Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-15

Första dag för handel i aktierna i Collector Bank AB på Nasdaq Stockholm

Den koncerninterna fusionen mellan Collector Bank AB ("Collector Bank") och Collector AB (publ) ("Collector AB") har idag registrerats hos Bolagsverket. Fusionsprocessen är således genomförd. I samband med registreringen har Collector AB upplösts, och registrering av utbytet av aktierna i Collector AB mot motsvarande antal aktier i Collector Bank har skett på respektive aktieägares värdepapperskonto eller värdepappersdepå. Idag är första dag för handel i aktierna i Collector Bank på Nasdaq Stockholm.

Fusionen har gjorts i syfte att förenkla koncernstrukturen, effektivisera utnyttjandet av interna resurser samt optimera kapitalpositionen. Verksamheten i koncernen förblir oförändrad vilket även innebär att koncernens dagliga verksamhet ur ett kundperspektiv kommer vara oförändrad.
Aktieägarna i Collector AB har inte behövt vidta några åtgärder för att erhålla aktier i Collector Bank, bytet har skett automatiskt i samband med genomförande av fusionen. Det kan ta ett par dagar innan Collector Bank-aktierna syns på aktieägarnas värdepapperskonto eller värdepappersdepå.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se
Madeleine Mörch, Head of IR & Communications
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se
 

Författare Cision