Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-07

Footway Group AB: Footway genomför förvärvet av Sportamore

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av
Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande
av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller
regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar
upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd
företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Footway Group AB (publ) ("Footway") offentliggjorde den 17 februari
2020 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sportamore
AB (publ) ("Sportamore") att förvärva samtliga aktier i Sportamore
("Erbjudandet"). Vid utgången av acceptfristen den 3 april 2020 hade
Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande totalt 95,9
procent av aktierna och rösterna i Sportamore och Footway fullföljer
nu Erbjudandet.

Ambitionen bakom samgåendet mellan Footway och Sportamore, genom
Footways förvärv av Sportamore, är att skapa en ledande plattform för
e-handel inom sport och mode. Samgåendet skapar en attraktiv
möjlighet att kombinera och komplettera bolagens erbjudanden. Genom
samgåendet skapas en större kundbas, bredare sortiment och starkare
operationella förmågor vilket ger förutsättningar för snabbare
tillväxttakt, ett starkare och mer serviceorienterat
konsumenterbjudande och högre lönsamhet.

Vid utgången av acceptfristen den 3 april 2020 hade Erbjudandet
accepterats av aktieägare i Sportamore representerande 9296605
aktier, motsvarande cirka 95,9 procent av totalt antal aktier och
röster i Sportamore. Den 30 mars 2020 meddelade Konkurrensverket
Footway att de beslutat att lämna förvärvet utan åtgärd. Samtliga
villkor för Erbjudandets fullföljande är därmed uppfyllda och Footway
förklarar Erbjudandet ovillkorat och fullföljer Erbjudandet. Vid
tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande ägde eller kontrollerade
Footway inte några aktier i Sportamore och har därefter inte heller
förvärvat några aktier eller andra finansiella instrument i
Sportamore.

Vederlaget i Erbjudandet består av en kombination av stamaktier av
serie B i Footway och kontanter. Avseende 67 procent av de aktier i
Sportamore som en aktieägare överlåter erbjuds 46,40 kronor per aktie
och avseende resterande 33 procent erbjuds 2,5 stamaktier av serie B
i Footway per aktie. Aktieägare som innehar 300 eller färre aktier i
Sportamore kan välja kontant ersättning om 45,28 kronor per aktie i
Sportamore för samtliga, men inte endast för en del av, sina aktier.

Footway kommer, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman
den 10 mars 2020, att emittera 7900478 stamaktier av serie B till de
aktieägare i Sportamore som har accepterat Erbjudandet. Styrelsen i
Footway har vidare beslutat, även det med stöd av bemyndigande från
den extra bolagsstämman den 10 mars 2020, om emission av 14238093
stamaktier av serie B till en teckningskurs om 21 kronor kontant per
aktie, riktad till Rutger Arnhult genom bolag, Svea Ekonomi AB
(publ), Stiftelsen Industrifonden, Altocumulus och Torbjörn Cardell
genom bolag. Genom den riktade nyemissionen tillförs Footway cirka
300 msek, som primärt ska användas för att finansiera
kontantvederlaget i Erbjudandet.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare i Sportamore som har
accepterat Erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 17 april 2020.

För att ge de aktieägare i Sportamore som inte har lämnat in sina
aktier en möjlighet att acceptera Erbjudandet förlänger Footway
acceptfristen till och med den 17 april 2020 klockan 17.00.
Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet
under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den
29 april 2020.

Footway kan komma att förvärva aktier i Sportamore på marknaden under
den förlängda acceptfristen.

Footway kommer att initiera tvångsinlösensförfarande avseende de
återstående aktierna i Sportamore och verka för att aktierna i
Sportamore avnoteras från Nasdaq Stockholm.

För mer information om Erbjudandet, se erbjudandehandlingen som finns
tillgänglig på www.footway.se/investors.html. Eftersom Erbjudandet nu
är ovillkorat har de aktieägare som accepterat Erbjudandet, eller
kommer att acceptera Erbjudandet, inte rätt att återkalla sina
accepter.

Med anledning av förändringarna i Footways ägarstruktur till följd av
fullföljande av Erbjudandet samt rådande osäkerhet till följd av
åtgärder för att begränsa smittspridningen av COVID-19 har Footway
beslutat att senarelägga bolagets årsstämma. Footways årsstämma avses
att hållas under juni.

Till sist vill vi välkomna alla nya aktieägare till Footway-familjen
och samtidigt önska en riktigt Glad Påsk!

För ytterligare information

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

Susanne Cederström, IR
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

Om Footway

Footway grundades 2010 och är en lönsam nätbaserad plattform för
försäljning av skor. Footways e-handelsplattform hanterar
transaktioner och information inom skohandel. Footway vill påskynda
hur internets transparens gör kundernas värderingar inom kvalitet,
pris och miljö avgörande för framtidens produktutveckling.
Sortimentet omfattar fler än 600 externa varumärken och över 30 000
skomodeller. Footway finns idag på 24 marknader. För att möjliggöra
snabb tillväxt arbetar Footway med globala strukturer, crowdsourcing
och hög grad av automatisering. Footway har idag 37 anställda med
kontor i Stockholm och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under
2019 intäkter om 991 msek motsvarande en årstillväxt om 30,4 procent.
EBIT för helåret 2019 uppgick till 14,8 msek.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Footway
Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades
enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7
april 2020 21:00 CEST.

VIKTIG INFORMATION

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta
pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som
krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där
distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana
ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar
eller regler i det landet - Footway kommer inte att tillåta eller
godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet
som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt
har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt
eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat
kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig
karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers
hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat
till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former
av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier
kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt eller med något
sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika
eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika
eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta
pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet
postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller
sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller till en person som är
från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller
indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är
ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som
befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan
mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som
lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA är ogiltigt och
kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som
deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner
sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, samt att de inte
på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är
från, befinner sig i eller ger en order om att delta i erbjudandet
från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,
Sydafrika eller USA. Footway kommer inte att tillhandahålla något
vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker,
fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar
förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, får inte
vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet
relaterade dokument, till sådana personer.

Med "USA" avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess
territorier och besittningar, alla stater i USA och
Columbiadistriktet).

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör
framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men
inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom "bedöms",
"förväntas" eller "tros", eller liknande uttryck.
...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.