Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-31

FXI: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

12 månader, juli 2017 - juni 2018
· Resultat före skatt: -2 642 tkr.
· Resultat per aktie före skatt: -0,61 kr.

3 månader, april 2018 - juni 2018
· Resultat före skatt: -359 tkr.
· Resultat per aktie före skatt: -0,08 kr.

VD: s kommentar

Det gångna året har innehållit flera viktiga händelser för FXI:s
verksamhet.

FXI har under december 2017 lanserat Hedgefonden Valor Global FX.
Fonden är resultatet från ett samarbete med den slovakiska
kapitalförvaltningsbolaget Valor o.c.p., a.s. Fonden skapar en
marknadsoberoende och säker förvaltningsform genom att ta
kortfristiga positioner på valutamarknaden. Fondens årliga
avkastningsmål är mellan 4 och 10%.

Spotlight flyttade FXI till observationslistan den 17 april 2018 med
förklaringen att företaget vid tidpunkten inte uppfyllde
noteringskraven. FXI genomförda en bolagsstämma den 12 juli 2018
varvid stämman beslutade om en riktad nyemission vilket tillförde 3
MSEK i likvider samt genom 500 TSEK genom kvittning av fordran.
Bolagsstämman beslutade vidare att tillsätta fyra nya
styrelseledamöter att jämte styrelseordföranden Johan Wiklund leda
företagets verksamhet.

Spotlight har efter räkenskapsåret utgång meddelat att FXI uppfyller
alla noteringskrav och har återförts till ordinarie lista. Beslutet
är mycket positivt för bolaget och bolaget har nu resurser att
genomföra nödvändigt förändringsarbete. Den nya ledningen har goda
kontakter inom finansbranschen vilket möjliggör att bolaget kan
byggas för kraftig tillväxt.

Valors VD; Michal Kliman har tillträtt som styrelseledamot i FXI och
han har som intention att Valor Global FX initialt skall förvalta ett
fondkapital om ca 120 MSEK. Härtill kommer att Per Ivar Sollied
tillträtt som VD i FXI. Han kommer att förstärka bolagets förmåga att
anskaffa kapital till fonden.

Marknadsföringen av fonden och andra förvaltningsstrategier kommer att
starta när ledningen presenterat sin marknadsplan och strategi för
expansion.

Marknaden

FXI och den nya ledningen avser att initialt fokusera på
marknadsföring av fonden Valor Global FX till investerare. Bolaget
avser att notera fonden för att lättare kunna marknadsföra fonden.
Den nya ledningen och ägarna har goda kontakter med investerare och
målet är att genom dessa kontaktytor bygga upp kapitalet i fonden.
Först när fonden är lanserad och kapitaliserad kan marknadsföring ske
av fonden till investerare.

Målet är att fonden i en uppstartsfas ska ha 120 miljoner svenska
kronor under förvaltning.

Resultat

Resultat före skatt för perioden april-juni 2018 (april-juni 2017)
uppgick till -305 TSEK (-552 TSEK).

Det nominella resultatet av valutahandeln är direkt kopplat till
handelskapitalets storlek. Handelskapitalet är i dag alltför litet
för att valutahandelns överskott skall räcka för att täcka bolagets
kostnader och ge vinst. Avsikten är att som rådgivare till företagets
planerade fonder erhålla förvaltningsintäkter samt öka
handelskapitalet.

Bolagets fasta kostnader har huvudsakligen bestått av ersättning till
konsulter, revisorarvoden samt avgifter till Aktietorget. Framöver
beräknas företagets kostnader huvudsakligen bestå av ersättning till
VD, konsulter, revisorarvoden samt avgifter till Aktietorget

Händelser efter periodens utgång

Såsom angivits ovan genomförde FXI en bolagsstämma den 12 juli 2018
varvid stämman beslutade om en riktad nyemission vilket tillförde 3
MSEK i likvider samt 500 TSEK genom kvittning av aktieägares
befintliga fordran. Bolagsstämman beslutade vidare att tillsätta fyra
nya styrelseledamöter att jämte styrelseordföranden Johan Wiklund
leda företagets verksamhet. Därtill beslutades om ett optionsavtal
till ledning och investerare som kan tillföra bolaget ytterligare
högst 18 MSEK.

Spotlight har meddelat om att FXI nu uppfyller alla noteringskrav och
har återförts till ordinarie lista.

I övrigt finns inga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
att rapportera.

Finansiell ställning

FXI hade vid utgången av 2018 Q2 (2017 Q2) 949 TSEK (1 799 TSEK) i
likvida medel.

Efter Perioden har bolaget genom investerare tillförts ytterligare 3
MSEK vilket garanterar fortsatt verksamhet och "going concern".

Närståendetransaktioner

Advokatbolaget Wiklund Gustavii utfört ett arbete i samband med
föregående hösts bolagsstämma och till ett värde om 30 tkr. FXI:s
styrelseordförande är delägare i detta bolag.

Wiklund Fam. AB har ett lån till FXI uppgående till 33 tkr den 30
juni. Lånet löper med en årlig ränta om 10 %. Räntan har bedömts som
marknadsmässig, bland annat mot bakgrund av att ingen säkerhet
lämnats för lånet.

