Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

Future Gaming Group: Kommuniké från årsstämma

Idag hölls årsstämma i Future Gaming Group International AB. Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av räkenskaper, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och
balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen. Stämman beslutade vidare att disponera över
bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade
härutöver att ge ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande
direktören för räkenskapsåret 2019.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt bestämmande av
antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet
revisorer

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 160 000 kronor till
styrelsens ordförande och med vardera 80 000 kronor till övriga
ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt att
styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen
styrelsesuppleant. Vidare beslutade stämman att bolaget ska ha ett
revisionsbolag samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd
räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att omvälja Stefan Vilhelmsson, Jørgen Beuchert,
Peder Broms, Alexej Faskhoutdinov och Christoffer Malmström som
ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande valdes Stefan
Vilhelmsson. Att notera är att bolagets revisor Grant Thornton Sweden
AB, med huvudansvarig revisor Thomas Daae, vid årsstämman 2017 valdes
till slutet av den årsstämma som hålls 2021.

Beslut om inlösen av aktier samt fondemission

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om (a)
minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier samt (b) ökning
av aktiekapitalet genom fondemission.

Aktiekapitalet minskades för avsättning till fritt eget kapital med
högst 201 291,34 kronor genom indragning (inlösen) av 48 833 422
aktier. Rätt till inlösen ska tillfalla Partner Fondkommission AB och
syftet med minskningen är att dra in aktierna då Partner
Fondkommission AB inte gör anspråk på aktierna som ägare. Aktierna
emitterades ursprungligen för att användas som betalningsmedel vid
ett förvärv, men på grund av tvist kom de inte att erläggas. Inlösen
av aktier ska ske utan ersättning.

Årsstämman beslutade vidare att genom fondemission återställa bolagets
aktiekapital till dess ursprungliga nivå, 9 329 505 kronor, genom att
öka bolagets aktiekapital med 201 291,34 kronor genom överföring från
bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital. Inga nya
aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Bolagets
aktiekapital kommer efter fondemissionen att uppgå till 9 329 505
kronor, fördelat på 2 214 511 083 aktier.

Stockholm 13 maj 2020

Future Gaming Group International AB

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 13 maj 2020.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market
noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead
generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller
prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via
dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och
Viistek Media.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/future-gaming-group/r/kommunike-fran-arsstamm...
https://mb.cision.com/Main/11674/3110732/1247066.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.