Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-12

Footway Group AB: Footway offentliggör erbjudandehandling avseende offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Spor...

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga
anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av
aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av
Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande
av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller
regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar
upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd
företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Footway Group AB (publ) ("Footway") lämnade den 17 februari 2020 ett
offentligt uppköpserbjudande riktat till aktieägarna i Sportamore AB
(publ) ("Sportamore") att i utbyte mot kontanter och aktier i Footway
överlåta samtliga sina aktier i Sportamore till Footway
("Erbjudandet").

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet har nu godkänts och
registrerats av Finansinspektionen och offentliggjordes idag.
Erbjudandehandlingen och anmälningssedeln finns tillgängliga på
Footways webbplats (www.footway.se/investors-erbjudandehandling.html
(http://www.footway.se/investors.html)).

Acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 13 mars 2020
till och med den 3 april 2020. Redovisning av utfallet i Erbjudandet
beräknas offentliggöras omkring den 8 april 2020. Utbetalning av
vederlag kommer att ske så snart Footway har offentliggjort att
villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller annars beslutat att
fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att ett sådant offentliggörande sker
senast omkring den 8 april 2020, förväntas utbetalning av vederlag
komma att påbörjas omkring den 17 april 2020.

Footway förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden samt att
tidigarelägga eller senarelägga tidpunkten för utbetalning av
vederlag avseende Erbjudandet.

För ytterligare information

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

Susanne Cederström, IR
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

Om Footway
Footway grundades 2010 för att påskynda hur internets transparens gör
kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö avgörande för
framtidens produktutveckling. Footway är en e-handelsplattform som
möjliggör diskussion och engagemang mellan konsumenter. Syftet med
plattformen är att samla och synliggöra konsumenternas kollektiva
behov, värderingar och insikter för att hjälpa leverantörer att
tillverka bättre produkter som gynnar alla. För att möjliggöra snabb
tillväxt arbetar Footway med globala strukturer, crowdsourcing och
hög grad av automatisering. Footway har idag 34 anställda med kontor
i Stockholm och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2019
intäkter om 991 msek motsvarande en årstillväxt om 30,4 procent. EBIT
för helåret 2019 uppgick till 14,8 msek.

Footways aktier är listad på Nasdaq First North Growth Market med
kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified
Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email:
certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på
footway.se/investors (https://www.footway.se/investors.html)

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners
försorg, för offentliggörande den 12 mars 2020 kl. 15:30 CET.

VIKTIG INFORMATION

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta
pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som
krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där
distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana
ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar
eller regler i det landet - Footway kommer inte att tillåta eller
godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet
som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt
har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt
eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat
kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig
karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers
hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat
till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former
av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier
kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt eller med något
sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika
eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika
eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta
pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet
postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller
sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya
Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller till en person som är
från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller
indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är
ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som
befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan
mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som
lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA är ogiltigt och
kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som
deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner
sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, samt att de inte
på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är
från, befinner sig i eller ger en order om att delta i erbjudandet
från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz,
Sydafrika eller USA. Footway kommer inte att tillhandahålla något
vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till
aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker,
fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar
förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, får inte
vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet
relaterade dokument, till sådana personer. Med "USA" avses i detta
avsnitt Amerikas förenta stater (dess territorier och besittningar,
alla stater i USA och Columbiadistriktet).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/footway-group-ab/r/footway-offentliggor-erbju...
https://mb.cision.com/Main/12671/3057521/1210283.pdf

Författare Cision News