Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-08

FXI: Delårsrapport för FX International Aktiebolag (publ)

2020-01-01 - 2020-03-31

Sammanfattning av delårsrapport
Januari - Mars 2020

·
Rörelseresultat: -890 KSEK (-802 KSEK)

· Finansiella intäkter och kostnader: 205 KSEK (-7 KSEK)
· Resultat före skatt: -685 KSEK (-809 KSEK)
· Resultat per aktie efter skatt: -0,02 SEK, (-0,07 SEK)

Antalet aktier vid periodens utgång uppgår till 32 855 785 (11 352
677) stycken.

Med "Bolaget" eller "FXI" avses FX International AB (publ) med
organisationsnummer 556797-0800.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
Fondlicens godkänd av MFSA (2020-01-08)

FX International AB informerade den 8:e januari att bolaget fått
besked om att licensen för fonden på Malta är godkänd och klar. I
samband med detta meddelade bolaget även att man räknar med att
fonden blir operationell inom kort.

Investerargruppen fullföljer sin investering från 2018 och FXI
tillförs ytterligare ca 8 MSEK genom optionsinlösen (2020-01-13)

FX International AB beslutade på stämman den 12:e juni 2018 att den
grupp av investerare som då gick in och lyfte bolaget genom
kapitaltillförsel också fick möjligheten att inom 18 månader köpa
ytterligare 3 miljoner aktier á 2 SEK i bolaget för att tillföra
ytterligare 6 MSEK till kassan.

Den 13:e januari meddelade bolaget att samtliga investerare valt att
fullfölja sin investering och att även 987 057 optioner löses in i
styrelsens optionsprogram till aktier á 2 SEK, vilket genererar
ytterligare ca 2 MSEK.

Fonden är nu klar för drift (2020-01-17)

Bolaget delgav den 17:e januari att SICAV-fonden på Malta är redo att
marknadsföras och ta emot insättningar från kunder. FXI har för
avsikt att vara fondens första kund för att genomleva och kontrollera
samtliga formella och praktiska rutiner i kundprocessen. Bolaget har
avsatt 5 MSEK till fonden och förväntar sig en mycket god avkastning
på investeringen. Bolaget meddelade även att Valor påbörjar arbetet
med att ingå kundavtal för att uppfylla skyldigheten med avtalat
startkapital på 100 MSEK.

Algoritmen fortsätter att prestera (2020-01-23)

Den 23:e januari informerade FXI om att algoritmen fortsätter att
prestera och att den genererat bättre avkastning än förväntat. Under
en period av 6 månader har FXI i samarbete med Valor och LMAX
investerat 300 000 euro i en högriskprofil och resultatet har
överträffat bolagets förväntningar. Ursprungligen hade FXI ett mål om
att uppnå en årlig avkastning på 30% - ett mål som nu uppnåtts.

Utfall mer än 95% tecknat i Teckningsoption TO1 (2020-03-04)

FX International AB meddelade den 4:e mars att optionen (TO1)
tecknades av 95,5% av alla innehavare/investerare som därmed
fullföljde sin investering och tecknade sig för nya aktier i FXI.
Totalt tecknades 8 556 199 stycken nya aktier och bolaget tillfördes
cirka 18,8 MSEK före emissionskostnader.

Algoritmen fortsätter att prestera under börskrisen och utökas med 2
MSEK (2020-03-13)

I oroliga tider, drivet främst av Coronaviruset och oljepriskrig
informerade FXI den 13:e mars att bolagets algoritm inte påverkats
negativt av den oro som präglat aktiemarknaden. Det globala
aktieindexet upplevde ett historiskt fall på runt 10% medan
algoritmen genererade en avkastning motsvarande +2,5%. Algoritmen har
en väldigt låg korrelation till övriga marknader och är därför inte
känslig för den oro som just nu råder, utan kan tvärtemot utnyttja
situationen till att säkra god avkastning. FX International AB:s
styrelse beslutade mot denna bakgrund att öka kapitalet med
ytterligare 2 MSEK, från 4,4 MSEK till 6,4 MSEK i syfte att skapa en
så god avkastning som möjligt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Emissionen av aktier från teckningsoptionsinlösen nu registrerat hos
Bolagsverket (2020-04-01)

Bolaget informerade den 1:e april att emissionen av aktier från
teckningsoptionsinlösningen blivit registrerad hos Bolagsverket.
Totalt antal nyemitterade aktier från optionsinlösen uppgick till 8
556 199 stycken, vilket medför att det totala antalet aktier i
bolaget nu uppgår till 32 855 785 stycken. Genom
emissionen/optionsinlösen ökade bolagets aktiekapital från 6 074
896,50 SEK till 8 213 946,25 SEK. Emissionen tillförde FX
International AB cirka 18,8 MSEK före emissionskostnader, vilket
innebär att bolagets kassa överstiger 30 MSEK.

VD Ole Helland kommenterar

Det tredje kvartalet i företagets brutna räkenskapsår har varit
positivt för FXI på flera sätt även om det innefattat flera
utmaningar främst som följd av Corona utbrottet. Vid årsskiftet
erhöll vi det slutliga godkännandet från MFSA avseende driften av
SICAV-fonden. Godkännandeprocessen tog betydligt längre tid än vad vi
initialt uppskattade att det skulle ta och som till följd av det fick
oavsiktliga konsekvenser för den omedelbara kapitaliseringen och
uppstarten av fonden. När vi nu följer algoritmens exceptionella
utveckling, indikerar det att det var värt väntan.

