Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

FrontOffice Nordic AB: FrontOffice Nordic AB (publ) - Kommuniké från årsstämma 2020

FrontOffice Nordic AB (publ), 556935-4946, har idag den 14 maj 2020 kl
14.00 avhållit årsstämma på bolagets huvudkontor, Kungsgatan 3,
Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Beslöts:

· att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen,
innefattande koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Stämman
beslutade även att disponera bolagets vinstmedel enligt styrelsens
förslag i årsredovisningen, innebärande att 2019 års resultat
överföres i ny räkning.

· om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktören för verksamhetsåret 2019.

· att styrelsearvode ska utgå till icke i bolaget anställda
styrelseledamöter med 75 000 kronor (exklusive sociala avgifter) samt
att arvode till revisorn ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd
räkning.

· att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Tommy
Ekholm, Erik Grahn och Johan Lund som ordinarie styrelseledamöter
samt omvälja Ernst & Young Aktiebolag till revisor med Andreas Nyberg
som huvudansvarig revisor.

· att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under
tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av
aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen ska kunna
besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller
med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt
2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att
styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från
aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och
kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att
bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler i samband med investeringar i eller förvärv av bolag
eller rörelser eller för att kunna genomföra riktade emissioner i
syfte att införskaffa kapital till bolaget.

· att ändra bolagsordningen med avseende på företagsnamn (ny lydelse
bolagsordningens § 1: "Aktiebolagets firma är Front Ventures AB
(publ)"), verksamhetsföremål (ny lydelse bolagsordningens § 3:
"Bolaget skall investera i och utveckla företag i syfte att skapa
värdetillväxt för bolagets aktieägare samt bedriva handel med
värdepapper och därmed idka förenlig verksamhet."), aktiekapital (ny
lydelse bolagsordningens § 4: "Aktiekapitalet ska vara lägst 1 500
000 kronor och högst 6 000 000 kronor samt antal aktier (ny lydelse
bolagsordningens § 5 st 1, första tre meningar: " Antalet aktier ska
vara lägst 10 500 000 och högst 60 000 000. Aktierna ska utges i tre
serier, betecknade serie A och serie B och preferensaktier. Antalet
aktier av serie A ska utgöra högst 8 000 000 st., antalet aktier av
serie B högst 60 000 000 st och antalet preferensaktier högst 1 425
000 st.")

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan.lund@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital
och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom
fintech. FrontOffice B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic
SME.

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020, kl
16:00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/frontoffice-nordic-ab/r/frontoffice-nordic-ab...
https://mb.cision.com/Main/15152/3112410/1247994.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.