Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-17

Footway Group AB: Kallelse till årsstämma i Footway Group AB

Aktieägarna i Footway Group AB (publ), org. nr 556818-4047,
("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018,
kl 13:00 i Bolagets lokaler, Nolsögatan 3, Kista

Rätt att delta vid stämman samt anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 8 maj, samt anmäla
sig och lämna uppgift om eventuellt antal biträden till Bolaget
senast tisdagen den 8 maj, till adress Footway Group AB, "Årsstämma",
Box 1292, 164 29 Kista eller via e-post till:
bolagsstamma@footway.com. Vid anmälan bör uppges namn,
person/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav.

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Fullmakten och
övriga behörighetshandlingar såsom exempelvis registreringsbevis, ska
vara tillgängliga vid stämman. Fullmakt och övriga
behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets hemsida,
www.footway.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i
stämman (rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta
förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 8 maj då sådan
registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1.
Öppnande av stämman

2.
Val av ordförande vid stämman.

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.
Godkännande av dagordning.

5.
Val av en eller två justeringspersoner.

6.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8.
Beslut om

1.
fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

2.
dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen;

3.
ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

9.
Fastställande av antalet styrelseledamöter.

10.
Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

11.
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

12.
Beslut om ändring av bolagsordningen samt uppdelning av Bolagets
Stamaktier på serie A respektive serie B.

13.
Beslut om ändring av utestående teckningsoptionsprogram avseende det
aktieslag som kan tecknas.

14.
Beslut om riktad emission av teckningsoptioner.

15.
Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 8 b.)

Styrelsen föreslår att Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i
förvaltningsberättelsen till årsredovisningen för räkenskapsåret
2017. Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas till aktieägarna
med ett belopp om 8 kr per Preferensaktie (Preferensutdelning).
Stamaktier ska inte berättiga till vinstutdelning. Avstämningsdagar
för rätt till Preferensutdelning ska vara den 10 juli 2018, 10
oktober 2018, 10 januari 2019 samt 10 april 2019, med en fjärdedel av
Preferensutdelningen (dvs. 2 kr) per avstämningsdag. Utbetalning
beräknas ske tre bankdagar efter respektive avstämningsdag.

Fastställande av antal styrelseledamöter, val av styrelse och revisor
samt arvoden till styrelsen och revisor (punkt 9-11)

Aktieägare representerande ca 85 procent av rösterna i Bolaget har
presenterat följande förslag:

Styrelse

Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter med två suppleanter.
För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av
styrelseledamöterna Daniel Mühlbach, Sanna Suvanto-Harsaae, Mia
Arnhult, Patrik Hedelin, Henrik Grim och Tore Tolke. Till
styrelsesuppleanter föreslås omval av Johan Englund och Anders
Nordström. Sanna Suvanto-Harsaae föreslås även fortsättningsvis till
styrelsens ordförande.

Revisor

Som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval
av MAZARS SET Revisionsbyrå AB. Mazars har meddelat att Samuel
Bjälkemo skall vara huvudansvarig för revisionen.

Arvode

Till styrelsens ordförande föreslås ett arvode om 150 000 kronor. För
övriga ledamöter föreslås inget arvode utgå. Arvode till revisor ska
utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.

Beslut om ändring av bolagsordningen samt uppdelning av Bolagets
Stamaktier på serie A respektive serie B (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagets
bolagsordning för att införa möjlighet att ge ut aktier i tre serier,
stamaktier serie A ("A-aktier"), stamaktier serie B ("B-aktier") och
Preferensaktier. A-aktierna ska berättiga till en (1) röst per aktie
och B-aktierna berättiga till en tiondels (0,1) röst per aktie.
Vidare ska B-aktierna omfattas av omvandlingsförbehåll.
Preferensaktierna ska vara oförändrade. Avsikten med förslaget till
uppdelning av bolagets Stamaktier på röststarka A - respektive
röstsvaga B-aktier är att styrelsen ser över möjligheten av att
marknadsnotera röstsvaga B-aktier.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att Bolagets
nuvarande 63 073 132 Stamaktier ska fördelas på 12 614 626 A-aktier
och 50 458 506 B-aktier. Fördelningen av de existerande Stamaktierna
på nya A-aktier respektive B-aktier ska ske pro rata i förhållande
till vars och ens innehav av Stamaktier varvid varje fullt innehav
av fem (5) Stamaktier berättigar till en (1) A-aktie och fyra (4)
B-aktier. Uppdelningen beräknas ske inom en vecka efter beslutets
registrering hos Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre
justeringar som krävs för beslutets registrering och verkställande.

