Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-14

FrontOffice Nordic AB: Kallelse till årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB (publ), 556935-4946, kommer torsdagen den 16
april 2020 utfärda kallelse till årsstämma genom annonsering i Post
och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett
kommer samma dag annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen kommer ha
nedan innehåll.

Kallelse till årsstämma

i FrontOffice Nordic AB (publ), 556935-4946

Årsstämma äger rum torsdagen den 14 maj 2020 kl 14.00 på Kungsgatan 3,
5 tr Stockholm.

Rätt att delta

För att få delta på årsstämman måste aktieägare vara registrerad i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den fredagen 8 maj
2020. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom
banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste senast fredagen
den 8 maj 2020 tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera
aktierna i eget namn. Aktieägare bör i god tid före denna dag hos
förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Anmälan om deltagande

Förutom den ovannämnda registreringen i aktieboken måste anmälan om
deltagande göras till bolaget senast den 12 maj 2020 kl 17.00. Detta
kan göras via e-post till info@frontofficenordic.se, eller per post
till FrontOffice Nordic AB, "Årsstämma", Kungsgatan 3 111 43
Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande
fall, uppgift om biträde (högst 2). Fullmakter och registreringsbevis
för aktieägare företrädda av ombud bör för att underlätta
inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda i god tid innan
stämman.

Fullmaktsformulär för ombud kommer finnas tillgängligt på bolagets
hemsida www.frontofficenordic.se/investor-relations/bolagsstamma/

Ärenden på stämman

1.
Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om
1. ) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
2. ) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen, och

3. ) ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och
verkställande direktören

8.
Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisor
10. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

11. Beslut om nytt företagsnamn
12. Beslut om nytt verksamhetsföremål
13. Övriga frågor
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av
styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 7(b): Styrelsen föreslår att disponera bolagets resultat i
enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen
föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Aktieägare representerande mer än 50 procent av röstetalet för
samtliga aktier i bolaget föreslår vad avser ärendena 8 - 12
årsstämman att besluta:

Punkt 8: Att arvode ska utgå till icke i bolaget anställda
styrelseledamöter med 75 000 kronor (exklusive sociala avgifter) samt
att arvode till revisorn ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd
räkning.

Punkt 9: Att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja
Tommy Ekholm, Erik Grahn och Johan Lund som ordinarie
styrelseledamöter.

Punkt 10: Att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av
aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen ska kunna
besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller
med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt
2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att
styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från
aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och
kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att
bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler i samband med investeringar i eller förvärv av bolag
eller rörelser eller för att kunna genomföra riktade emissioner i
syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen enligt denna punkt 10 kräver för
sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av
såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 11: Att bolagets firma i bolagsordningens § 1 ändras till i
första hand "Front Ventures AB (publ)" alternativt, i andra hand,
"FrontOffice Ventures AB (publ)" under förutsättning att något av
dessa företagsnamn kan registreras hos Bolagsverket. Bolagsordningens
§ 1 får därmed följande lydelse:

"Aktiebolagets firma är Front Ventures AB (publ)"

Punkt 12: Att bolagsordningens § 3 ändras till:

"Bolaget skall investera i och utveckla företag i syfte att skapa
värdetillväxt för bolagets aktieägare samt bedriva handel med
värdepapper och därmed idka förenlig verksamhet."

Handlingar etc

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och
revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos
bolaget tre veckor före stämman samt utan kostnad sändas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller
e-postadress. Handlingarna kommer också publiceras på bolagets
hemsida. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har per dagen för denna kallelse 32 930 150 aktier (2 000 000
A-aktier och 30 930 150 B-aktier) och 50 930 150 röster.

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)
070 - 55 653 54
johan.lund@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice investerar i spännande tillväxtbolag som behöver kapital
och resurser för att ta nästa steg i sin utveckling, främst inom
fintech. FrontOffice B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic
SME.

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2020, kl
08.00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/frontoffice-nordic-ab/r/kallelse-till-arsstam...
https://mb.cision.com/Main/15152/3086646/1228743.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.