Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-22

Footway Group AB: Footway innehar 98% av Sportamore

Footway Group AB (publ) ("Footway") offentliggjorde den 17 februari
2020 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sportamore
AB (publ) ("Sportamore") att förvärva samtliga aktier i Sportamore
("Erbjudandet"). Footway meddelade den 7 april 2020 att Erbjudandet
fullföljdes och förklarades ovillkorat samt att acceptfristen
förlängdes. Vid utgången av den förlängda acceptfristen den 17 april
2020 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande
totalt cirka 98 procent av aktierna och rösterna i Sportamore.
Footway har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Sportamore.

Efter utgången av den initiala acceptfristen den 7 april 2020 hade
Erbjudandet accepterats av aktieägare i Sportamore representerande
9296605 aktier, motsvarande cirka 95,9 procent av totalt antal aktier
och röster i Sportamore. Under den förlängda acceptfristen har
ytterligare 188813 aktier i Sportamore lämnats in i Erbjudandet,
motsvarande cirka 2 procent av totalt antal aktier och röster i
Sportamore. Efter Erbjudandets genomförande innehar Footway därmed
totalt 9485418 aktier i Sportamore, motsvarande cirka 97,8 procent av
totalt antal aktier och röster i Sportamore. Vid tidpunkten för
Erbjudandets offentliggörande ägde eller kontrollerade Footway inte
några aktier i Sportamore och har därefter inte heller förvärvat
några aktier eller andra finansiella instrument i Sportamore. Footway
kan komma att förvärva aktier i Sportamore på marknaden.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare i Sportamore som under
förlängningen har accepterat Erbjudandet beräknas påbörjas omkring
den 29 april 2020. Footway har beslutat att inte förlänga
acceptfristen ytterligare och Erbjudandet är därmed avslutat.

Footway har initierat tvångsinlösensförfarande i enlighet med
aktiebolagslagen i syfte att förvärva de återstående aktierna i
Sportamore som inte lämnats in i Erbjudandet. Sportamores styrelse
har tidigare beslutat att ansöka om avnotering från Nasdaq Stockholm.

Footway kommer, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman
den 10 mars 2020, att i samband med förvärvet av Sportamore ha
emitterat totalt 21862094 stamaktier av serie B i Footway, vilket
motsvarar cirka 25 procent av det totala antalet stamaktier i
bolaget. Totalt antal stamaktier uppgår därefter till 85875226
stycken. Aktierna har emitterats dels som en del av vederlaget till
de aktieägare i Sportamore som accepterat Erbjudandet, dels genom en
riktad kontantemission till vissa investerare där emissionslikviden
använts för att finansiera den kontanta delen av vederlaget i
Erbjudandet.

För ytterligare information

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

Susanne Cederström, IR
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

Om Footway

Footway grundades 2010 och är en lönsam nätbaserad plattform för
försäljning av skor. Footways e-handelsplattform hanterar
transaktioner och information inom skohandel. Footway vill påskynda
hur internets transparens gör kundernas värderingar inom kvalitet,
pris och miljö avgörande för framtidens produktutveckling.
Sortimentet omfattar fler än 600 externa varumärken och över 30 000
skomodeller. Footway finns idag på 24 marknader. För att möjliggöra
snabb tillväxt arbetar Footway med globala strukturer, crowdsourcing
och hög grad av automatisering. Footway har idag 37 anställda med
kontor i Stockholm och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under
2019 intäkter om 991 msek motsvarande en årstillväxt om 30,4 procent.
EBIT för helåret 2019 uppgick till 14,8 msek.

Footways aktier är listad på Nasdaq First North Growth Market med
kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified
Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email:
certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på
footway.se/investors (https://www.footway.se/investors.html)

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 april 2020 15:00 CEST.

VIKTIG INFORMATION

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta
pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som
krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där
distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana
ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar
eller regler i det landet - Footway kommer inte att tillåta eller
godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet
som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt
har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Footway kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker,
fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar
förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, får inte
vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet
relaterade dokument, till sådana personer.

Med "USA" avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess
territorier och besittningar, alla stater i USA och
Columbiadistriktet).

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör
framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men
inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom "bedöms",
"förväntas" eller "tros", eller liknande uttryck

Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och
osäkerhet, eftersom den avser förhållanden som är beroende av
omständigheter som kan inträffa i framtiden. Till följd av ett
flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Footways kontroll, finns
det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika
avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den
framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad
information gäller endast per den dagen den lämnades och Footway har
ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera
eller revidera den, vare sig till följd av ny information, framtida
händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av
tillämplig lag och annan reglering.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/footway-group-ab/r/footway-innehar-98--av-spo...
https://mb.cision.com/Main/12671/3094468/1233990.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.