Beslut om ändring av utestående teckningsoptionsprogram avseende
aktieslag som kan tecknas (punkt 13)

I anledning av styrelsens förslag ovan i punkt 12 om uppdelning av
Bolagets Stamaktier i serie A respektive serie B, föreslår styrelsen
att bolagsstämman beslutar att ändra villkoren för utestående
teckningsoptionsprogram avseende aktieslag som optionerna berättigar
till nyteckning av. Förslaget innebär att samtliga utestående
teckningsoptioner, som för närvarande berättigar till nyteckning av
Stamaktier, istället ska berättiga till nyteckning av A- och B-aktier
varvid var femte aktie som tecknas med stöd av teckningsoption ska
vara en A-aktie och övriga aktier ska vara B-aktier. Om Bolaget vid
tidpunkten för påkallande av nyteckning enbart har en serie
stamaktier utgivna ska samtliga optionsrätter ge rätt till nyteckning
av denna serie stamaktier. I övrigt ska villkoren för
teckningsoptionerna vara oförändrade.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre
justeringar som krävs för beslutets registrering och verkställande

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner (punkt 14)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av tre serier
teckningsoptioner (serie I, serie J respektive serie K) med vardera
högst 1 000 000 teckningsoptioner (d.v.s. sammanlagt högst 3 000 000
teckningsoptioner). Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma
Daniel Mühlbach.

Teckning av teckningsoptioner ska ske till teckningsoptionernas
marknadsvärde som beräknats med tillämpning av Black &
Scholes-optionsvärderingsmodell, dvs för varje option serie I ska
betalas 1,03 kr, för varje option serie J ska betalas 0,41 kr samt
för varje option serie K ska betalas 0,17 kr. Teckningsoptionerna ger
rätt till nyteckning av A- och B-aktier varvid var femte aktie som
tecknas med stöd av teckningsoption ska vara en A-aktie och övriga
aktier ska vara B-aktier. Om alla optionerna utnyttjas för nyteckning
av aktier medför det en ökning av aktiekapitalet med högst 300 000
kronor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att
styrelsen gör bedömningen att ett personligt och långsiktigt
ägarengagemang hos Bolagets grundare och VD ska bidra till ett
fortsatt starkt engagemang i Bolagets verksamhet. Styrelsen bedömer
därför att förslaget är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Den maximala utspädningseffekten av optionsprogrammet beräknas uppgå
till totalt cirka 4,5 procent av aktiekapitalet och 4,5 procent av
antalet röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier
i Bolaget efter uppdelning på A-aktier och B-aktier) förutsatt fullt
utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Teckning och betalning avseende teckningsoptionerna ska ske inom tre
veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att
förlänga teckningstiden och betalningstiden. Nyteckning av aktier med
stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med start
den 15 maj 2018 till och med den 15 maj 2022.

Varje teckningsoption serie I berättigar till nyteckning av en (1)
aktie i Bolaget till en teckningskurs om 15 kronor. Varje
teckningsoption serie J berättigar till nyteckning av en (1) aktie i
Bolaget till en teckningskurs om 20 kronor. Varje teckningsoption
serie K berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget till en
teckningskurs om 25 kronor.

För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av
de fullständiga villkorsbilagorna (se under rubriken Handlingar
nedan). Av villkorsbilagorna framgår bland annat att teckningskursen
liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till
teckning av kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt
i vissa andra fall. Detta förslag har beretts i Styrelsen. Styrelsen,
eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar
som krävs för beslutets registrering och verkställande. För giltigt
beslut krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl
de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns det i Bolaget totalt 63
623 472 aktier, varav 63 073 132 Stamaktier och 550 340
Preferensaktier, med totalt 63 128 166 röster.

Rätt till upplysningar

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller Bolagets
ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen
(2005:551).

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2017
samt fullständigt förslag till ny bolagsordning samt
villkorsbilagorna till teckningsoptioner Serie I, J...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.