Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

Formpipe: Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org.nr 556668-6605, (?Bolaget?)
kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020, kl. 10.00, i
Bolagets lokaler på Sveavägen 168 i Stockholm.

Anmälan till stämman
Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

* dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 24 juni 2020;
* dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Formpipe
Software AB, Årsstämma 2020, Box 23131, 104 35 Stockholm, per telefon
0765-25 77 12 eller via e-post till stamman@formpipe.com
, senast onsdagen den 24 juni 2020.

Vid anmälan ska uppges namn och person- eller organisationsnummer samt
gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig
företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar
biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida
www.formpipe.se

samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress. Om aktieägaren avser att medföra biträden (högst två stycken)
till bolagsstämman ska sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i eget namn för att äga rätt
att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, måste
vara verkställd onsdagen den 24 juni 2020 och bör därför begäras hos
förvaltaren i god tid före detta datum.

Information om åtgärder med anledning av COVID-19
Med anledning av smittspridningen av coronaviruset har Bolaget vidtagit en
rad försiktighetsåtgärder inför årsstämman för att värna om aktieägares och
medarbetares hälsa samt försöka begränsa eventuell smittspridning.
Försiktighetsåtgärderna innebär bland annat att planerade anföranden kommer
att begränsas till ett minimum samt att det inte kommer serveras förtäring
eller förfriskningar. Deltagande av bolagsledningen, Bolagets styrelse och
övriga närvarande som inte är aktieägare kommer att begränsas. Bolaget
uppmuntrar aktieägare att överväga möjligheten att använda sig av nedan
möjligheter att utöva sina rättigheter istället för att närvara
personligen. Bolaget följer utvecklingen noga och kommer vid behov att
uppdatera informationen.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ett eller flera ombud ska tillse att
sådant ombud till årsstämman har med sig en undertecknad och daterad
fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska
uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling)
utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga
firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten och registreringsbeviset (eller
annan behörighetshandling) får inte vara utfärdade tidigare än fem år före
årsstämman.

Poströstning
Bolagets styrelse har mot bakgrund av den tillfälliga lagstiftningen som
trädde ikraft den 15 april 2020 beslutat att aktieägarna ska kunna utöva
sin rösträtt per post inför årsstämman. Formulär och ytterligare
information om poströstning kommer finnas tillgängligt på Bolagets
webbplats, www.formpipe.se

. Eventuella poströster ska ha inkommit till Bolaget senast 24 juni 2020.
Aktieägare som utnyttjar möjligheten till poströstning och vars poströst
inkommit till Bolaget senast den 24 juni 2020 behöver inte anmäla sig
separat till årsstämman utan inkommen poströst räknas även som anmälan.

Notera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är
förvaltarregistrerade) måste ha skett i enlighet med ovan även om
aktieägaren väljer att poströsta före årsstämman.

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns totalt 53 173 907 aktier och
röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning
Styrelsens förslag till dagordning på bolagsstämman:

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning
8. Framläggande av revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör
12. Valberedningens redogörelse över sitt arbete, förslag till styrelse,
styrelseordförande och revisor jämte arvoden samt instruktion för
valberedningen
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av revisor
16. Fastställande av principer för utseende av valberedning och
instruktion till valberedningen
17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
fatta beslut om emission av aktier och konvertibler
18. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
förvärva och överlåta egna aktier
19. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare
20. Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2020/2023 genom
emission av teckningsoptioner
21. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
återköpa teckningsoptioner
22. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
23. Stämmans avslutande

Val av ordförande (punkt 1)
Valberedningen, som inför årsstämman 2020 har bestått av Bo Nordlander, i
egenskap av styrelseordförande i Bolaget, Malin Ruijsenaars, representant
för AB Grenspecialisten, Caroline Sjösten, representant för Swedbank Robur
Fonder och Martin Bjäringer, representant för en ägargruppering bestående
av sig själv och Carl Rosvall, föreslår att årsstämman väljer advokat Johan
Hessius från Cirio Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om disposition av Bolagets resultat enligt
den fastställda balansräkningen (punkt 10)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna om
0,60 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019 samt att avstämningsdag ska
vara den 2 juli 2020. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget
beräknas utbetalning av utdelning ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg
den 7 juli 2020.

Valberedningens förslag till val av styrelse, styrelseordförande, revisor,
arvoden samt principer för utseende av valberedning och instruktion till
valberedningen (punkterna 13-16)
Valberedningen föreslår följande:

Punkt 13 ? Att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter och inga
suppleanter.

Punkt 14 ? Att arvodet fastställs till 380 000 kronor för styrelsens
ordförande och till 190 000 kronor till var och en av de övriga
bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget.
Förslaget innebär således en sammanlagd ersättning till styrelsen om 1
330 000 kronor. Ersättningarna inkluderar arbete i Revisions- och
Ersättningsutskotten. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd
räkning.

Punkt 15 ? Att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna
Annikki Schaeferdiek, Åsa Landén Ericsson, Peter Lindström, Erik Syrén och
Bo Nordlander samt nyval av Martin Bjäringer. Till styrelsens ordförande
föreslås omval av Bo Nordlander.

Att årsstämman beslutar, efter genomförd upphandling av revisor och i
enlighet med styrelsens rekommendation, om omval av det registrerade
revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor till slutet
av årsstämman som hålls under 2021. Som huvudansvarig revisor har
PricewaterhouseCoopers AB meddelat att de har för avsikt att utse den
auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow.

Punkt 16 ? Principer för utseende av valberedning och instruktion till
valberedningen
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen ska
bestå av tre ledamöter. Utöver dessa tre ledamöter ska styrelsens
ordförande vara adjungerad ledamot i valberedningen. Styrelsens ordförande
ska kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna
(med detta avses såväl direktregistrerade aktieägare som
förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av
aktieboken per den sista handelsdagen i september under innevarande år
(dvs. det år då den årsstämma vilken har fastställt förevarande principer
har avhållits) och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits
Bolaget vid denna tidpunkt. Dokumenterat aktieägande via pensions- eller
kapitalförsäkring kan tas i beaktande. Dessa aktieägare utser vardera en
representant som jämte styrelseordföranden ska utgöra valberedning för
tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa
årsstämma. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och namnen på de
aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före
årsstämman 2021.

För det fallet att någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna
ej önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller
ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består
av tre ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara
oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av
valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i
Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som
samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan
person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.
Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en
majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i
valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till
Bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom gruppen.
Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande
för valberedningen.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om
valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska
valberedning...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.