan
rörelseresultat efter av- och nedskrivningar (EBIT) uppgick till 15,0
(16,1) msek, en minskning med -6,8%. Antal besökare för helåret
uppgick till 41,0 (30,3) miljoner, en ökning med 35,3%.

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade till 264,3 (154,1) msek,
en ökning med hela 71,5%. "Övriga marknader" bestående av marknader
utanför Norden bidrog med 45,8 (4,7) msek till kvartalets
nettoomsättningen. Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar
(EBIT) ökade med 34,4% under fjärde kvartalet och uppgick till 12,9
(9,6) msek. En stabilt hög kundnöjdhet, mätt i Google Customer
Reviews, uppgick per balansdagen till 4,8 av 5,0.

"Vår fortsatta satsning utanför Norden har givit resultat." säger
Daniel Mühlbach, Footways VD. "Tillväxten på dessa marknader visar
att det finns bra potential för oss att fortsätta expandera. Genom
vårt fortsatta arbete med automatisering, AI och crowdsourcing kan
expansionen ske på ett effektivt sätt med fokus på kundnöjdhet."

Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning till bolagets
preferensaktieägare med 8 kr per aktie för utbetalning kvartalsvis i
enlighet med bolagets bolagsordning. Ingen utdelning föreslås till
bolagets stamaktieägare.

Bokslutskommunikéen, i sin helhet, återfinns även på:
https://www.footway.se/investors.html

Årsredovisningen kommer att publiceras på
https://www.footway.se/investors.html den 29 mars 2019. Årsstämman är
planerad till den 16 maj 2019.

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

IR: Susanne Cederström
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

Footway grundades 2010 och är en lönsam, nätbaserad plattform för skor
som är ledande inom segmentet på den nordiska marknaden. Datadrivna
processer anpassar sortiment, priser och marknadsföring till
respektive marknad. Footway har idag 34 anställda med kontor i Kista
och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2018 intäkter om
760 msek motsvarande en årstillväxt om 50,4 procent. EBITDA för
helåret 2018 uppgick till 22,7 msek. Footways aktier är listad på
Nasdaq First North med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser
Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email:
certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på
www.footway.se.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Footway
Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades
enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
31 januari 2019 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/footway-group-ab/r/footway-bokslutskommunike-2...
https://mb.cision.com/Main/12671/2728955/983967.pdf
https://mb.cision.com/Public/12671/2728955/8d29c61a810ae99d.pdf

Författare Cision