Genova AB, vilket bolag ägs av FXI:s före detta vd Lars Eriksson, har
per bokslutsdagen en fordran på FXI uppgående till 1 477 tkr i som
avser kvarvarande likvid för förvärvet av handelssystemet. Lånet
löper med en årlig ränta om 5 %. Räntan har bedömts som
marknadsmässig. Lånet har reducerats med 500 tkr genom nyemissionen
den 12 juli 2018.

Ersättning för managementtjänster om 202 tkr har erlagts till Genova
AB.

FXI har under räkenskapsåret lånat 389 tkr av Lars Eriksson. Lars
Eriksson har per bokslutsdagen en fordran på FXI uppgående till 364
tkr. Lånet löper med en årlig ränta om 10 %. Räntan har bedömts som
marknadsmässig.

Ersättning till VD

Ingen annan ersättning utbetalats till VD förutom det som anges under
Närståendetransaktioner.

Personal

Bolaget har inte någon anställd personal. Ingen ersättning har utgått
till styrelsen.

Risker

En försvagning av euro i förhållande till kronor innebär direkta
valutaförluster för bolaget eftersom handeln sker med euro som
basvaluta.

Styrelsen har vid sitt antagande om fortsatt drift gjort bedömningen
att det finns goda möjligheter att attrahera kapital och erbjuda
förvaltning med handelsmjukvaran Genova FX. En verifierad historisk
prestanda är ett vanligt krav som ställs på den finansiella
marknaden. FXI har nu mer än sju års verifierad historik.

I samband med emissionen den 12 juli har företaget finansiella
ställning stärkts och därigenom kan företaget genomföra nödvändigt
förändringsarbete.

Granskning av bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som föregående
årsredovisning.

Ägarstruktur

Tabellen nedan åskådliggör ägarstrukturen per den 30 juni 2017. Totalt
har FX International fler än 1 000 aktieägare och antalet aktier
uppgår till 4 352 677 st.

Styrelsens aktieinnehav per bokslutsdagen

+--------------------------------------------+---------+------+
|Lars Eriksson (privat och genom bolag) |1 304 799|29,99%|
+--------------------------------------------+---------+------+
|Johan Wiklund (genom bolag) | 675 989|15,53%|
+--------------------------------------------+---------+------+
|Carl-Henric Nilsson (privat och genom bolag)| 196 400| 4,51%|
+--------------------------------------------+---------+------+

Ingen av ovannämnda personer har per bokslutsdagen sålt aktier sedan
bolaget noterades på Aktietorget. Såsom angivits ovan har Lars
Eriksson och Carl-Henric Nilsson lämnat styrelsen efter
bokslutsdagen.

Efter räkenskapsårets utgång har antalet aktier ökat från 4 352 677
till 11 352 677. Efter genomförda beslut tagna vid bolagsstämman 12
juli uppgår styrelsens aktieinnehav till:

Johan Wiklund (privat och genom bolag) 675 989 5,95%
Johan Olsson (privat och genom bolag) 500 000 4,40%
Jonas Hagberg (privat och genom bolag) 500 000 4,40%
Michal kliman (privat och genom bolag) 500 000 4,40%
Hans Forsberg (privat och genom bolag) 500 000 4,40%

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning görs för
räkenskapsåret 2017-07-01 / 2018-06-30.

Kommande rapporttillfällen

+--------------------------------+---------------+
|Delårsrapport juli - september |17 oktober 2018|
+--------------------------------+---------------+
|Delårsrapport oktober - december|16 januari 2019|
+--------------------------------+---------------+
|Delårsrapport januari - mars | 17 april 2019|
+--------------------------------+---------------+
|Bokslutskommuniké 2018/2019 |31 augusti 2019|
+--------------------------------+---------------+

Årsredovisning för 2017-07-01 / 2018-06-30 kommer att finnas
tillgänglig på företagets huvudkontor i Helsingborg och på bolagets
hemsida www.fxi.se från och med 20 september 2018.

Årsstämma

Kommande årsstämma kommer att hållas den 17 oktober 2018 kl. 15.00.

Resultaträkning i sammandrag

Värden angivna i TSEK
Not 2017 2016-07-01 2018-04-01 2017-04-01
-07
-01
2018 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30
-06
-30
Nettoomsättning 20 175 0 40
Rörelsekostnader exkl. -1 -1 916 -705 -497
avskrivningar 685
Avskrivningar -655 -80 636 -23
Rörelseresultat -2 -1 821 -69 -480
320

Finansiella poster 1 -278 -452 -236 -241
Nettoresultat av 2 9 12 0 1
valutahandel
Resultat före skatt -2 -2 261 -305 -720
589

Skatt 0 0 0 0
Periodens resultat -2 -2 261 -305 -720
589

Data per aktie
Antal aktier vid 4 352 677
periodens utgång

Noter
1. Räntekostnader och
kursförändringar som
uppstår när utländska
konton redovisas i
SEK.
2. Resultat av
valutahandel inklusive
avdrag för courtage
och
transaktionskostnader.

Balansräkning i sammandrag

Värden angivna i TSEK

TILLGÅNGAR Not 2018-06-30 2018-04-01 2017-06-30
Immateriella anläggningstillgångar 4 353 3 709 4 974
Materiella anläggningstillgångar 99 107 133
Finansiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar 868 772 1 285
Kassa och bank 1 340 1 896 1 769
SUMMA TILLGÅNGAR 6 660 6 4...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.