Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-06

Footway Group AB: Kallelse till årsstämma i Footway Group AB

Aktieägarna i Footway Group AB (publ), org. nr 556818-4047,
("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 juni 2020,
kl 16:00 i Bolagets lokaler, Nolsögatan 3, Kista

För att förhindra smittspridning av Covid-19 och för aktieägares
säkerhet, uppmanar Bolaget alla aktieägare att inte delta personligen
vid årsstämman 2020. Aktieägare ombes istället att rösta på distans
genom poströstning eller delta via ombud. Vi värnar om våra
aktieägares hälsa och kommer att iaktta vid var tid gällande
restriktioner och begränsningar. Som en försiktighetsåtgärd har
Bolaget beslutat att styrelseledamöter, valberedning och revisor inte
kommer vara på plats vid årsstämman utan i möjligaste mån delta via
videosamtal eller telefon, samt att ingen förtäring eller dryck
kommer att erbjudas. Bolaget kan i händelse av uppdaterade
instruktioner eller rekommendationer från regeringen eller andra
relevanta myndigheter komma att besluta om att vidta ytterligare
försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman 2020.

Rätt att delta vid stämman samt anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 9 juni, samt anmäla
sig och lämna uppgift om eventuellt antal biträden till Bolaget
senast tisdagen den 9 juni, via e-post ir@footway.com eller till
adress Footway Group AB, "Årsstämma", Box 1292, 164 29 Kista. Vid
anmälan bör uppges namn, person/organisationsnummer, adress,
telefonnummer samt aktieinnehav.

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Fullmakten och
övriga behörighetshandlingar såsom exempelvis registreringsbevis, ska
vara tillgängliga vid stämman. Fullmakt och övriga
behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets hemsida,
www.footway.se.

Poströstning

Bolaget erbjuder aktieägare möjligheten att poströsta i syfte att
minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman. En
aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska,
utöver att vara införd i bolagsstämmoaktieboken och ha anmält sitt
deltagande enligt ovan, använda ett särskilt formulär. Formuläret
finns tillgängligt på www.footway.se. Det ifyllda formuläret måste
vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 12 juni kl 17:00. Det
ifyllda formuläret ska inges elektroniskt och skickas då till
ir@footway.com. Ifyllt formulär får även skickas till den adress som
anges under "Rätt att delta vid stämman samt anmälan" ovan.
Ytterligare anvisningar och villkor framgår av
poströstningsformuläret.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i
stämman (rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta
förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 9 juni, då sådan
registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.

Årsstämman hålls på svenska.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
b) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen;

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
12. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
13. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner.
14. Avslutande av stämman.

Hela kallelsen finns tillgänglig på: www.footway.se/investors.html

För ytterligare information:

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

Susanne Cederström, IR
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

Om Footway
Footway grundades 2010 och är en lönsam nätbaserad plattform för
försäljning av skor. Footways e-handelsplattform hanterar
transaktioner och information inom skohandel. Footway vill påskynda
hur internets transparens gör kundernas värderingar inom kvalitet,
pris och miljö avgörande för framtidens produktutveckling.
Sortimentet omfattar fler än 600 externa varumärken och över 30 000
skomodeller. Footway finns idag på 24 marknader. För att möjliggöra
snabb tillväxt arbetar Footway med globala strukturer, crowdsourcing
och hög grad av automatisering. Footway har idag 37 anställda med
kontor i Stockholm och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under
2019 intäkter om 991 msek motsvarande en årstillväxt om 30,4 procent.
EBIT för helåret 2019 uppgick till 14,8 msek.

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6 maj 2020 20:00 CEST.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/footway-group-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-...
https://mb.cision.com/Main/12671/3105724/1243192.pdf
https://mb.cision.com/Public/12671/3105724/bedf6a172375e4f8.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.