I slutet på januari kunde vi meddela att vår förvaltning passerat
målet för året på 30% avkastning, vilket varit mycket positivt i sig
och att det sedan fortsatt leverera är ju än mer glädjande. Nu kan vi
även se att stresstesten, som Corona utbrottet gett, ytterligare
validerar algoritmen som bara under mars månad avkastat runt 7 %.
Dagar då de större aktieindexen tappat mer än 10%, har våra
algoritmer istället lyckats generera positiv avkastning. Det ska
tilläggas att det inte rör sig om tur vid enstaka tillfällen utan det
har även bevisats över längre tidsperioder. Under mars månad då det
amerikanska Dow Jones Industriindexet tappade cirka 14%, genererade
istället vår algoritm en avkastning på drygt +7% mätt i svenska
kronor. Den artificiella intelligensens förmåga att hålla huvudet
kallt och hitta vinstmöjligheter i handeln när resten av marknaden
drabbas av panik är ett tydligt tecken på att AI är framtidens
handelssystem.

Under januari och februari månad genomfördes optionsprogram. Det
första optionsprogrammet riktade sig till den ursprungliga
investerargruppen som var med och kapitaliserade bolaget i samband
med att bolaget initierade sin nystart, det andra optionsprogrammet
avsåg teckningsoptionsinlösning för de som deltog i
företrädesemissionen i december 2018. Täckningsgraden för både
optionsprogrammen har varit väldigt hög, vilket är både viktigt och
glädjande som jag ser det. Utöver mer kapital för att ytterligare
säkra bolagets finansiella ställning, verksamhet och fortsatta
utveckling, visar täckningsgraden på att vi har stort förtroende från
våra aktieägare som står bakom våra framtidsvisioner vilket vi
uppskattar och arbetar för att fortsatt kunna bibehålla.

Maltafonden är försenad och det är dels beroende på tidigare lång
ansökningsprocess men också och kanske främst just nu på grund av
Corona utbrottet som inneburit en hel del komplikationer för, inte
bara våra utan i princip alla, investerare över hela världen. Målet
kvarstår ändå att snarast möjligen starta upp förvaltningen i
Maltafonden och dra nytta av det turbulenta läget som är i världen
när investerarna landat och börjar leta efter nya intressanta
möjligheter igen. Därför lägger jag fokus nu på både att få igång
fonden men också på att hjälpa till med nya kontakter och förmedlare
som kan bidra till en bredare spridning av info om fonden. Inom kort
räknar jag med att fonden ska kunna presentera såväl nya partners som
nya samarbeten. Målet med 200MSEK i förvaltning till årsskiftet är
fortsatt mitt och styrelsens mål även om en väldigt lång Corona
kanske försenar det något är det ändå vår uppfattning att det är
fullt möjligt.

Vi lever i en turbulent och oförutsägbar tid där det krävs att man
upprätthåller optimismen och jag hoppas att FXI kan bidra till att
fler liksom jag väljer att betrakta glaset som halvfullt. Idag
befinner sig FXI i en situation där vi har aktieägarnas förtroende,
har en mycket god finansiell ställning samt en artificiell
intelligens som vågar gå emot känslan. Det finns all anledning att se
på de positiva resultaten och tro att det lovar gott för framtiden.

Tack för detta kvartalet och vi ser verkligen fram emot nästa!

Ole Helland

Verkställande direktör

FX International Aktiebolag (publ)

Allmänt om FXI:s verksamhet

FX International AB är ett publikt aktiebolag listat på Spotlight
Stockmarket med kortnamn FXI och är registrerat hos
Finansinspektionen. Bolaget har sitt säte i Malmö och bedriver handel
med egen tillgångsmassa, är aktiv rådgivare till den nyligen
upprättade och godkända fonden, AI[2] som erbjuder förvaltning till
kvalificerade investerare. Bolagets affärsmodell fokuserar på
algoritmstyrd handel inom valutamarknaden. Inriktningen på
förvaltningen är att med kvantitativa metoder uppnå riskjusterad
långsiktig avkastning oberoende av marknadskonjunkturer. Handel med
egen tillgångsmassa sker med den egna handelsplattformen, Genova FX?,
som till skillnad mot traditionell förvaltning baseras på statistiska
analysmetoder optimerade med artificiell intelligens för att
åstadkomma lönsam avkastning genom handel på valutamarknaden.
Förvaltningen av specialfonden AI[2] sker genom ett samarbete med
Valor o.c.p., a.s. (Valor), som bedriver kapitalförvaltning i
Bratislava, Slovakien.

Affärsmodell

Bolagets affärsmodell fokuserar på algoritmstyrd handel inom
valutamarknaden. Bolagets målsättning och strategi är att vara
rådgivare till fondbolag, driva handel med egen tillgångsmassa samt
bidra med förvaltning till kvalificerade investerare. Inriktningen på
förvaltningen är att med kvantitativa metoder uppnå riskjusterad
långsiktig avkastning oberoende av marknadskonjunkturer. FXI
fokuserar på att visa att den valutahandel bolaget bedriver i egen
regi kan generera god avkastning. Handeln har under denna period
skett i liten skala och företrädesvis med bolagets egna tillgångar.
Handeln bedrivs med stöd av Genova FX?, en mjukvara skapad för
helautomatiserad valutahandel, och andra strategier som baseras på
statistiska modeller för att åstadkomma en lönsam riskjusterad
avkastning. Till skillnad mot traditionell aktiv förvaltning baseras
handeln på statistiska analysmetoder optimerade med artificiell
intelligens, vilket innebär att organisation och arbetsmetoder
väsentligen skiljer sig från traditionella
förvaltningsorganisationer. I rollen som rådgivare till fonder
erhåller FXI förvaltningsintäkter fördelade på en fast
förvaltningsavgift och en prestationsbaserad avgift. Den fasta
förvaltningsavgiften baseras på fondernas förvaltade kapital (AUM)

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.