Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-10

G5 Entertainment AB: Kallelse till årsstämma i G5 Entertainment AB (publ)

Aktieägarna i G5 Entertainment AB (publ), org.nr 556680-8878
("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 8 juni 2020 kl.
08.30 på 7a Konferenscenter, Strandvägen 7a, Stockholm, Sverige.
Inregistrering inleds kl. 8.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

· vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs
av Euroclear Sweden AB måndagen den 1 juni 2020.

· senast måndagen den 1 juni 2020, helst före kl. 16.00, ha anmält
sitt deltagande och eventuellt biträde till G5 Entertainment AB,
Birger Jarlsgatan 18, 3 tr., 114 34 Stockholm eller per e-post till
agm@g5e.se, med angivande av fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid) samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller högst
två biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta
förvaltaren härom i god tid före måndagen den 1 juni 2020, då sådan
registrering ska vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av
aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som
önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida
(www.g5e.se/corporate). Fullmakten och registreringsbeviset får inte
vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för stämman, med
undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock
maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis måste vara tillgängliga vid årsstämman och kopia
på handlingarna bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på
adressen ovan.

Försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman med anledning av
covid-19

Bolaget värnar om sina aktieägares och personals hälsa. Med anledning
av risken för smittspridning av covid-19 vidtar därför Bolaget vissa
försiktighetsåtgärder med hänsyn till deltagarnas hälsa samtidigt som
aktieägarnas möjlighet att utöva sina rättigheter beaktas.

Årsstämman kommer att hållas så kort som möjligt och ingen förtäring
kommer att erbjudas. Vidare kommer årsstämman att rekommenderas att
fatta beslut om att inga gäster eller andra som inte har rätt att
enligt lag delta vid årsstämman tillåtas vistas i stämmolokalen.
Bolagets styrelse, ledning, legala rådgivare och anställda kommer
endast att närvara i den utsträckning som krävs.

Aktieägare som själv har något symptom eller har vistats i ett område
med smittspridning, eller som varit i kontakt med någon som har
symptom eller vistats i ett område med smittspridning, uppmanas att
inte närvara personligen vid årsstämman utan istället delta genom
ombud.

Tillfällig lagstiftning som trädde ikraft den 15 april 2020 har gjort
det möjlighet för Bolagets styrelse att samla in fullmaktsformulär
från aktieägarna och ordna poströstning. Detta innebär att aktieägare
som inte vill delta på årsstämman personligen antingen kan poströsta
eller utfärda en fullmakt till en person som kan representera
aktierna på årsstämman i de frågor som anges i fullmakten. Bolagets
styrelse avser att ordna poströstning och samla in fullmaktsformulär
från aktieägarna. Mer information om dessa alternativ finns på
Bolagets webbplats.

Bolaget följer utvecklingen noggrant och vid behov kommer ytterligare
åtgärder inför årsstämman att publiceras på Bolagets webbplats.

Dagordning

1. Öppnande av årsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av ordförande vid stämman
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden
justera protokollet

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

9. Beslut om:
a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b. Disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
11. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av revisor
14. Beslut om valberedningens sammansättning
15. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

16. Beslut om prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för ledande
befattningshavare och nyckelanställda

17. Beslut om prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för
Bolagets VD

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
C-aktier

19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av
egna C-aktier

20. Beslut om överlåtelse av egna stamaktier
21. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
stamaktier

22. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna stamaktier

23. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av
teckningsoptioner under optionsprogram 2017/2020

24. Beslut om ändring av bolagsordningen
25. Beslut om (a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna
aktier och (b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission

26. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta vidta smärre
justeringar av besluten

27. Avslutande av årsstämman
Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen för G5 Entertainment AB (publ) består av Marianne Flink
(valberedningens ordförande och utsedd av aktieägaren Swedbank Robur
Fonder), Jeffrey Rose (styrelseledamot i Bolaget och utsedd av
aktieägaren Wide Development Limited), Sergey Shults (utsedd av
aktieägaren Proxima Limited), Petter Nylander (styrelseordförande i
Bolaget och utsedd av aktieägaren Purple Wolf Limited) och Markus
Lindqvist (utsedd av aktieägaren Aktia Asset Management). Medlemmarna
är utsedda av aktieägare, vilka per den 31 mars 2020 tillsammans
representerade cirka 29,0 procent av röstetalet för samtliga aktier i
Bolaget. Valberedningen föreslår följande:

Punkt 3 - Val av ordförande vid stämman

Valberedning föreslår att Bolagets styrelseordförande Petter Nylander
utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 - Antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av
nästa årsstämma, oförändrat ska bestå av sex (6) ledamöter och inga
suppleanter. Valberedningen föreslår att ett registrerat
revisionsbolag jämte huvudansvarig revisor utses vid stämman.

Punkt 11 - Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, oförändrat ska utgå med 450 000 kronor
till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till övriga
ledamöter utsedda av årsstämman. Styrelseledamot som samtidigt är
anställd i Bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode. Den totala
ersättningen till styrelsen ska uppgå till 1 450 000 kronor.

Härutöver föreslår valberedningen att arvode, för tiden intill slutet
av nästa årsstämma, utöver styrelsearvodet, ska utgå till medlemmarna
i Bolagets revisionsutskott, varvid arvode till ordföranden i
revisionsutskottet ska utgå med 80 000 kronor och arvode till övriga
medlemmar i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor vardera.

Vidare föreslår valberedningen att arvode, för tiden intill slutet av
nästa årsstämma, utöver styrelsearvodet, ska utgå till medlemmarna i
Bolagets ersättningsutskott, varvid arvode till ordföranden i
ersättningsutskottet ska utgå med 50 000 kronor och arvode till
övriga medlemmar i ersättningsutskottet ska utgå med 30 000 kronor
vardera.

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och
godkänd räkning.

Punkt 12 - Val av styrelseledamöter

Till ordinarie styrelseledamöter i Bolaget föreslår valberedningen
omval av Petter Nylander, Johanna Fagrell Köhler, Stefan Lundborg,
Jeffrey W. Rose och Vladislav Suglobov (tillika VD).

Valberedningen föreslår nyval av Marcus Segal.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Petter Nylander.

Punkt 13 - Val av revisor

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästkommande
årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget
PricewaterhouseCoopers AB ("PWC") till Bolagets revisor. PWC har
meddelat att för det fall revisionsbolaget blir omvald kommer
Aleksander Lyckow fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Punkt 14 - Beslut om valberedningens sammansättning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande principer
för valberedningens sammansättning.

Valberedningen ska bestå av representanter för de till röstetalet fem
(5) största aktieägarna per den sista handelsdagen i augusti, vilket
för räkenskapsåret 2020 är den 31 augusti. För det fall någon av de
fem (5) största aktieägarna avstår sin rätt att utse en representant,
ska den sjätte största ägaren erbjudas att utse en representant och
så vidare till dess att valberedningen består av fem ledamöter.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för
bolagsstyrning. Valberedningen ska lägga fram följande beslutsförslag
inför årsstämman 2021.

i. Förslag till stämmoordförande
ii. Förslag till styrelse
iii. Förslag till styrelseordförande
iv. Förslag till arvoden för styrelsens ledamöter respektive
ordföranden

v. Förslag till ersättning för utskottsarbete
vi. Förslag till revisorer
vii. Förslag till arvode för Bolagets revisorer
viii. Förslag till valberedningens sammansättning
Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats till förfogande om
aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de fem
största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig
turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot. Om inte särskilda
skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens
sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller
förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman.
Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras
genom separat pressmeddelande så snart som möjligt.

Styrelseordföran...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.