Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-09

G5 Entertainment AB: Delårsrapport januari - september 2022

"Vårt hårda arbete under första halvåret fortsatte under tredje kvartalet, då vi fick jonglera med en mobilspelmarknad som mattades av, samtidigt som vi fortsatte att stödja de av våra medarbetare som påverkas av kriget i Ukraina och dessutom etablerade en ny utvecklingsmodell för våra spel," säger Vlad Suglobov, VD på G5 Entertainment." "Sherlock visade sig återigen vara en framgång. Det levererade 104 procents tillväxt jämfört med föregående år och 13 procent sett kvartalsvis och räknat i USD. Vår växande portfölj av egenutvecklade spel står nu för 73 procent av vår försäljning, jämfört med 66 procent för ett år sedan. Bruttomarginalen var rekordhöga 68 procent. Om vi bortser från effekterna av ökningen av UA-kostnaderna och nedskrivningarna, skulle vår rörelsemarginal för tredje kvartalet ha legat stabilt på 16 procent. På grund av ändringarna i vår utvecklingsmodell har vi skrivit av de fulla aktiverade beloppen för alla spel som inte lanserats globalt, en nedskrivning om 73 MSEK. Dessa nedskrivningar beror på de högre krav vi kommer ställa i utvecklingsmodellen, är engångshändelser, endast på papper och har ingen inverkan på vårt kassaflöde. Nedskrivningarna kommer inte att påverka utdelningsbeslutet för år 2022. Vi har avslutat Q3 med den högsta kassapositionen någonsin för det tredje kvartalet."

Juli - september 2022

  • Intäkter för perioden var 359,9 (327,6) MSEK, en ökning med 10 procent jämfört med samma period 2021. Mätt i USD minskade intäkterna med 10 procent jämfört med föregående år.
  • Bruttomarginalen ökade till 68 (64) procent i och med att en större andel av intäkterna kommer från egna spel och lägre butiksavgifter, främst från Microsoft.
  • Rörelseresultatet för perioden var -22,8 (56,5) MSEK. Röreresultatet påverkades kraftigt av de nedskrivningar som gjorts i kvartalet.
  • Ej kassaflödespåverkande nedskrivningar uppgick till 72,5 (0,0) MSEK vilka primärt är relaterade till en förändring i bolagets utvecklingsmodell, vilket beskrivs mer utförligt i rapporten. Justerat för nedskrivningar uppgick rörelseresultatet till 49,7 (56,5) MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 14% (17).
  • Resultat efter skatt uppgick till -26,1 (50,0) MSEK.
  • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var -3,11 (5,82) SEK.
  • Kassaflödet uppgick till -50,9 (-39,2) MSEK, påverkat av återköp uppgående till -28,2 (-88,1) MSEK samt försenade betalningar från ökningen av användarförvärv i det andra kvartalet.
  • Likvida medel uppgick till 182.3 (130.9) MSEK, vilket är den högsta kassapositionen som bolaget uppnått vid slutet av Q3.
  • Genomsnittligt antal Daily Active Users (DAU) var 1,8 miljoner, oförändrat jämfört med samma period 2021. Genomsnittligt antal Monthly Active Users (MAU) uppgick till 6,4 miljoner, en minskning med 4 procent jämfört med samma period föregående

år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 181,8 tusen, en minskning med 8 procent och genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) uppgick till 61,2 USD, en minskning med 5 procent jämfört med samma period föregående år.

Informationen är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-09 07:00 CET.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

Författare Cision